Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMANNE HEEZZA

De'uwaa Xoossaagaa Mala Ogiyan Xeelliyoogaa

De'uwaa Xoossaagaa Mala Ogiyan Xeelliyoogaa

Xoossay de'uwaa aybidan xeellii?

SHahaaraa kesissiyoogaa Xoossay aybidan xeellii?

Nuuni de'uwaa bonchchiyoogaa waatidi bessiyoo?

HANANABAA yootiya Ermmaasi: ‘GODAY tumu Xoossaa; i de'o Xoossaa’ yaagiis. (Ermmaasa 10:10) Hegaa bollikka, Xoossaa Yihooway de'oy de'iyooba ubbaa Medhdhidaagaa. Saluwan de'iya ayyaana meretati: “Ubbabaa neeni medhdhadasa; qassi ubbabaikka neeni koyidoogaadan haniisinne de7iis” yaagidosona. (Ajjuutaa 4:11) Kawuwaa Daawiti Yihoowa sabbiyo yettan: “De7uwaa pulttoi ne achchan de7ees” yaagiis. (Mazamure 36:9) Hegaa gishshau, de'oy Xoossaa imota.

2 Yihooway nu de'uwaassi koshshiyaabaakka immees. (Oosuwaa 17:28) I nuussi maanau qumaa, uyanau haattaa, shemppanau carkkuwaanne de'anau biittaa immiis. (Oosuwaa 14:15-17) Yihooway de'oy ufayssiyaagaa gidanaadan hegaadan oottiis. SHin de'uwan kumetta ufayssaa demmanau, nuuni Xoossaa higgiyaa tamaaridi hegau azazettana koshshees.—Isiyaasa 48:17, 18.

DE'UWAU BONCHCHUWAA BESSIYOOGAA

3 Xoossay nuuni nuugaakka gido haratu de'uwaa bonchchana mala koyees. Leemisuwau, beni Addaamenne Hewaani wode, eta na'ay Qaayeeli ba kaalo ishaa Aabeela bolli keehippe yiillotiis. Yiilloy a iita nagaran yeggana danddayiyoogaa yootidi, Yihooway Qaayeela seeriis. Qaayeeli he seeraa sheneho giis. I ‘ba ishaa Aabeela bolli denddinne a wori aggiis.’ (Doomettaabaa 4:3-8) Qaayeeli ba ishaa worido gishshau, Yihooway a qaxxayiis.—Doomettaabaa 4:9-11.

4 SHa'an qoodettiya layttatuppe guyyiyan, Yihooway Israa'eeleti bana ufayssiya ogiyan haggaazanaadan etassi higgiyaa immiis. He higgee hananabaa yootiya Muuse baggaara imettido gishshau, issitoo issitoo Muuse higgiyaa geetettidikka xeegettees. Muuse higgiyaappe issoy: “Asa woroppa” yaagees. (Zaarettido Wogaa 5:17) Israa'eeletussi hegee, Xoossay asaa de'uwaa xoqqu oottidi xeelliyoogaanne asaykka haratu de'uwaa xoqqu oottidi xeellana bessiyoogaa qonccissiis.

5 Yelettibeenna na'a de'uwaashin woygana danddayettii? Muuse higgee bessiyoogaadan ba aayee uluwan de'iya na'i hayqqanaadan oottiyoogee bala. Ubba hegaa mala de'oykka Yihoowayyo al''o. (Kessaabaa 21:22, 23; Mazamure 127:3) Hegaa giyoogee shahaaraa kesissiyoogee nagara giyoogaa.

6 De'uwaa bonchchiyoogee, nu mala asaa de'uwaa bessiyaagaadan xeelliyoogaakka gujjees. Geeshsha Maxaafay: “Ba ishaa ixxiya ooninne shemppo woridaagaa; qassi shemppo woridaagan merinaa de7oi bainnaagaa intte ereeta” yaagees. (1 Yohaannisa 3:15) Nuuni merinau de'ana koyiyaaba gidikko, nu mala asaa ixxiyo ayba hanotanne nu wozanaappe xayssana bessees; hegeekka darotoo dano oosuwau gaasoy ixuwaa gidiyo gishshataassa. (1 Yohaannisa 3:11, 12) Nuuni issoy issuwaa siiqiyoogaa tamaarana koshshees.

NUUNI DE'UWAA BONCHCHIYOOGAA BESSIYOY

Uluwan de'iya na'aa
  • yelettibeenna na'a woriyaaba oottennaagaana

Issi bitanee paakko sijaaraa kinchees
  • iita eeshshaa aggiyoogaana

Qommoy dumma dumma gidido naa''u laggeta
  • nu mala asaa ixxiyoogaa bessiya ayba hanotaanne nu wozanaappe xayssiyoogaana

7 Nu huuphe de'uwaa bonchchiyoogaa xeelliyaagan shin, woygana danddayettii? Asay hayqqanau koyennaagee erettidaba; shin amaridaageeti ufayttiyoobau giidi hayquwaa kaalettiyaabaa oottoosona. Leemisuwau, daroti ufayssa demmanau giidi tambbuwaa cuwayoosona, gaayyiyaa sarbboosona woy jallissiya xaliyaa go'ettoosona. Hegeeta malatiyaabati go'ettiya asaa bolli qohuwaa gattoosona; ubba darotoo woroosona. Hegeeta meeze ootti go'ettiya uri de'uwaa geeshshabadan xeellenna. Hegaa mala oosoy Xoossaa xeelan tunaba. (Roome 6:19; 12:1; 2 Qoronttoosa 7:1) Nu haggaazoy Xoossan ekettiyaagaa gidana mala, hegaa mala oosuwaa aggana bessees. Hegaadan oottiyoogee deexxiyaaba gidikkonne, Yihooway nuussi koshshiya maaduwaa immana danddayees. Qassi nu de'uwaa appe ekkido al''o imotadan xeellanau nuuni oottiyo baaxiyaa nashshees.

8 Nuuni de'uwaa bonchchiyaageeta gidikko, nuna qohana danddayiyaabaappe naagettoos. SHeneho giyaageeta gidokko, qassi ufayttiyoobaa koshshan hayquwaa kaalettiyaabaa oottokko. Kaamiyaa naagettidi laaggoos; qassi hanttaara woykko daafan yeggiya ispporttiyaa oottokko. (Mazamure 11:5) Xoossay beni wode, Israa'eeletussi immido higgiyan: “Ooratta keettaa keexxiyo wode, xoqqa kaaraappe asi kunddi haiqqin ne oishettennaadan, zemppidi attiyoogaa giigissa” yaagiis. (Zaarettido Wogaa 22:8) He higgiyan de'iya baaso siraataara moggottiya ogiyan, issi uri xubetti kunddidi keehi qohettenna mala, ne darkkuwan daarinchchan olli de'ikko a doonaa loyttada kamma. Neeyyo kaamee de'iyaaba gidikko, laaggishin qoho gattennaagaa shaakkada era. Ne keettaa yuushuwan de'iyaabay woy ne kaamee, hara ura bolli qoho gattennaadan naagetta.

9 Mehe woy do'a de'o xeelliyaaganshin, woygana danddayettii? Hegeetu de'oykka Medhdhidaagau geeshsha. Miyoobaanne maayiyoobaa demmanau woykko qohuwaappe naagettanau, mehiyaa woy do'aa woriyoogaa Xoossay diggenna. (Doomettaabaa 3:21; 9:3; Kessaabaa 21:28) Gidikkonne, mehiyau woykko do'au qareta xayiyoogeenne coo kaassau eta woriyoogee bala; hegee de'uwaa geeshshatettaa bonchchennaagaa bessiyaaba.—Leemiso 12:10.

SUUTTAU BONCHCHUWAA BESSIYOOGAA

10 Qaayeeli ba ishaa Aabeela wori simmin, Yihooway Qaayeelassi: “Ne ishaa suuttai biittaappe taakko waassees” yaagiis. (Doomettaabaa 4:10) Xoossay Aabeela suuttaabaa yootiyo wode, i giiddi de'iyoy a de'uwaabaa. Qaayeeli Aabeela shemppuwaa worido gishshau, qaxxayettana bessees. Hanotay, Aabeela suuttay pirddaa demmanau Yihoowakko waassiiddi de'iyoogaa bessees. De'oy suuttaara gayttidoogaa bessiyaabay, Nohe wode Bashshaa Haattaappe simminkka qoncciis. Bashshaa Haattaappe kase asay mittaa teeraa, ataakilttiyaanne kattaa xallaa mees. Bashshaa Haattaappe simmin, Yihooway Nohessinne a naatussi: “Taani mokkiya dumma dumma kattata intteyyo immidoogaadankka, paxa de7iya woxxi qaaxxiya mereta ubbai intteyyo quma gidana” yaagiis. Gidikkonne Xoossay hegau zawaa wottiiddi: “SHin biron shemppoora [woy, de'uwan] de7iya suuttai a giddon de7iyo ashuwaa mooppite” yaagiis. (Doomettaabaa 1:29; 9:3, 4) Yihooway issi meretaa de'uwaa a suuttaara issi mala oottidi xeelliyoogee qoncce.

11 Nuuni suuttaa bonchchiyoogaa bessiyoy a meennaagaana woykko uyennaagaana. Yihooway etau immido higgiyan Israa'eeleta azaziiddi: “Israa7eela asaappe…ooninne miyo do7a woi kafo shankkatidi worikko, a suuttaa sa7an gussidi, biittaa kammo…. Taani Israa7eela asaa, ‘Asho maayida meretaa ubbaa…suuttaa mooppite’ yaagaas” yaagiis. (Wogaabaa 17:13, 14) Xoossay 800u gidiya layttaappe kase, mehiyaa suuttaa meennaadan Nohessi koyro immido azazoy he wodiyankka oottiyoogaa aggibeenna. Yihoowa xeelay qoncce: A ashkkarati suuttaa aggidi, mehiyaanne do'aa ashuwaa maana danddayoosona. Eti suuttaa sa'an gussana bessees; hegee he meretaa de'uwaa Xoossaassi zaaridi immiyoogaa mala.

12 Kiristtaanetussikka hegaa mala azazoy imettiis. Koyro xeetu layttan Yesuusa kaalliyaageetu giddon aawatetta maataa oyqqida kiitettidaageetinne harati, Kiristtaane gubaa'iyan de'iya ubbay kaallanau bessiya azazoti awugeetakko qofaa qachchanau issippe shiiqidosona. Wurssettan qofaa kuuyiiddi: “Eeqassi yarshshidobaa mooppite; suutta uyoppite [“suuttaappe haakkite,” NW]; sulettida [suuttay ashuwaappe gukkibeenna] mehe asho mooppite; shaaramuxoppite. Ha koshshiyaageetuppe attin, hara tooho inttena toossenna mala, nuuninne Geeshsha Ayyaanai yohuwaa maayida” yaagidosona. (Oosuwaa 15:28, 29; 21:25) Yaatiyo gishshau nuuni, ‘suuttaappe haakkana’ bessees. Xoossaa xeelan, nuuni hegaadan oottiyoogee eeqaappenne shaaramuxiyoogaappe haakkiyoogaa keena keehi koshshiyaaba.

Issi bitanee suutta xapho baggaara ushshaa ekkees

Dottoree ushshaappe haakkanaadan neeyyo yootiyaakko, suutta xapho baggaara immiyo ushshaa neeni ekkanau bessii?

13 Suuttaappe haakkanaadan imettida azazoy, suuttaa suutta xapho baggaara ekkiyoogaa gujjii? Ee. Leemisuwau: Issi dottoree mattoyiya ushshaappe haakkana mala neeyyo yootiis giidi qoppoos. Hegaa giyo wode, neeni ushshaa uyiyoogaa xallaappe attin, suutta xapho baggaara a ekkiyoogaappe haakkiyoogaa gujjenna gaanau danddayettii? Hegaadaana gidennaagee qoncce! Hegaattuwaakka, suuttaappe haakkiyoogaa giyoogee, suuttaa ayba ogiyankka nu bollaa giddo gelissennaagaa giyoogaa. Hegaa gishshau, suuttaappe haakkanaadan odettida azazoy, ooninne suutta xapho baggaara nuussi suuttaa immanaadan eeno gookko giyoogaa.

14 Issi Kiristtaanee daafabi gakkin keehi qohettidaba woykko shukettanaadan oottiya harggiyan oyqettidaba gidikkoshin? Dottoreti i suutta ekkana bessees; hegee xayikko hayqqees giidosona yaagidi qoppoos. He Kiristtaanee hayqqana koyennaagee qoncce. Xoossaappe ekkido al''o imota gidida ba de'uwaa ashshanau, suuttaa bala ogiyan go'ettiyoogaa gujjenna, hara ogiyan xalettana danddayees. I hegaa mala akkamoy de'iyaaba gidikko koyidi, suuttaa koshshennan akkamettiyo dumma dumma ogetun go'ettana danddayees.

15 Issi Kiristtaanee ha siraatan guutta wodiyau ba de'uwaa adussanau giidi Xoossaa higgiyaa kanttanee? Yesuusi: “Ba shemppuwaa ashshana koyiya urai bashshana; shin ba shemppuwaa ta gishshau bashshiya urai ashshana” yaagiis. (Maatiyoosa 16:25) Nuuni hayqqanau koyokko. SHin Xoossaa higgiyaa kanttidi ha siraatan nu de'uwaa adussanau malikko, merinaa de'uwaa xayana danddayoos. Yaatiyo gishshau, Xoossaa higgee suure gidiyoogau nuuyyo de'iya ammanuwaa minttiyoogee eratetta; nuuni aybiininne hayqqikko De'o-Immiyaagee dendduwaa wode nuna hassayidi al''o imota gidida de'uwaa zaarettidi nuussi immanaagaa ammanettana koshshees.—Yohaannisa 5:28, 29; Ibraawe 11:6.

16 Ha wodiyan Xoossaassi ammanettida ashkkarati, suuttaa xeelliyaagan a azazuwaa kaallanau murttidosona. Eti ayba ogiyaaninne suutta uyokkona woy mookkona. Woy qassi sahettidi akkamettiyo wode suuttaa ekkokkona.* Suuttaa Medhdhidaagee etassi aybippenne aadhdhiya lo''obaa eriyoogaa ammanettoosona. Hegaa neenikka ammanay?

SUUTTAA BESSIYAAGAADAN GO'ETTIYO MEXI ISSI OGIYAA

Neeni de'uwaanne suuttaa bonchchiyoogaa waatada bessana danddayay?

Issi hargganchiyaa dottoriyaa haasayissausu

17 Suuttaa go'ettanau bessiya mexi issi ogiyaa Muuse higgee qonccissidi bessiis. Yihooway beni wode Israa'eeleti baassi goynnanau bessiya ogiyaa xeelliyaagan: “Asho maayida ubbaa de7oi a suuttaa giddon de7ees; suuttaikka…nagaraa atto giissiyaagaa gidiyo gishshau, intte nagaraa atto giissanaadan, taani intteyyo yarshshiyoosaa bollan yarshshanaadan immaas” yaagidi azaziis. (Wogaabaa 17:11) Israa'eeleti nagaraa oottiyo wode, issi mehe immidinne gayttiyo dunkkaaniyan woy guyyeppe Xoossaa beetamaqidasiyan de'iya yarshshiyoosan he mehiyaa suuttaappe amaridaagaa yarshshidi atotettaa demmana danddayoosona. Suuttaa go'ettana bessiya mexi issi ogee hegaa mala yarshshuwaa wode go'ettiyoogaa.

18 Tumu Kiristtaaneti Muuse higgiyaa garssan de'okkona; yaatiyo gishshau, mehe yarshsho shiishshokkonanne mehiyaa suuttaa yarshshokkona. (Ibraawe 10:1) Gidoppe attin, Israa'eeleti beni yarshshiyoosaa bolli suuttaa go'ettiyoogee Xoossaa na'aa Yesuus Kiristtoosa al''o yarshshuwaa malaatees. Nuuni ha maxaafau SHemppuwaa 5n tamaaridoogaadan, Yesuusi ba suuttay yarshsho gididi gukkanaadan eeno giidi, ba de'uwaa nuussi immiis. Hegaappe i saluwaa biidi ba gukkida suuttaa waagaa naa''anttennan issitoo Xoossaassi immiis. (Ibraawe 9:11, 12) Hegee nagaraappe atotettaa demmanau baaso gidiisinne nuuni merinaa de'uwaa demmana danddayiyo ogiyaa dooyiis. (Maatiyoosa 20:28; Yohaannisa 3:16) Suuttaa go'ettiyo he ogee ayba keehi go''iyaabee! (1 PHeexiroosa 1:18, 19) Nuuni atotettaa demmana danddayiyoy gukkida Yesuusa suuttan ammaniyoogaa xallaana.

19 Xoossaa Yihooway nuuyyo siiquwan immido de'uwaa imotay ay keena a galatanaadan oottiyaabee! Qassi hegee Yesuusa yarshshuwaa baggaara merinaa de'uwaa demmiyo injjee de'iyoogaa haratussi yootanaadan nuna denttettana bessennee? Nu mala asaa de'uwaassi Xoossaagaadan qoppiyoogee, nuuni mishettidinne wozanappe koyidi hegaa oottanaadan denttettees. (Hizqqeela 3:17-21) Nuuni ha aawatettaa zirxxayidi poliyaaba gidikko, PHauloosaagaadan: “Intteppe issi urai bayikkokka taani hegan gelennaagaa [“a suuttan ashettennaagaa,” NW] hachchi intteyyo geeshshada yootais. Aissi giikko, Xoossai oottanau qoppidobaa ubbaa intteyyo ainne ashshennan yootaas” gaana danddayoos. (Oosuwaa 20:26, 27) Asaassi Xoossaabaanne a halchchuwaabaa yootiyoogee nuuni de'uwaanne suuttaa xoqqu oottidi xeelliyoogaa bessiya misee baynna oge.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • De'oy Xoossaa imota.—Mazamure 36:9; Ajjuutaa 4:11.
  • Yelettibeenna na'a de'oy Xoossaa xeelan al''o gidiyo gishshau, shahaaraa kesissiyoogee bala ooso.—Kessaabaa 21:22, 23; Mazamure 127:3.
  • Nuuni de'o qohiyaabaa oottennaagaaninne suuttaa uyennaagan woy meennaagan de'uwaa bonchchiyoogaa bessoos.—Zaarettido Wogaa 5:17; Oosuwaa 15:28, 29.

*  Suutta xapho baggaara immiyo suuttaa ekkiyoogaa koshshennan akkamiyo ogeta xeelliyaagan qonccissuwaa demmanau, Suuttay Ne SHemppuwaa Waatidi Ashshana Danddayii? (Wolayttattuwan birshshettibeenna) geetettiya, Yihoowa Markkatun attamettida brooshuriyaa sinttaa 13-17 xeella.


Menttotu Oyshaa

1. De'oy de'iyooba ubbaa medhdhidaagee oonee?

2. Xoossay nuuni de'uwan de'anaadan koshshiyaabaa ay ay immidee?

3. Qaayeeli Aabeela woridoogan Yihoowau aybi siyettidee?

4. Xoossay Muuse higgiyan, de'uwaa xeellanau bessiya ogiyaa waatidi qonccissidee?

5. SHahaaraa kesissiyoogaa aybidan xeellana bessii?

6. Nu mala asaa nuuni ixxana bessennay aybissee?

7. De'uwaa bonchchennaagaa bessiya meezetuppe amaridaageeti awugeetee?

8. Nuuni qoho gattiyaabaappe naagettanau bessiyoy aybissee?

9. Nuuni de'uwaa bonchchiyaageeta gidikko, mehiyaanne do'aa waatidi oyqqiyoo?

10. De'oy suuttaara gayttidaagaa gidiyoogaa Xoossay waatidi qonccissidee?

11. Xoossay Nohe wodeppe doommidi, suuttaa ayba ogiyan go'ettennaadan diggidee?

12. Geeshsha ayyaanaa baggaara koyro xeetu layttan suuttaa xeelliyaagan imettida, hanno gakkanaashin oottiya azazoy woygiyaagee?

13. Suuttaappe haakkanaadan imettida azazoy suutta xapho baggaara suuttaa ekkiyoogaa gujjiyoy aybissakko leemisuwan yoota.

14, 15. Dottoreti suutta xapho baggaara suuttaa ekkana bessiyoogaa issi Kiristtaanessi yootikko, i ay zaaro immana bessii? Aybissi?

16. Suuttaa xeelliyaagan Xoossaa ashkkarati ay oottanau murttidonaa?

17. Xoossaa Yihoowan ekettiyaagaa gidida, beni wode Israa'eeleti suuttaa go'ettiyo mexi issi ogee aybee?

18. Yesuusa suuttay gukkidoogan, nuuni ayba go''aanne anjjuwaa demmana danddayiyoo?

19. Nuuni ubba asa suuttan ashettennaadan ay oottana bessii?