Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Daaneela Hiraagay Masee Yaana Wodiyaa Kasetidi Yootido Ogiyaa

Daaneela Hiraagay Masee Yaana Wodiyaa Kasetidi Yootido Ogiyaa

HANANABAA YOOTIYA Daaneeli Yesuusa yeletaappe 500ppe dariya layttaa kasetidi de'iis. Gidikkonne, Yesuusi Geeshsha ayyaanan tiyettana woykko Mase, woy Kiristtoosa gididi sunttettana wodiyaa shaakki eranau maaddiya qofaa Yihooway Daaneelassi qonccissiis. Daaneelassi: “Hagaa eranne akeeka. Yerusalaame katamai bottokonettanaunne keexettanau azazoi kiyido gallassaappe biidi Halaqai Masee yaana gakkanaashin, laapputoo laappunainne usuppun tammanne naa77utoo laappun laittai aadhdhana” geetettidi odettiis.—Daaneela 9:25.

Masee yiido wodiyaa eranau, koyro Masee yaanay awudekko malaatiya wodiyaa doomettaa eranau bessees. Hiraagay bessiyoogaadan, hegee “Yerusalaame katamai bottokonettanaunne keexettanau azazoi kiyido gallassaappe” doommees. “Azazoi kiyido” gallassay awudee? Geeshsha Maxaafaa xaafida Nahimee yootiyoogaadan, Yerusalaame yuushuwan de'iya dirssaa gimbbiyaa zaarettidi gimbbanau azazoy kiyidoy “Arxxekssiisi kawotido laatamantto” layttaana. (Nahimiyaa 2:1, 5-8) Taarikiyaa eranchchati Arxxekssiisa kawotettaa koyro layttaa wurssettay 474n K.K. gidiyoogaa maayoosona. Yaatiyo gishshau, i kawotido laatamantta layttay 455 K.K. Daaneeli yootido Masiyaa hiraagay doommiyo layttaa ha''i erida.

Daaneeli “Halaqai Masee” yaana layttaa malaatiya wodee aappun layttakkokka qonccissiis. Hiraagay ‘laapputoo laappun layttanne usuppun tammanne naa''utoo laappun laytta,’ giishin muleera 69too laappun laytta gidiyoogaa yootees. Ha wodee aappun layttee? Daro Geeshsha Maxaafaa birshshettati ha laappunati saaminttata gidiyoogaanne he saaminttati gallassaa saaminttata gidennan layttaa saaminttata gidiyoogaa qonccissoosona. Hegaa giyo wode, issi saaminttay laappun laytta yaagiyoogaa. Layttata saaminttan woykko laappun layttan shaakkiyo hanotay beni wode Ayhudatun erettidaba. Leemisuwau, laappuntta layttay gakkido paydo ubban eti Sanbbata layttaa bonchchoosona. (Kessaabaa 23:10, 11) Yaatiyo gishshau, hiraagan yootettida 69n laappunati, 69nan shaahettida, huuphiyan huuphiyan laappun laappun laytta gidida layttata, woykko muleera 483u layttata oyqqidosona.

Ha''i nu oottana bessiyaabi qoodiyoogaa xalla. Nuuni 455ppe K.K. doommidi 483u layttaa qoodikko, hegee 29u K.Y.S. gattees. Yesuusi xammaqqettidi Mase gididoy likke he layttaana!* (Luqaasa 3:1, 2, 21, 22) Hegee Geeshsha Maxaafaa hiraagau maalaalissiya polo gidennee?


*  Kiristtoosappe Kase 455ppe biidi 1 K.K. gakkanaashin 454u laytta. Kiristtoosappe Kase 1ppe biidi 1 K.Y.S. gakkanaashin issi laytta (zeero laytta giyoobi baawa). Qassi 1ppe K.Y.S. biidi 29 K.Y.S. gakkanaashin 28 laytta. Ha heezzu paydota issippe gattiyo wode muleera 483u laytta gidees. Laappun tammantta laappun layttaa giddon, 33n K.Y.S. Yesuusa ‘asi woriis.’ (Daaneela 9:24, 26) Daaneela Hiraagaa Akeekan Kaalla! shemppuwaa 11nne, Geeshsha Maxaafaa Loytti Akeekiyoogaa Paydo 2, sinttaa 899-901 xeella. Naa''aykka attamettidoy Yihoowa Markkatuuna (Wolayttattuwan birshshettibookkona.)

‘LAAPPUN TAMMUTOO LAAPPUN LAYTTAA’
490u layttaa
7too laappun
layttaa

(49n layttaa)
62utoo laappun layttaa
(434u layttaa)

←K.K. | K.Y.S.→

1too laappun
layttaa

(7n layttaa)
455

‘Yerusalaame katamay bottokonettana…azazuwaa’

Yerusalaame laalettidaagaa
406

Yerusalaamee naa''anttuwaa keexettiis

Yerusalaamee naa''anttuwaa keexettiis
29

Masee yiis

Yesuusi xammaqettiis
33

Masiyaa ‘asi woriis’

Yesuusi hayqqiis
36

‘Laappun tammutoo laappun layttaa’ wurssettaa

Rooma wotaaddaraa

← Geeddarssiyo qofaa xeella