Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA NAA''A

Geeshsha Maxaafay Xoossaa Imota

Geeshsha Maxaafay Xoossaa Imota

Geeshsha Maxaafay hara ay maxaafappenne dumma gididoy ay ogiyaanee?

Nena gakkiya metota xoona kiyanau Geeshsha Maxaafay waati maaddana danddayii?

Geeshsha Maxaafan de'iya hiraagatun neeni ammanettana danddayiyoy aybissee?

ISSI siiqo dabboppe lo''o imota ekkido wodiyaa hassayay? He imotay neeni ufayttana xalla gidennan, wozanappe poocu gaanaadan oottiyoogau siree baawa. Imotay he immida uraabaa issibaa qonccissiyoogee tuma; hegeekka, i woykko a nenaara de'iya dabbotaa minttana koyiyoogaa. I qoppidi immidobaassi, ne dabbuwaa neeni galatidoogau siree baawa.

2 Geeshsha Maxaafay nuuni Xoossaa wozanappe galatana bessiyo a imota. Geeshsha Maxaafay, nuuni harasaappe demmana danddayennabata qonccissiya dumma maxaafa. Leemisuwau, Geeshsha Maxaafay xoolinttiyan kummida saluwaanne sa'aa meretaabaa, qassi koyro bitaniyaanne maccaasee meretaabaakka yootees. Geeshsha Maxaafay, de'uwan gayttiya metotanne un''ota xooni kiyanau maaddiya ammanettiyo baaso siraatata oyqqiis. Geeshsha Maxaafay, Xoossay ba halchchuwaa waati polanaakkonne sa'an lo''o hanotay de'anaadan waati oottanaakko qonccissees. Geeshsha Maxaafay ayba keehippe ufayssiya imotee!

3 Geeshsha Maxaafay, bana Immidaagaa, Yihoowabaa yootiyo gishshau, wozanaa ufayssiya imota. I hegaa mala maxaafaa immidoogee, nuuni a loytti eranaadan i koyiyoogaa qonccissees. Tumukka Geeshsha Maxaafay, neeni Yihoowakko shiiqana mala maaddana danddayees.

4 Geeshsha Maxaafay neeyyo de'iyaaba gidikko, i de'iyoy ne xallaassa gidenna. Kumetta Geeshsha Maxaafay woykko a shaahoy 2,300u qaalan attamettiis; yaatiyo gishshau, alamiyan de'iya asaa xeetaappe 90u kushe gidi aadhdhiya asay a demmana danddayees. Issi saaminttaa giddon issi miilooniyaappe dariya Geeshsha Maxaafay asau gakkees. Hanno gakkanaashin, kumetta Geeshsha Maxaafay woykko a shaahoy, biilooniyan qoodettiyaagee attamettiis. Geeshsha Maxaafaara mise gidida hara maxaafi baynnaagee qoncce.

“Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Xuufetu Birshshettaa” daro qaalan demmana danddayoos

Daro qaalan giigida ooratta alamiyaa birshshettaa

5 Hegaa bollan qassi, Geeshsha Maxaafay ‘Xoossaa ayyaanan xaafettiis.’ (2 Ximootiyoosa 3:16) Ayba ogiyan? Geeshsha Maxaafay ba huuphe zaariiddi: ‘Asati geeshsha ayyaanay kaalettin, Xoossaa qaalaa haasayidosona’ yaagees. (2 PHeexiroosa 1:21) Leemisuwau: Issi aaway ba na'aa dabdaabbiyaa xaafissana danddayees. Dabdaabbee he bitaniyaa qofaanne i gaana koyidobaa oyqqiis. Yaatiyo gishshau, dabdaabbee bitaniyaagaappe attin na'aagaa gidenna. Hegaara issi mala ogiyan, Geeshsha Maxaafaykka Xoossaa kiitaa oyqqiisippe attin, a xaafida asaa qofaa gidenna. Hegaa gishshau, kumetta Geeshsha Maxaafay tumuppe ‘Xoossaa qaala.’—1 Tasalonqqe 2:13.

TUMANNE MAAYETTIYAAGAA

6 Geeshsha Maxaafay 1,600u layttappe dariya wode giddon xaafettiis. A xaafida asati dumma dumma wodiyan de'idaageeta; qassi dumma dumma wogaaninne ikkonomiyaa hanotan diccidaageeta. Amaridaageeti goshanchchata, moliyaa oyqqiyaageetanne henttanchchata. Harati qassi hananabaa yootiyaageeta, daannatanne kawota. Wonggeliyaa xaafida Luqaasi dottore. Geeshsha Maxaafaa xaafida asati diccido hanotay dumma dumma gidikkonne, Geeshsha Maxaafay doomettaappe biidi wurssettaa gakkanaashin maayettees.*

7 Geeshsha Maxaafan koyro maxaafay asaa naatu metoy waanidi doommidaakko yootees. Wurssetta maxaafay qassi, kumetta sa'ay gannate woykko ataakiltte soho gidanaagaa bessees. Geeshsha Maxaafan de'iya ubba maxaafati sha'an qoodettiya laytta taarikiyaa oyqqidosona; qassi Xoossaa halchchuwaabaanne i waani polettanaakko amarida ogiyan yootoosona. Geeshsha Maxaafay maayettiyo hanotay maalaalissiyaaba; qassi hegee nuuni Xoossay immido maxafaappe naagana bessiyaaba.

8 Geeshsha Maxaafay saynisiyaara gayttidabankka tuma. I ubba xaafettiyo wode asau de'iya qofaappe keehi aadhdhiya lo''o qofaa oyqqiis. Leemisuwau: beni Israa'eeletu higgiyaa oyqqida, Wogaabaa maxaafay, geeshshatettaabaanne asaappe asaa oyqqiya harggiyan oyqettida uray hara asaappe shaahettanaadan yootiyoobay, heera kawotettan de'iya asay hegaa xeelliyaagan aynne erenna wode odettidaba. Sa'aa hanotaa xeelliyaagan bala qofay de'iyo wode, Geeshsha Maxaafay sa'ay irzzo mala gidiyoogaa yootiis. (Isiyaasa 40:22) Geeshsha Maxaafay sa'ay ‘aybinne baynnasan kaqettoogaa’ yootiyoogee tuma gididaba. (Iyyooba 26:7) Geeshsha Maxaafay saynisiyaa tamaariyo maxaafa gidennaagee qoncce. SHin i saynisiyaara gayttidabata denttidi yootiyo wode, i yootiyoobay tuma. Hagee nuuni Xoossaappe imettida maxaafappe naagana bessiyaaba gidennee?

9 Geeshsha Maxaafay taarikiyaarakka gayttidaban yootiyoobay tumanne ammanettiyaaba. A giddon de'iya taariketi qoncciyan odettidaageeta. He taariketi asatu suntta xallaa gidennan, eta mayzza aawatu sunttaakka yootoosona.# Etinne eta asay xoonettidoogaa darotoo qottiya, taarikiyaa xaafiyaageetuppe dumma gidida ogiyan, Geeshsha Maxaafaa xaafidaageeti, banttaagaanne bantta asaa mooruwaa ubbaa xaafidosona. Leemisuwau, Geeshsha Maxaafan Qoodaabaa maxaafaa xaafida Muusee, keehippe seerettido iita balaa oottidoogaa ammaniis. (Qoodaabaa 20:2-12) Hegaa mala tumay Geeshsha Maxaafaanappe attin hara taarike maxaafatun de'enna. Hegeekka, Geeshsha Maxaafaa immidaagee Xoossaa gidiyo gishshataassa.

OOSUWAN PEE'ANA DANDDAYIYA AADHDHIDA ERAA OYQQIDA MAXAAFAA

10 Geeshsha Maxaafay Xoossaa ayyaanan xaafettido gishshau, “tamaarissanau, balaa seeranau, mooruwaa suurissanau” maaddees. (2 Ximootiyoosa 3:16) Ee, Geeshsha Maxaafay keehi go''iya maxaafa. Geeshsha Maxaafay, asaa naatu meretaabaa ciimma qofaa qonccissees. Geeshsha Maxaafay xaafettanaadan oottidaagee, Medhdhidaagaa, Xoossaa Yihoowa gidiyo gishshau, hegee garamissiyaaba gidenna! I nu qofaanne nuussi siyettiyaabaa nuugaappe aaruwaa akeekees. Hegaa bollan qassi, Yihooway nuuni ufayttanaadan koshshiyaabay aybakko erees. Nuuni ay mala de'o maaratuppe haakkana bessiyaakkokka erees.

11 Maatiyoosa shemppuwaa 5ppe biidi 7 gakkanaashin de'iya, Deriyaa Bolla Timirttiyaa geetettiya Yesuusa timirttiyaa qoppa. Ha aadhdhida eratettay de'iyo timirttiyan, Yesuusi tumu ufayssaa demmiyo ogiyaa, sigaa medhdhiyo ogiyaa, woossiyo ogiyaanne aquwau de'ana bessiya xeelaa gujjidi darobaa tamaarissiis. Yesuusa qaalati i tamaarissido wodiyaadan, hachchikka wolqqaamanne oosuwan pee'ana danddayiyaabata.

12 Geeshsha Maxaafan de'iya issi issi siraatati so asaa de'uwaa, ooso hanotaanne haratuura de'iya gaytotettaa xeelliyaagan zoriyaa immoosona. Geeshsha Maxaafaa siraatati ubba asau haniyaageeta; qassi appe demmiyo zoree ubbatoo go''iyaagaa. Hananabaa yootiya Isiyaasa baggaara Xoossaa qaalay, Geeshsha Maxaafan de'iya aadhdhida eratettaa go''aa: “Taani GODAI, ne Xoossai, nena maaddiyaabaa tamaarissiyaagaa” yaagidi qonccissees.—Isiyaasa 48:17.

HANANABAA YOOTIYA MAXAAFA

13 Geeshsha Maxaafay hananabaa darobaa yootees; he yootiyoobatuppe daroti polettidosona. Issi leemisuwaa be'a. Hosppuntta xeetu layttan K.K. de'ida, hananabaa yootiya Isiyaasa baggaara, Baabiloone katamay xayanaagaa Yihooway yootiis. (Isiyaasa 13:19; 14:22, 23) Katamay waanidi giidoogaadan oyqettanaakko bessanau ubbabay qonccidi odettiis. Katamaa oyqqanau yiya olanchchati Baabiloone shaafay melanaadan oottana; qassi oli baynnan katamaa salppiyan gelana. Hegaa xallakka gidenna. Isiyaasa hiraagay, Baabiloone katamaa xooni oyqqana kawuwaa, Qiiroosa sunttaara ubbaa yootees.—Isiyaasa 44:27-45:2.

Geeshsha Maxaafaa xaafida Isiyaasi, Baabiloone kunddettaabaa kaseti yootiis

Issi bitanee Baabiloone kunddettaabaa pilggees

14 Naa''u xeetu layttappe guyyiyan, Xiqimita 5/6, 539n K.K., olanchchati Baabiloone matidi kambbidosona. Eta ola gadaaway oonee? Parsse kawuwaa Qiiroosa. Hegaa gishshau, ha hanotay, maalaalissiya hiraagay polettanaadan injjiyaa medhdhiis. SHin Qiiroosa olanchchati hiraagan odettidaagaadan, oli baynnan Baabiloone katamaa oyqqidonaa?

15 He galla qammi Baabiloonati, bantta gita dirssa gimbbiyaa yuushoy saro gi qoppidi, baalaa bonchchoosona. Hegee hegaadan de'ishin, Qiiroosi katamaakko goggiya shaafaa haattay hiillan harasaa gogganaadan oottiis. Sohuwaara Qiiroosa asay katamaa gimbbiyaakko shiiqanau, haattay hemettidi pinnanau metennaagaa gidiis. SHin Qiiroosa olanchchati Baabiloone dirssa gimbbiyaa kanttidi waani gelanee? He galla qammi erettenna gaasuwan, katamaa penggeti dogettidi dooya de'oosona!

16 Baabiloona xeelliyaagan kasetidi hagaattuwaa geetettiis: “He biittan mulekka asi uttenna; woikko yeletaappe yeletaa gakkanaassikka yan asi de7enna; Araba asikka yan ba dunkkaaniyaa tolenna; dorssaa wudiyaa heemmiyaageetikka yan bantta wudiyaa allaxxissokkona.” (Isiyaasa 13:20) Ha hiraagay katama kunddetta xalla gidennan, hegaappekka aadhdhidi harabaa yootees. Ha hiraagay, Baabiloonee ubba wodiyaassi asi baynnasa gidanaagaa yootees. He qaalati polettidoogau naqaashaa be'ana danddayaasa. Iiraaqe katamaa Baagidaadappe tohossa baggaara 80 kilo mitire gidiyaagaa haakkidi de'iya, asi de'enna baysa sohoy Baabiloonee, Yihooway Isiyaasa baggaara: “Bashshaa puxan taani a pittana” yaagidi haasayidoogau polo.—Isiyaasa 14:22, 23.%

Baabiloonee laalettidaagaa

Baabiloonee laalettidaagaa

17 Geeshsha Maxaafay ammanettiyo hiraagaa oyqqidoogaa eriyoogee, ammanuwaa minttettiyaagaa gidennee? Yihooway ba kase hiraagata polidaba gidikko, sa'aa gannate oottanau gelido qaalaakka poliyoogaa nuuni tumuppe ammanettanaadan oottiya gaasoy de'ees. (Qoodaabaa 23:19) “Worddotenna Xoossai nuuyyo ha merinaa de7uwaa daro wodiyaappe kase immana” giido hidootay de'iyoogee tuma.—Tiitu 1:2.^

‘XOOSAA QAALAY PAXA DE'EES’

18 Ha shemppuwan akeekidoogaadan, Geeshsha Maxaafay tumuppe dumma maxaafa gidiyoogee qoncce. Geeshsha Maxaafay ba giddon de'iya qofaara maayettiyaagaa, saynisiyaanne taarikiyaa xeelliyaagan tuma gididabaa odiyaagaa, oosuwan pee'ana danddayiya aadhdhida eraanne ammanettiyo hiraagaa oyqqidaagaa; shin a go''ay hegaappekka aadhdhidi bees. Yesuusi kiittido Kiristtaanee, PHauloosi: “Xoossaa qaalai paxa de7eesinne oottees; naa77u zoozee de7iyo bisuwaappekka aadhdhidi qarattees. He qaalai shemppoinne ayyaanai, kureenne kolzzee issippe gaittiyoosaa shaakkana gakkanaassi caddees. Qassi asa wozanan de7iya koshshaanne qofaa i shaakkees” yaagidi xaafiis.—Ibraawe 4:12.

19 Geeshsha Maxaafan de'iya Xoossaa ‘qaalaa’ woykko kiitaa nabbabiyoogee nu de'uwaa laammana danddayees. Nuuni nu huuphiyaa dumma gidida ogiyan loytti pilgganau i maaddana danddyees. Xoossaa siiqoos gaana danddayoos; shin nu de'oy giishin, nu wozanan tumuppe qoppiyoobaynne siyettiyaabay, a ayyaanan xaafettida, Geeshsha Maxaafaa timirttiyaara maayettidi de'iyoogaa bessii?

20 Geeshsha Maxaafay tumuppe Xoossaappe imettidaagaa. Nuuni a nabbabana, xanna'ananne al''obadan xeellana bessiya maxaafa. Xoossaappe imettida ha imotaa nashshiyoogaa, a giddon de'iyaabaa ubbatoo akeekan xeelliyoogan bessa. Neeni hegaadan oottiyoogan, Xoossay asaa naatussi halchchidobaa loytta erana danddayaasa. He halchchoy aybakko, qassi i waani polettanaakkokka kaalliya shemppuwan tamaarana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Geeshsha Maxaafay Xoossaa ayyaanan xaafettido gishshau, tumanne ammanettiyaagaa. —2 Ximootiyoosa 3:16.
  • Xoossaa Qaalaa giddon de'iya qofay ubba galla de'uwan oosuwan pee'ana danddayiyaagaa. —Isiyaasa 48:17.
  • Geeshsha Maxaafaa giddon de'iya, Xoossay qaalaa gelidobati polettiyoogee attenna. —Qoodaabaa 23:19.

*  Issi issi asay Geeshsha Maxaafan de'iya issi qofay haraara palqqettees giyaba gidikkonne, hegee tuma gidenna. Yihoowa Markkatun attamettida Geeshsha Maxaafay—Xoossaa Qaaleeyye Asabee? (Wolayttattuwan birshshettibeenna) yaagiya maxaafaa shemppuwaa 7 xeella.

#  Leemisuwau, Luqaasa 3:23-38n Yesuusa yeletaa turaa be'a.

%  Geeshsha Maxaafaa hiraagaabaa gujo qonccissuwaa koyiyaaba gidikko, Yihoowa markkatun attamettida Asa Ubbau Haniya Maxaafaa (Wolayttattuwan birshshettibeenna) yaagiya brooshuriyaa Sinttaa 27-9 xeella.

^  Baabiloone xayoy, polettida Geeshsha Maxaafaa hiraagatuppe issuwaa xalaala. Hara leemisoti Xiiroosanne Nanawe xayuwaa gujjoosona. (Hizqqeela 26:1-5; Sofonaasa 2:13-15) Qassi Daaneela hiraagaykka, Baabilooneppe simmidi, kasiya kaallidi alamiyaa haariyo wolqqay de'iyo aysota odiis. Hegee Meedo-Parssenne Giriike gujjees. (Daaneela 8:5-7, 20-22) Yesuus Kiristtoosa bolli polettida, Masiyaa xeelliyaagan odettida daro hiraagatu qonccissuwaa gujjada koyikko, Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1, 2. Geeshsha Maxaafay, Xoossay immido keehippe ufayssiya imota gididoy ayba ogiyaanee?

3. Yihooway Geeshsha Maxaafaa immidoogee abaa ay qonccissii? Hegee wozanaa keehippe ufayssiyaagaa gididoy aybissee?

4. Geeshsha Maxaafay asaa gakkido hanotaa xeelliyaagan, neena garamissiyaagee awugee?

5. Geeshsha Maxaafay ‘Xoossaa ayyaanan xaafettidoy’ ayba ogiyaanee?

6, 7. Geeshsha Maxaafan de'iya qofati issoy issuwaara maayettiyo hanotay maalaalissiyaaba gidiyoy aybissee?

8. Geeshsha Maxaafay saynisiyaara gayttidaban yootiyoobay tuma gidiyoogaa bessiya leemisota yoota.

9. (a) Geeshsha Maxaafay taarikiyaara gayttidaban yootiyoobay i tumanne ammanettiyaagaa gidiyoogaa waati bessii? (b) Geeshsha Maxaafaa xaafidaageetu tumatettay, Geeshsha Maxaafaabaa neessi ay qonccissii?

10. Geeshsha Maxaafay keehippe go''iya maxaafa gidiyoogee garamissennay aybissee?

11, 12. (a) Yesuusi Deriyaa Bolla Timirttiyan ay denttidi tamaarissidee? (b) Oosuwan pee'ana danddayiya hara ay allaalleti Geeshsha Maxaafan de'iyoonaa? Geeshsha Maxaafan de'iya zoree ubba wodessa gididoy aybissee?

13. Yihooway hananabaa yootiya Isiyaasi Baabiloone xeelliyaagan ay qonccissidi xaafanaadan oottidee?

14, 15. Baabiloona xeelliyaagan Isiyaasa hiraagan qoncciyan odettida amarida hiraagati waani polettidonaa?

16. (a) Baabiloona wurssettaa xeelliyaagan Isiyaasi ay kaseti yootidee? (b) Isiyaasi Baabiloonee asi baynnasa gidanaagaa yootido hiraagay ay keenaa polettidee?

17. Geeshsha Maxaafaa hiraagay polettiyoogee ammanuwaa minttettiyaagaa gididoy ayba ogiyaanee?

18. Yesuusi kiittido Kiristtaanee, PHauloosi ‘Xoossaa qaalaa’ xeelliyaagan woygi mintti yootidee?

19, 20. (a) Neeni ne huuphiyaa pilggana mala Geeshsha Maxaafay waati maaddana danddayii? (b) Xoossaa dumma imota gidida Geeshsha Maxaafaa nashshiyoogaa waata bessana danddayay?