Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA USUPPUNA

Hayqqidaageeti Awan De'iyoonaa?

Hayqqidaageeti Awan De'iyoonaa?

Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?

Nuuni ayssi hayqqiyoo?

Hayquwaabaa tumaa eriyoogee minttettii?

HA OYSHATI asay sha'an qoodettiya layttau oychchiiddi de'ido oyshata gidishin, keehippe qoppanau bessiya oyshata. Nuuni ay mala asakka gidin woy awankka de'iyaaba gidin, ha oyshatu zaaroy nu ubbau koshshiyaagaa.

2 Hagaappe kasetiya shemppuwan, Yesuus Kiristtoosa wozoy merinaa de'uwau ogiyaa waati dooyidaakko tamaarida. Geeshsha Maxaafay ‘hayqoy de'enna’ wodiyaabaa yootiyoogaakka tamaarida. (Ajjuutaa 21:4) He wodee gakkanaashin, asa zaree hayqqees. Eranchcha Kawoy Solomoni “Paxa de7iya asati issitoo haiqqanau de7iyoogaa eroosona” yaagiis. (Eranchchaa 9:5) Nuuni danddyettida keenaa daro wodiyaa de'anau koyoos. SHin yaatiiddikka, nuuni hayqqiyo wode waaniyaakko qoppoos.

3 Nuuni siiqiyoogeeti hayqqiyo wode azzanoos. Qassi ‘Eti waani de'iyoonaashsha? Waayettiiddi de'iyoonaashsha? Nuna wochchiyoonaashsha? Nuuni eta maaddana danddayiyooniishsha? Etaara simmidi gayttaneeshsha?’ yaagidi oychchana danddayoos. Alamiyaa haymaanooteti, ha oyshatuyyo issoy haraappe dummatiya zaaruwaa immoosona. Amaridaageeti, geeshsha de'uwaa de'ikko, saluwaa baasa shin, iita de'uwaa de'ikko, taman xuugettaasa yaagidi tamaarissoosona. Hara haymaanooteti asay hayqqiyo wode, ayyaana alamiyaa biidi ba mayzzatuura de'ees yaagidi tamaarissoosona. Hara haymaanooteti qassi, hayqqidaageeti garssa bagga alamiyau bi pirddettidi, haraba gididi simmi yelettoosona yaagidi tamaarissoosona.

4 Ha haymaanootetu timirttee ubbay issi mala qofan maayettees; hegeekka, nu ashoy hayqqiyo wode, nu bollaappe hayqqenna issibi de'ees yaagiyaagaa. Beniigaa gidin, ha wodiyan de'iyaagaa gidin, ubba haymaanootee gaana danddayettees, nuuni xeellana danddayiiddi, siyana danddayiiddinne qoppana danddayiiddi merinau de'ana danddayiyoogaa tamaarissees. SHin hegee waani hanana danddayii? Nuussi siyettiyaabaynne nu qofay nu guuggiyaa oosuwaara gayttidaba. Nuuni hayqqiyo wode, nu guuggee oosuwaa essees. Nu guuggee oosuwaa essidaba gidikko, aybikka nuussi siyettennanne hassayanau gidin, be'anaunne siyanau danddayokko.

HAYQQIYO WODE TUMUPPE WAANIYOO?

Muqaadday to'iis

Tamay awu biidee?

5 Asi hayqqiyo wode haniyaabay, guuggiyaa Medhdhida Yihoowayyo qosa gidenna. I tumaa erees; ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafan, hayqqidaageeti de'iyo hanotaa qonccissiis. Geeshsha Maxaafaa qoncce timirttee: Issi uri hayqqiyo wode, de'uwan de'enna yaagiyaagaa. Hayqoy de'uwan de'enna hanota. Hayqqida uri be'anau, siyanau woy qoppanau danddayenna. Nuuni hayqqiyo wode, nu bollaappe shaahettidi de'iya issibinne baawa. Nuussi hayqqenna shemppoy woykko ayyaani de'enna.*

6 Solomoni paxa de'iyaageeti issitoo hayqqanau de'iyoogaa eriyoogaa akeeki simmidi: “Haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagidi xaafiis. I he tumaa gujji qonccissiiddi, hayqqidaageeti siiqanau woykko ixxanau danddayennaagaanne “duufuwan oosoi, woikko halchchoi, woikko eri, woikko aadhdhida eratetti” de'ennaagaa yootiis. (Eranchchaa 9:5, 6, 10) Hegaadankka, Mazamure 146:4y issi uri hayqqiyo wode, a “halchchoi ubbai he gallassikka atti aggees” yaagees. Nuuni hayqqiyaageeta, qassi nu bollay hayqqin appe shaahettidi de'ana danddayennaageeta. Nu de'oy muqaaddaa tamaa mala. Eexxiya muqaaddaa tamaa toyssiyo wode, tamay to'i aggeesippe attin, awanne biidi de'enna.

YESUUSI HAYQUWAABAA AY YOOTIDEE?

7 Yesuus Kiristtoosi hayqqidaageeti de'iyo hanotaabaa yootiis. Issi wode, i keehippe eriyo Al''aazara giyo bitanee hayqqidoogaa siyiis. Hegaappe, Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi: “Nu dabboi Al77aazari xiskkiis” yaagiis. Erissiyo ashkkarati, Al''aazarassi sahoy kehana gakkaanaashin, i coo shemppanau xiskkidoogaa Yesuusi yootiyaabadan qoppidosona. SHin eti qoppidoogaadaana gidenna. Yesuusi: “Al77aazari haiqqiis.” yaagidi qonccissiis. (Yohaannisa 11:11-14) Yesuusi hayquwaa xiskkuwaaranne shemppiyoogaara malatissidoogaa akeeka. Al''aazari he wodiyan, saluwan gidin, taman xuugettiyo sohuwankka gidin de'ibeenna. I kiitanchchatuura gidin, ba mayzzatuurakka gidin gayttibeenna. Al''aazaari hara asa gididikka yelettibeenna. I aymoy baynna xiskkuwan kayrida uradan, hayquwan shemppi uttiis. Hara wodekka, Yesuusi hayquwaa xiskkuwan leemisiis. I Yaa'iroosa na'iyo hayquwaappe denttido wode, “na7iyaa xiskkausuppe attin, haiqqabeikku” yaagiis.—Luqaasa 8:52,53.

Azinaynne machiyaa ufayttoosona

Yihooway asaa medhdhidoy eti sa'aa bolli merinau de'anaassa

8 Asay hayqqanaadan Xoossay koyroppekka halachchideeyye? Akkay, mule halchchibeenna! Yihooway asaa medhdhidoy, sa'aa bolli merinau de'anaadaana. Ha maxaafan kasetidi tamaaridoogaadan, Xoossay koyro azinaanne maccaasiyo lo''iya gannatiyan wottiis. I etau kumetta payyatettaa immidi anjjiis. Yihooway etau lo''o gididabaa xallaa amottiis. Ba naata siiqiya asa oonakka gidin, eti ceegatettaaninne hayquwan metootana mala koyii? Koyennaagee qoncce! Yihooway ba naataa siiqeesinne eti merinau sa'aa bolli ufayssan de'ana mala koyiis. Asaa naata xeelliyaagan, Geeshsha Maxaafay: “Xoossai asaa wozanan merinatettaa wottiis” yaagees. (Eranchchaa 3:11) Xoossay nuuyyo merinau de'ana koshshay de'anaadan oottidi medhdhiis. He koshshay polettana mala issi issi giigissotakka oottiis.

ASAY ASYSSI HAYQQII?

9 Yaatin, asay ayssi hayqqii? Zaaruwaa demmanau, sa'aa bolli issi bitaneenne issi maccaasee xallay de'iyo wode, aybi hanidaakko qoppana koshshees. Geeshsha Maxaafay: “GODAI Xoossai xeellanau lo77iya, maanaukka mal77iya ubba qommo mittaa biittaappe mokissiis” yaagidi qonccissees. (Doomettaabaa 2:9) Gidikkonne, etau issi azazoy imettiis. Yihooway Addaama: “Gannatiyaa mittaa teeraa ubbaappe neeni maana giikko ma; shin lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe mooppa; aissi giikko, neeni appe miido gallassi tumu haiqqana yaagidi azaziis.” (Doomettaabaa 2:16, 17) Hegee azazettanau metenna azazo. Addaameenne Hewaana maana danddayiyo daro mittaa teeray de'ees. SHin etau polo de'uwaa gujjidi, hara darobaa Immidaagaa galatiyoogaa bessiyo keehippe dumma hanotay ha''i merettiis. Eti azazettiyaaba gidikko, galataa bessiyoogaa xalla gidennan, saluwan de'iyaa bantta Aawaa maataa bonchchiyoogaanne a siiqo kaalettuwaa koyiyoogaa bessoosona.

10 Koyro azinaynne a machchiyaa, Yihoowassi azazettennan agganau koyidoogee azzanttiyaaba. SHooshshaa baggaara Seexaanay Hewaano: “Xoossai tumu inttena, Gannatiyan de7iya mitta teeraa ubbaappekka mooppite giidee?” yaagidi oichchiis. Hewaana zaarada: “Nuuni gannatiyan de7iya mittatatu teeraa maanau danddayoos; shin Xoossai nuna, ‘Gannatiyaassi gidduwan de7iya mitta teeraa mooppite; bochchoppite; hinkkoode intte haiqqana’ giis” yaagaasu.—Doomettaabaa 3:1-3.

11 Seexaanay: “CHii, intte ainnekka haiqqekketa; Xoossai hegaa giidoogee, he mittaa teeraa intte miikko, intte aifee dooyettin, lo77uwaanne iitaa Xoossaadan intte eranaagaa i eriyo gishshaassa” yaagiis. (Doomettaabaa 3:4, 5) Mooppite geetettida mittaappe maada, Hewaana go'ettiyaabadan ammananaadan, Seexaanay koyiis. Seexaanay giidoogaadan gidikko, a iitaanne kehaa ba huuphiyau kuuyyiyo maatay issi de'ees; a koyiyoobaa ba huuphiyau oottiyo maatay issi de'ees. He mittaa teeraa min gakkiya hanotaabaa, Xoossay worddotidaba milatissiyaabaakka Seexaanay yootiis. Hewaana Seexaanaa ammanaasu. Hegaa gishshau, Hewaana he mittaa teeraappe ekkada maasu. Yaatada ba azinaayyookka hegaappe immin, ikka miis. Eti hegaa oottidoy erennan aggidi gidenna. Xoossay eta oottoppite giidobaa milxxi ootti eriiddi oottidosona. Eti he mittaa teeraa miyoogan, azazettanau bessiya metenna azazuwaa eriiddi naagennan aggidosona. Eti saluwan de'iya bantta Aawaanne au de'iya maataa bonchchennaagaa bessidosona. Banttana siiqiya Medhdhidaagaa hegaadan bonchchennan aggiyoogee, atto giyooba gidenna!

12 Leemisuwau: Issi neeni yela dichchido na'ay woykko na'iyaa, neeyyo bonchchoynne siiqoy de'iyo ogiyan azazettennaagaa bessiyaaba gidikko, neeyyo aybi siyettanee? Hegan neeni keehippe azzanana. Addaameenne Hewaana Yihoowaara eqettanau doorido wode, Yihooway ay keena keehippe azzanidaakko qoppa.

Xoossay Addaama baanaappe medhiis

Addaamee baanaappe merettiis; baanau simmiis

13 Azazettibeenna Addaamanne Hewaano merinau de'anaadan Yihooway oottiyo ayba gaasoynne de'enna. I giidoogaadankka, eti hayqqidosona. Addaameenne Hewaana de'uwan de'okkona. Eti ayyaana alamiyau pinnibookkona. Hegaa nuuni Addaamee azazettibeenna wode, Yihooway ayyo giidobaappe erana danddayoos. Xoossay: “Neeni biittau simmana…neeni biittaappe ekettadasa; neeni baana; neeni baanau simmana” yaagiis. (Doomettaabaa 3:19) Xoossay Addaama biittaa baanaappe medhdhiis. (Doomettaabaa 2:7) Hegaappe kase, Addaamee de'enna. Yaatiyo gishshau, Yihooway, Addaamee baanau simmanaagaa yootido wode, Addaamee de'enna hanotau simmanaagaa yootiis. Addaamee kase i merettido baanaadan, de'oy baynnaagaa gidees.

14 Addaameenne Hewaana ha wode gakkanaashin de'ana danddayoosona shin, Xoossaassi azazettanau koyibeenna gishshau, nagaraa oottidi hayqqidosona. Nuuni hayqqiyo gaasoy, Addaameppe nagaraanne hayquwaa a zaree ubbay laattido gishshataassa. (Roome 5:12) He nagaray, ooninne baqati attanau danddayenna, zariyaappe laattiyo iita harggiyaa mala. A geeduwan yiya hayqoy qanggetta. Hayqoy morkkeppe attin, dabbo gidenna. (1 Qoronttoosa 15:26) Ha iita morkkiyaappe attanaadan, Yihooway wozuwaa giigissido gishshatau, nuuni ay keena galatana bessii!

HAYQUWAABAA TUMAA ERIYOOGEE GO'EES

15 Geeshsha Maxaafay hayqqida asay de'iyo hanotaabaa tamaarissiyoobay minttettees. Nuuni tamaaridi aadhdhidoogaadan, hayqqida asati waayiyan woykko keehippe azzanttiyaaban metootokkona. Eti nuna qohana danddayenna gishshau, eta yayyiyo gaasoy baawa. Eti nu maaduwaa koyokkona; qassi nunakka maaddana danddayokkona. Nuuni etaara haasayana danddayokko; etikka nunaara haasayana danddayokkona. Haymaanootiyaa kaalettiya daroti wordduwan, hayqqidaageeta maaddana danddayiyaabadan yootoosona; hegeeta ammaniya asati etau miishshaa qanxxoosona. SHin hayquwaabaa tumaa eriyoogee, hegaa mala wordduwaa tamaarissiyaageetun cimettennaadan teqqees.

16 Neeni kaalliyo haymaanootee, Geeshsha Maxaafay hayqqida asatubaa tamaarissiyoogaara maayii? Daroti maayokkona. Aybissi giikko, eta timirttiyaa kaalettiyay Seexaanaa gidiyo gishshataassa. I worddo haymaanootiyaa go'ettidi, ashoy hayqqin, eti ayyaana alamiyan de'iyoogaa doommoosona giidi asay ammananaadan oottees. Hagee, Seexaanay hara wordduwaa bolli gujjidi, Xoossaa Yihoowappe asaa haassiyo worddo. Hegaa waati oottii?

17 Kaseti akeekidoogaadan, issi issi haymaanooteti, issi uri iita de'uwaa de'idaba gidikko, hayqqiyo wode merinau waayettanau taman paxa kaa'ettiyo sohuwaa bees giidi tamaarissoosona. Ha timirttee Xoossaa bonchchissenna. Yihooway siiqiya Xoossaa, qassi hegaa mala ogiyan mulekka asaa waayiyaa bessenna. (1 Yohaannisa 4:8) Azazettenna na'i de'iyo bitanee ba na'aa kushiyaa taman xuuggiyoogan neeyyo aybi siyettanee? Hegaa mala asa neeni bonchchanee? Ubba neeni he uraara erettanau koyanee? Koyennaagee qoncce! He bitanee meqetti baynna asa gidiyoogaa neeni qoppanaagee qoncce. SHin Seexaanay, Yihooway asaa merinau taman waayiyaa bessees giidi, nuuni ammananaadan koyees.

18 Seexaanay asay hayqqiyo wode, paxa de'iya asatun bonchchettana bessiya ayyaana gidees giidi tamaarissanaadankka amarida haymaanootetun go'ettees. He timirttiyaadan gidikko, hayqqida asatu ayyaanay wolqqaama dabbo woykko yashissiya morkke gidana danddayees. Daro asati ha worddo timirttiyaa ammanoosona. Eti hayqqida asaa yayyoosona, etau bonchchuwaa immoosonanne etau goynnoosona. Hegaappe dumma gidida ogiyan, Geeshsha Maxaafay hayqqidaageeti xiskkidabadan de'iyoogaanne nuuni issi tumu Xoossaa xalaalau, Yihoowau, nuna Medhdhidaagaunne nuussi koshshiyaabaa Immiyaagau goynnana koshshiyoogaa tamaarissees.—Ajjuutaa 4:11.

19 Hayqqida asatubaa tumaa eriyoogee, haymaanootetu wordduwan cimettiyoogaappe nena naagees. Hegee, neeni Geeshsha Maxaafan de'iya hara timirttiyaakka akeekanaadan maaddees. Leemisuwau, asay hayqqiyo wode ayyaana alamiyau pinnennaagaa neeni eriyo wode, gannate sa'an demmiyo merinaa de'uwaa hidootay neessi keehippe tumattees.

20 Daro wodeppe kase, xillo bitanee Iyyoobi hagaadan oychchiis: “Issi asi haiqqikko, simmidi paxanee?” (Iyyooba 14:14) Hayquwan xiskkiya, de'oy baynna uri de'uwau simmidi yaanee? Kaalliya shemppuwan tamaaranaagaadan, hegaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobay keehippe minttettiyaaba.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Hayqqida asati be'okkona, siyokkonanne qoppokkona.—Eranchchaa 9:5.
  • Hayqqida asati shemppidosona; eti waayiyaa be'okkona.—Yohaannisa 11:11.
  • Nuuni hayqqiyoy Addaameppe nagaraa laattido gishshataassa—Roome 5:12.

*  Hayyanaa “shemppuwaa” giya qaalaunne “ayyaanaa” giya qaalau qonccissuwaa be'anau, Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1-3. Asay hayquwaara gayttidaagan ay oyshaa oychchii? Dumma dumma haymaanooteti ay zaaruwaa immiyoonaa?

4. Hayquwaa xeelliyaagan, daro haymaanooteti issi mala gidida ay qofaa oyqqidonaa?

5, 6. Geeshsha Maxaafay hayqqidaageeti de'iyo hanotaabaa ay tamaarissii?

7. Hayqoy ay malakko Yesuusi waatidi qonccissidee?

8. Asi hayqqiyoogee Xoossaa halchcho gidennaagaa waati eranau danddayiyoo?

9. Yihooway Addaamessi ay azazo immidee? He azazoy metiyaagaa gidennay aybissee?

10, 11. (a) Koyro azinaynne a machchiyaa waanidi Xoossaa bonchchennan aggidonaa? (b) Addaameenne Hewaana azazettennan aggido hanotaa wolqqaamabadan xeelliyoy aybissee?

12. Addaameenne Hewaana Yihoowaara eqettanau doorido wode, Yihoowassi aybi siyettidaakko, akeekanau aybi maaddana danddayii?

13. Addaamee hayqqiyo wode, i waananaagaa Yihooway yootidee? Hegee woygiyoogee?

14. Nuuni hayqqiyoy aybissee?

15. Hayquwaabaa tumaa eriyoogee minttettiyaagaa gidiyoy aybissee?

16. Daro haymaanootetu timirttiyaa kaalettiyay oonee? Ayba ogiyan?

17. Hayqqida asay merinau waayettees giya timirttee, Yihoowa bonchchissennaagaa gididoy aybissee?

18. Hayqqidaageetussi goynniyoogee baasettidoy ayba worddo haymaanoote timirttiyaanee?

19. Hayquwaabaa tumaa eriyoogee, Geeshsha Maxaafaa timirtte gidida awugaa akeekanaadan maaddii?

20. Kaalliya shemppuwan ay oyshaa be'anau de'iyoo?