Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

GUJO TIMIRTTIYAA

“Gita Baabiloono” SHaakki Eriyoogaa

“Gita Baabiloono” SHaakki Eriyoogaa

AJJUUTAA maxaafan, qaala birshshettaa xallan akeekana danddayennabaykka xaafettiis. Leemisuwau, iyyo som''uwan “Gita Baabiloono” yaagiya sunttay xaafettido maccaaseebaa yootees. Ha maccaasiyaa “asa zaretanne dumma dumma biitta qaala” bolli uttidoogee odettiis. (Ajjuutaa 17:1, 5, 15) Hegaadan oottana danddayiya ayba maccaasinne baynna gishshau, Gita Baabiloona leemiso gidanau bessees. SHaaramuxen malaatettida ha maccaasiyaa aybaa leemisoo?

Ajjuutaa 17:18n ha maccaasen leemisettidaara, “sa7aa kawota haariya gita katamiyo” geetettaasu. ‘Katama’ yaagiya qaalay duussaa maaraa essidi issippe de'iya asaa citaa malaatees. Ha ‘gita katamiyaa’ “sa7aa kawota” haariyaaro gidiyo gishshau, Gita Baabiloono geetettida maccaasiyaa alamiyaa ubban de'iya wolqqaama dirijjite gidana bessausu. A alamiyan de'iya ubba haymaanooteta xaaxa waaxa oyqqida dirijjiteppe attin, polotika woy zal''e dirijjite gidukku. Ajjuutaa maxaafan de'iya hagaara gayttida amarida xiqiseti waatidi ha kuushsha qofau kaalettiyaakko akeeka.

Dirijjite giyoobi polotikaara, zal''iyaara woykko haymaanootiyaara gayttidaba gidana danddayees. Baabiloono geetettida maccaasiyaa polotikaara gayttidaba gidukku. Ayssi giikko, Xoossaa qaalay “Sa7an de7iya kawoti” woykko alamiyan de'iya polotika dirijjiteti “iira shaaramuxidosona” yaagiyo gishshataassa. A shaaramuxiyoogee, sa'a ubban de'iya ayso maatay de'iyo asatuura zuppetiyoogaa malaatees; hegeekka, a gita ‘shaaramuxiyo’ geetettidoy aybissakko qonccissees.—Ajjuutaa 17:1, 2; Yaaqooba 4:4.

Gita Baabiloona zal''iyaara gayttidabakka gidana danddayukku. Ayssi giikko, zal''iyaa dirijjitetu leemiso gidida “sa7an de7iya zal77anchchati” a xayiyo wode kayyottana. Kawotinne zal''anchchati naa''aykka, ubba ‘haahuwan eqqidi’ Gita Baabiloono xeellanaagee odettiis. (Ajjuutaa 18:3, 9, 10, 15-17) Yaatiyo gishshau, Gita Baabiloona polotika woykko zal''e dirijjite gidennan, haymaanoote dirijjite yaagidi kuuyiyoogee bessiyaaba.

Gita Baabiloona asa zare ubbaa ba “bitiyoogan” cimmiyoogee odettidoogee a haymaanooteera gayttidaba malaatiyoogau gujo naqaashaa oyqqiis. (Ajjuutaa 18:23) Bitiyoobi ubbi haymaanooteera gayttidabanne daydanttati denttettiyooba gidiyo gishshau, Geeshsha Maxaafay Gita Baabiloono “xalaheti aqiyo soho” yaagiyoogee garamissiyaaba gidenna. (Ajjuutaa 18:2; Zaarettido Wogaa 18:10-12) Hanna sa'aa kumida aaho dirijjitiyaa, ‘hananabaa yootiyaageetanne’ ‘geeshshata’ yedettiyoogan tumu haymaanootiyaara qoncciyan eqettiyaaro gidiyoogee odettiis. (Ajjuutaa 18:24) Gita Baabiloona tumu haymaanootiyaa hegaadan keehi ixxiyoogee, ‘Yesuusayyo markkattiyaageeta’ wolqqaama yedetaa yedettiyoogaaninne ubba woriyoogan qoncciis. (Ajjuutaa 17:6) Yaatiyo gishshau, Gita Baabiloono geetettiya ha maccaasiyaa, alamiyaa yuushuwan Xoossaa Yihoowaara eqettiya ubba haymaanooteta xaaxa waaxa oyqqidaaro malaatiyoogee qoncce.

← Geeddarssiyo qofaa xeella