Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Baalata Bonchchana Bessii?

Baalata Bonchchana Bessii?

ALAMIYAN daro heeran, ha wodiyan keehippe bonchchettiya, haymaanootiyaara gayttidanne gayttibeenna baalatu denddoy Geeshsha Maxaafaappe gidenna. Yaatin he baalatu denddoy awappee? Dumma dumma xuufeta demmiyo injjee de'in, neeni de'iyo heeran keehippe bonchchettiya baalatubaa maxaafati yootiyooba be'iyaaba gidikko, keehippe garamettaasa. Guutta leemisota be'a.

Yesuusi Hayquwaappe Denddido Gallassaa Bonchchiyoogaa. The Encyclopædia Britannica geetettiya Inggilizetto maxaafay “Ooratta Maachchan, Yesuusi denddido gallassay bonchchettidoogaa bessiyaabi deenna” yaagees. Yaanin, Yesuusi denddido gallassaa bonchchiyoogee waani doommidee? Ayyo doomettay eeqaa goynuwaappe. Ha baalay bonchchettiyoy Yesuusa dendduwaa hassayanaassa geetettiyaaba gidikkonne, i bonchchettiyo heeran aara gayttidi oosettiya meezeti, Kiristtaanetu meezeta gidokkona.

Ooratta Layttaa Bonchchiyoogaa. Ooratta layttaa bonchchiyo gallassaynne hegaara gayttida meezeti biittaappe biittan dummatoosona. Ha baalaa bonchchiyoogaa dendduwaa xeelliyaagan, The World Book Encyclopedia geetettiya Inggilizetto maxaafay: “Roome biittaa haariya Juuliyes Qeesaari Jaanuware (Ichchashiyaa) 1, 46 K.K., Ooratta Layttay Bonchchettiyo Gallassa gidanaadan oottiis. Roome asay he gallassaa, dirssaa penggiyau, keettaa penggiyaunne doomettaabau xoossa gidida, Jaanussi buzoyidosona. Jaanuware aginay sunttettidoy, issoy sintta baggi haray qassi guyye baggi xeelliya naa''u som''oy de'iyo Jaanuppe” yaagees. Yaatiyo gishshau, Ooratta Layttaa bonchchiyoogau doomettay eeqaa goynuwaappe.

Hara Baalata. Alame yuushuwan bonchchettiya ubba baalata denttidi tobbanau danddayettiyaaba gidenna. Gidikkokka, asa woykko asa dirijjitiyaa keehippe xoqqu xoqqu oottiyoogee, Yihooway ixxiyooba. (Ermmaasa 17:5-7; Oosuwaa 10:25, 26) Haymaanootiyaara gayttida baalatu denddoy, eti Xoossaa ufayssiyaabakkonne ufayssennabakko erissiyoogaakka akeeka. (Isiyaasa 52:11; Ajjuutaa 18:4) Ha maxaafan SHemppuwaa 16n qonccida Geeshsha Maxaafaa baaso wogay, haymaanootiyaara gayttibeenna baalatun shaahettiyoogaa Xoossay aybidan xeelliyaakko, neeni eranaadan maaddees.

← Geeddarssiyo qofaa xeella