Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA LAAPPUNA

Hayqqida Ne Siiqotuyyo De'iya Tumu Hidootaa

Hayqqida Ne Siiqotuyyo De'iya Tumu Hidootaa

Hayqqidaageeti denddanaagee attennaagaa waatidi erana danddayiyoo?

Hayqqidaageeta denttiyoogaara gayttidaagan Yihoowayyo aybi siyettii?

Hayquwaappe denddanaageeti oonee?

NEENI issi iita morkkiyaappe woxxa baqattaydda de'iyabadan ane qoppa. I neeppe wottan keehi eesoteesinne keehippe mino. Ne dabbotuppe amaridaageeta i worishin neeni be'ido gishshau, i qareti baynnaagaa gidiyoogaa eraasa. Neeyyo danddayettidaagaa keenaa appe baqata attanau baaxetikkonne, i neekko matatti matatti bees. Neeyyo ayba hidootinne de'iyaaba milatenna. Gidikkonne, ne qoppennan nena appe ashshiya uri gakkiis. I ne morkkiyaappe keehi wolqqaama; qassi nena maaddanaukka neeyyo qaalaa geliis. Hegee nena hirggaappe ay keena woppissanddeeshsha!

2 Neeni hegaa mala morkkee yedettiiddi de'iyo mala hanotan de'aasa. Nuuni ubbaykka hegaa mala hanotan de'oos. Aadhdhida shemppuwan nuuni tamaaridoogaadan, Geeshsha Maxaafay hayquwaa morkke yaagees. Nu giddoppe ooninne appe baqati attanau woy a xoonanau danddayenna. Nu giddoppe daroti ha morkkee nuuni keehi siiqiyoogeeta worin be'ida. SHin Yihooway hayquwaappe keehi wolqqaama. I nuna Ashshiyaagaanne siiqiyaagaa; qassi ha morkkiyaa xoonana danddayiyoogaa bessiis. Qassi i ha morkkiyaa, hayquwaa, muleera xayssanau qaalaa geliis. Geeshsha Maxaafay, “ubbaappe wurssettan xayana morkkee haiquwaa” yaagidi tamaarissees. (1 Qoronttoosa 15:26) Hegee mishiraachcho!

3 Nu eriyo issi uri hayqqiyo wode, morkke gidida hayqoy nuna waati qohiyaakko ane qanttan be'oos. Hegaadan oottiyoogee, nuna ufayssiya issibaa akeekanaadan maaddees. Hayqqidaageeti naa''antto de'anaagaa Yihooway qaalaa geliis. (Isiyaasa 26:19) Eta i de'uwau zaaridi ehaana. Dendduwaa hidootay hegaa.

SIIQIYO URI HAYQQIYO WODE

4 Hayqoy neeppe shaakkido, ne siiqiyo uri de'ii? Seelay, azzanoynne aynne oottana danddayennaagee siyettiyo hanotay, danddayidi aattiyoobanne milatenna. Hegaa mala wodiyan minttettiyaabaa demmanau, Xoossaa Qaalaakko xeellana bessees. (2 Qoronttoosa 1:3, 4) Geeshsha Maxaafay, hayquwaa xeelliyaagan Yihoowayyonne Yesuusayyo siyettiyaabaa akeekanaadan nuna maaddees. Ubbaban ba Aawaa milatiya Yesuusi, asi hayqqiyo wode siyettiya seelaabaa erees. (Yohaannisa 14:9) Yesuusi Yerusalaame biyo wode, darotoo Al''aazaranne a michcheta, Mayraamonne Martto oychchanau matan de'iya katamaa Biitaaniyaa bees. Eti siiqo dabbo gididosona. Geeshsha Maxaafay: “Yesuusi Martto, i michchiyoonne Al77aazara siiqees” yaagees. (Yohaannisa 11:5) Gidikkonne, nuuni aadhdhida shemppuwan tamaaridoogaadan Al''aazari hayqqiis.

5 Ba dabboy hayqqidoogan Yesuusassi aybi siyettidee? Xaafettida taarikee, Al''aazara dabbotinne laggeti i hayqqidoogau kayyottishin, Yesuusi etakko biidoogaa yootees. Yesuusi eta be'idi keehippe azzaniis. I “ba wozanan daro mishettiis; qassi tookki shemppiis.” Hegaappe, “Yesuusi afuxxiis” yaagidi xaafettida taarikee qonccissees. (Yohaannisa 11:33, 35) Yesuusi azzanidoogee ayyo hidooti baynnaagaa bessii? CHii bessenna. Ubba issi garamissiyaabi polettana haniyoogaa Yesuusi erees. (Yohaannisa 11:3, 4) Yaaninkka, hayqoy ehiyo seelaynne azzanoy ayyo siyettiis.

6 Yesuusau siyettida azzanoy issi baggaara nuna minttettiyaaba. Hegee, Yesuusinne a Aaway, Yihooway, hayquwaa ixxiyoogaa nuna tamaarissees. SHin, Xoossaa Yihooway he morkkiyaa oli xoonana danddayees! Xoossay Yesuusassi ay oottiyo wolqqaa immidaakko ane be'oos.

‘‘AL77AAZARAA, HAA KIYA!’’

7 Al''aazari gonggoluwan moogettiis; qassi Yesuusi he gonggoluwaa penggiyaa qum''ido shuchchaa denttanaadan oychchiis. Moogettoosappe oyddu gallassay aadhdhido gishshatau, Al''aazara bollay musiyoogaa doommanaagee qoncce gidiyo gishshau, Martta he qofan maayabuukku. (Yohaannisa 11:39) Asa xeelan, ayba hidootinne de'iyooba milatenna.

8 SHuchchaa gonddorssin Yesuusi ba qaalaa xoqqu oottidi: “Al77aazaraa, haa kiya!” yaagiis. Hegaappe aybi hanidee? ‘Hayqqida bitanee kiyiis.’ (Yohaannisa 11:43, 44) Hegan de'iya asay ay keena ufayttidaakko qoppana danddayay? Eti Al''aazarassi isha, dabbo, lagge woykko shooro gidikkonne, i hayqqidoogaa eroosona. SHin eti siiqiyo bitanee ba huuphen eta giddon hekko eqiis! Hegee mulekka hananaba milatennan aggana danddayees. Daroti ufayttidi Al''aazara qoommidoogee qoncce. Hegee hayquwaa bolli gakkida ayba ufayssiya xoonoo!

Ala''aazari denddidoogan asay daroppe ufayttiis. —Yohaannisa 11:38-44

Yesuusi Al''aazara hayquwaappe denttiis

9 Yesuusi ha maalaalissiyaabaa ba wolqqan oottanaagaa yootibeenna. Al''aazari kiyanaadan xeesanaappe kase woossido woosan, dendduwaayyo Pulttoy Yihoowa gidiyoogaa qonccisiis. (Yohaanisa 11:41, 42) Yihooway ba wolqqaa hegaadan go'ettidoy he wode xalla gidenna. Al''aazara denddoy Xoossaa Qaalan xaafettida, hegaa mala maalaalissiya uddufun denddotuppe issuwaa.* He xaafettida taariketa nabbabiyoogeenne xanna''iyoogee ufayssiyaaba. Denddidaageetu giddon yelagatinne cimati, attumaageetinne maccaageeti, qassi Israa'eeletinne Israa'eele gidennaageeti de'iyo gishshau, Xoossay asaappe asaa shaakkennaagaa nuna tamaarissees. Qassi ha taariketun qonccidabay ayba ufayssiyaabee! Leemisuwau, Yesuusi issi yelaga na'iyo hayquwaappe denttido wode, i aawaynne aayyiya ‘keehi daro garamettidosona.’ (Marqqoosa 5:42) Ee, Yihooway etassi mulekka dogettana danddayenna ufayssiyaabaa oottiis.

10 Yesuusi hayquwaappe denttidoogeeti, wurssettan hayqqidoogee qoncce. Hegee, eta i denttidoogau go''i baawa giyoogee? Mulekka hegaadan gidenna. Geeshsha Maxaafan xaafettida ha taariketi keehi koshshiya tumaa boxooxisoosonanne nuussi hidootay de'anaadan oottoosona.

DENDDUWAA TAARIKETUPPE TAMAARIYOOGAA

Eelaasaa, amm'iyoonne hayquwaappe denddida i na'aa

Eelaasi issi am''ee na'aa hayquwaappe denttiis. —1 Kawotu 17:17-24

11 Geeshsha Maxaafay, hayqqidaageeti ‘aybanne erennaagaa’ yootees. Eti awaaninne de'okkona; hanettiyaabaykka etau siyettenna. Al''aazara taarikee hegaa tumaa boxooxisees. Al''aazari denddidi asaayyo saluwaabaa garamissiyaaba yootidee? Woykko eexxiya si'ooliyaa tamaabaa yashissiyaabaa yootidee? CHii. Geeshsha Maxaafay, Al''aazari hegaa malabaa haasayidoogaa yoottenna. Hayqqidi takkido oyddu gallasatun, i ‘aybanne erenna.’ (Eranchchaa 9:5) Al''aazari hayquwan xiskkidi takkiis.—Yohaannisa 11:11.

12 Al''aazara taarikee, denddoy tumubappe attin hayse gidennaagaakka tamaarissees. Yesuusi Al''aazara denttishin bantta ayfiyan be'ida cora markkati de'oosona. Ubba Yesuusa ixxiya haymaanootiyaa kaalettiya asatikka, he maalaalissiya oosuwaa kashi erokko gibookkona. Hegaappe eti: “Ha bitanee [Yesuusi] daro wolqqaama malaataa oottiyo gishshau, ai oottanee?” yaagidosona. (Yohaannisa 11:47) Daro asay, Al''aazari denddidaagaa be'anau biis. Hegaappe denddidaagan, ubba etappe daroti Yesuusan ammanidosona. Eti Yesuusi Xoossay kiittin yiidoogau, Al''aazari paxa de'iya naqaasha gidiyoogaa akeekidosona. Hegee keehippe wolqqaama naqaasha gidiyo gishshau, Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiya wozanay zozzido asati, Yesuusanne Al''aazara naa''aakka woranau maqettidosona.—Yohaannisa 11:53; 12:9-11.

PHeexiroosi Dorqqo hayquwaappe denttiis

Yesuusi kiittido PHeexiroosi Kiristtaane maccaasiyo Dorqqo hayquwaappe denttiis.—Oosuwaa 9:36-42

13 Denddoy tumuppe hananaba gidiyoogaa ammaniyoogee bessennabee? CHii, Yesuusi, “duufuwan de7iyaageeti” issi gallassi denddanaagaa tamaarissido gishshau, ammanana bessiyaaba. (Yohaannisa 5:28) De'uwan de'iyaaba ubbaa Medhdhidaagee Yihoowa. Yaatin, i de'uwaa zaarettidi immanaagee ammananau metiyaabee? Hegee, Yihooway hassayiyoobaara keehippe gayttidoogee qoncce. Hayqqida nu siiqota i hassayana danddayii? Qoodidi wurssanau metiya daro xoolintteti saluwan de'oosona; shin i eta ubbaassi sunttaa kessiis! (Isiyaasa 40:26) Yaatiyo gishshau, nuuni siiqiyo hayqqidaageetubaa ubbabaa Yihooway hassayees; i etassi zaarettidi de'uwaa immanau danddayees.

14 Gidoshin, hayqqidaageeta denttiyoogan Yihoowassi aybi siyettii? Geeshsha Maxaafay i hayqqidaageeta denttanau amottiyoogaa tamaarissees. Ammanettida bitanee Iyyoobi: “Issi asi haiqqikko, simmidi paxanee?” yaagidi oychchiis. Iyyoobi bana Xoossay hassayiyo wodee gakkanaashin, duufuwan naagiyo hanotaabaa yootiiddi de'ees. I Yihoowassi: “Neeni medhdhido tanakka be7anau neeni laamotiyo wode, neeni tana xeesana; xeesin taani neeyyo koyana” yaagiis.—Iyyooba 14:13-15.

15 Ane qoppa! Yihooway hayqqidaageetussi zaarettidi de'uwaa immanau tumuppe laamotees. Yihoowayyo hegaadan siyettiyoogaa eriyoogee wozanappe ufayssiyaaba gidennee? SHin sinttappe yaana he dendduwaabaa woygana danddayiyoo? Denddanaageeti oonee? Eti awan denddanee?

‘DUUFUWAN DE'IYAAGEETA’

16 Geeshsha Maxaafay denddida asatubaa yootiyoobay, sinttanaa dendduwaabaa darobaa tamaarissees. Hagan sa'an, hayquwaappe denddida asati zaarettidi bantta siiqiyoogeetuura de'idosona. Sinttanaa denddoykka hegaa mala—shin hegaappekka keehi lo''oba gidana. Nuuni SHemppuwaa 3n tamaaridoogaadan, Xoossaa halchchoy kumetta sa'ay gannate gidanaadaana. Yaatiyo gishshau, hayqqidaageeti denddanay olay, danoynne sahoy kumido sa'aana gidenna. Etassi, ha sa'an ufayssaaninne sarotettan merinau de'ana danddayiyo injjee de'ana.

17 Denddanaageeti oonee? Yesuusi, “duufuwan de7iyaageeti [“ubbay,” NW] a [Yesuusa] cenggurssaa…siyidi…duufuwaappe gaxi kiyana” yaagiis. (Yohaannisa 5:28, 29) Hegaadankka Ajjuutaa 20:13y: “Abbai ba giddon de7iya haiqqidaageeta immiis; haiqoinne Si7oolee bantta giddon de7iya haiqqidaageeta immidosona” yaagees. “Si7oolee” asaa naatu ubbaa duufuwaa malaatees. (Gujo Timirttiyaa xeella.) Ha ubba asaa duufoy mela gidana. Yan shemppiya biilooniyan qoodettiyaageeti ubbay zaarettidi de'ana. Kiitettida PHauloosi: “Asai ubbai, worddoikka xilloikka haiquwaappe denddana” yaagiis. (Oosuwaa 24:15) Hegau birshshettay aybee?

18 Yesuusi sa'aa yaanaappe kase de'ida, etabaa nuuni Geeshsha Maxaafan nabbabido daro asati, ‘Xillota’ geetettiyaageetuura qoodettoosona. Noha, Abrahaama, Saaro, Muusa, Uruto, Asttironne hara darota qoppana danddayaasa. Xoossaa bolli mino ammanoy de'iyo ha asatuppe amaridaageetubay Ibaraawe Maxaafan 11tta shemppuwan odettiis. SHin, nu wodiyan hayqqiya Yihoowa asatikka ‘xillotuura’ qoodettoosona. Dendduwaa hidootaa wolqqan, nuuni hayqoy kaalettiyo ayba yashshaappekka la'a kiyana danddayoos.—Ibraawe 2:15.

Hayqqidaageeti Gannatiyan denddidi, bantta siiqiyoogeetuura zaarettidi gayttana

Gannatiyan asay hayquwaappe denddees

19 Yihoowabaa aynne eribeenna gishshau, ayyo haggaazibeenna woykko azazettibeenna ubba asatubaashin, woygana danddayiyoo? Ha biilooniyan qoodettiya ‘worddoti’ dogettidi attokkona. Etikka denddidi, tumu Xoossaabaa tamaariyoonne ayyo haggaaziyo wodiyaa demmana. Issi sha'u laytta wodiyan, hayqqidaageeti denddidi, sa'an Yihoowayyo ammanettidaageetuura issippe haggaaziyo injjiyaa demmana. Hegee keehippe ufayssiya wode gidana. Geeshsha Maxaafay Pirdda Gallassaa yaagiyo wodee hegaa.#

20 Hegaa yaagiyoogee, hayqqida asay ubbay denddana yaagiyoogee? CHii, gidenna. Geeshsha Maxaafay hayqqidaageetuppe amaridaageeti “Gaannabiyan” de'iyoogaa yootees. (Luqaasa 12:5) Gaannabiyaa giyo qaalay, beni wode Yerusalaame katamaappe gaxan buuraa oliyo sohuwaa sunttaappe eketiis. Hayqqidabinne buuray hegan xuugettees. Ahay hegan olettiyo asata Ayhudati, moogoynne denddoy bessennabadan xeelloosona. Yaatiyo gishshau, Gaannabee merinaa xayuwaassi lo''o leemiso. Paxatunne hayqqidaageetu bolli pirddiyoogan Yesuusi oottiyoobi de'iyaabaa gidikkonne, waanna Daannay Yihoowa. (Oosuwaa 10:42) I iitatanne laamettanau koyennaageeta giidi pirddidoogeeta mulekka denttenna.

SALUWAA DENDUWAA

21 Geeshsha Maxaafay, saluwan ayyaana mereta gididi de'anau denddiyo hara qommo dendduwaabaakka yootees. (Ajjuutaa 20:6) Geeshsha Maxaafay, hegau leemiso gidiya, polettida issi denddo xallaa yootees; hegeekka Yesuus Kiristtoosa dendduwaa.

22 Yesuusa asay woridoogaappe guyyiyan, Yihooway Ba ammanettida Na'ay duufuwan attanaadan co''u giidi xeellibeenna. (Mazamure 16:10; Oosuwaa 13:34, 35) Xoossay Yesuusa denttidaba gidikkonne asa ootti denttibeenna. Kiristtoosi: “Asatettan haiqqiis; shin ayyaanan paxiis” giidi kiitettida PHeexiroosi qonccissiis. (1 PHeexiroosa 3:18) Hegee tumukka keehippe maalaalissiyaaba. Yesuusi zaarettidikka wolqqaama ayyaana de'uwaa demmiis! (1 Qoronttoosa 15:3-6) Hegaa mala bonchcho dendduwan denddiyoogan Yesuusi koyro. (Yohaannisa 3:13) SHin i wurssetta gidenna.

23 Yesuusi mata wodiyan saluwaa simmidi baanaagaa eridi, bana kaalliya ammanettidaageetussi i etassi yan ‘sohuwaa giigissanaagaa’ yootiis. (Yohaannisa 14:2) Yesuusi saluwaa biyaageeta ba ‘amarida dorssa wude’ giidi xeesiis. (Luqaasa 12:32) Haratuura geeddarissi xeelliyo wode, guuta gidida ha ammanettida Kiristtaanetu citan de'anaageeti aappunee? Ajjuutaa 14:1n de'iyaagaadan kiitettida Yohaannisi: “Taani be7aas. Be7ite, Dorssai [Yesuus Kirsttoosi] Xiyoone Deriyaa bolli eqqiis. A sunttainne a Aawaa sunttai som77uwan xaafettido, issi xeetanne oitamanne oiddu sha7u asati aara issippe de7oosona” yaagiis.

24 Yesuusi kiittido ammanettidaageeta gujjin, ha 144,000u Kiristtaaneti saluwaa de'uwau denddoosona. Eti denddiyoy awudee? Hegee polettanay Kiristtoosi qoncciyo wode gidiyoogaa kiitettida PHauloosi xaafiis. (1 Qoronttoosa 15:23) Neeni SHemppuwaa 9n tamaaranaagaadan, nuuni ha''i he wodiyan de'oos. Hegaa gishshau, ha wodiyan 144,000tuppe attida amaridaageeti hayqqiyo wode sohuwaara saluwan de'anau denddoosona. (1 Qoronttoosa 15:51-55) Asaa naatuppe keehi darotussi qassi, sinttappe Gannate sa'an de'anau denddana hidootay de'ees.

25 Ee, Yihooway nu morkkiyaa, hayquwaa xoonanaagee attenna; hayqoy merinau xayana! (Isiyaasa 25:8) Gidikkonne, ‘Saluwaa de'uwau denddiyaageeti yan ay oottanee?’ gaada neeni qoppennan aggakka. Eti saluwan issi maalaalissiya Kawotettaa aysuwan shaahettana. Nuuni he aysuwaabaa kaalliya shemppuwan gujjidi tamaarana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Geeshsha Maxaafay hayquwaappe denddidaageetubaa yootiyoogee nuussi ammanettiyo hidootay de'anaadan oottees.—Yohaannisa 11:39-44.
  • Yihooway hayqqidaageetussi zaarettidi de'uwaa immanau amottees.—Iyyooba 14:13-15.
  • Duufuwan de'iya asaa naati ubbay denddana. —Yohaannisa 5:28, 29.

*  Hara taariketi, 1 Kawotu 17:17-24n; 2 Kawotu 4:32-37n; 13:20, 21n; Maatiyoosa 28:5-7n; Luqaasa 7:11-17n; 8:40-56n; Oosuwaa 9:36-42ninne 20:7-12n de'oosona.

#  Pirdda Gallassaanne pirddaa pirddiyo hanotaa xeelliyaagan gujo qofaa demmanau, hayyanaa Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1-3. Nuna ubbaa yedettiiddi de'iya morkkee aybee? Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa akeekan xeelliyoogee nuussi woppaa ehiyoy aybissee?

4. (a) Siiqiyo asi hayqqiyo wode, Yesuusi bau siyettiyaabaa qonccissido ogee, Yihoowayyo hegan aybi siyettiyaakko nuna tamaarissiyoy aybissee? (b) Yesuusi ayba dumma dabbotaa medhdhidee?

5, 6. (a) Yesuusi Al''aazara dabbotinne laggeti azzaniyaageetuura gayttido wode, waanidee? (b) Yesuusassi siyettida azzanoy nuna minttettiyoy aybissee?

7, 8. Al''aazaara hanotay he sohuwan eqqidi xeelliya asaayyo hidooti baynnaba milatana danddayiyoy aybissee? SHin Yesuusi ay oottidee?

9, 10. (a) Yesuusi Al''aazara denttanau i go'ettido wolqqaa Pulttoy oonakko waatidi qonccissidee? (b) Geeshsha Maxaafan xaafettida dendduwaa taariketa nabbabiyoogau amarida go''ati aybee aybee?

11. Al''aazara dendduwaa yootiya taarikee, Eranchchaa 9:5n xaafettida tumaa waatidi boxooxisii?

12. Al''aazari tumuppe denddidoogaa nuuni ammanana danddayiyoy aybissee?

13. Yihooway hayqqidaageeta tumuppe denttanaagaa nuuni ammananaadan oottiyaabi aybi de'ii?

14, 15. Iyyooba haasayan leemisettidoogaadan, Hayqqidaageetussi zaarettidi de'uwaa immiyoogan Yihoowassi aybi siyettii?

16. Hayqqidaageeti ayba mala hanotan de'anau denddanee?

17. Denddoy ay keena aaho gidanee?

18. Dendduwaa demmana ‘xillotun’ qoodettiyaageeti awugeetee? Ha hidootay nena ne huuphe waatidi bochchana danddayii?

19. ‘Worddoti’ oonee? Yihooway ba kehatettan eti ayba injjiyaa demmanaadan oottanee?

20. Gaannabee aybee? Yan yegettiyaageeti oonee?

21, 22. (a) Hara ayba qommo denddoy de'ii? (b) Ayyaana de'uwau denddida koyroy oonee?

23, 24. Yesuusabaa gidida ‘amarida dorssa wude’ gidiyaageeti oonee? Eta qooday aappunee?

25. Kaalliya shemppuwan ay tamaaranee?