Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMA

Ayyaana Meretati Nuna Waati Maaddana Woy Qohana Danddayiyoonaa?

Ayyaana Meretati Nuna Waati Maaddana Woy Qohana Danddayiyoonaa?

Kiitanchchati asaa maaddiyoonaa?

Iita ayyaanati asaa waati qohidonaa?

Nuuni iita ayyaanatussi yayyana bessii?

DAROTOO issi ura eranau a soo asaabaa amaridabaa eriyoogaa koshshees. Xoossaa Yihoowa eranaukka hegaadan, aara de'iya kiitanchchatubaa loytti eriyoogaa koshshees. Geeshsha Maxaafay kiitanchchata “Xoossaa naata” giidikka xeegees. (Doomettaabaa 6:2; Iyyooba 38:7) Yaatikko, Xoossaa halchchuwan etau de'iya sohoy aybee? Asaa naatu taarikiyan eti oottidobi de'ii? Kiitanchchati ne de'uwan nena maaddanau woykko qohanau danddayiyoonaa? Hegaadan gidikko, hegaa waati oottiyoonaa?

2 Geeshsha Maxaafay kiitanchchata xeelliyaagan xeetan qoodettiyaagaa keenaa yootees. Kiitanchchatubaa darobaa eranau he odettidabatuppe amaridaagaa ane be'oos. Kiitanchchata medhdhidaagee oonee? Qolasiyaasa 1:16y: “Saluwaaninne sa7an de7iya ubbabaikka aaninne [Yesuus Kiristtoosaaninne] ayyo merettiis” yaagees. Yaatiyo gishshau, kiitanchchata geetettiya ayyaana meretati ubbay Xoossaa Yihoowan, a bayra Na'aa baggaara merettidosona. Kiitanchchatu qooday aappunee? Xeetu miilooniyan qoodettiya kiitanchchati merettidoogaanne eti ubbaykka keehi wolqqaama gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay qonccissees.—Mazamure 103:20; Ajjuutaa 5:11.

3 Xoossaa Qaalay, Geeshsha Maxaafay, sa'ay merettido wode, “kiitanchchati ubbai ufaissau ililidoogaa” yootees. (Iyyooba 38:4-7) Hegaa gishshau, kiitanchchati asaa naati merettanaappe kase, ubba sa'aykka merettanaappe kase merettidosona. Geeshsha Maxaafay ha xiqisiyaa bollan eti “ufaissau ililidoogaa” yootiyo gishshau, kiitanchchatussikka asaagaadan siyettiyoogaa bessees. “Kiitanchchati ubbai” issippe ufayttidoogaa akeeka. He wode, ubba kiitanchchati Xoossaa Yihoowa yuushuwan issippe gididi ayyo oottoosona.

KIITACHCHATU MAADUWAANNE ETA NAAGUWAA

Kiitanchay Daaneela gaammotu ollan naagiis

“Ta Xoossai bari kiitanchchaa kiittidi, gaammotu doonaa gorddiis”—Daaneela 6:22

4 Ammanettida ayyaana meretati, koyro asati merettido wodiyaappe doommidi, asaa naati corattiiddinne Xoossaa halchchoykka polettiiddi de'iyaagaa be'idi keehippe ufayttidosona. (Leemiso 8:30, 31; 1 PHeexiroosa 1:11, 12) Gidikkonne, wodee aadhdhiiddi biido wode, asaa naatuppe daroti banttana siiqiya Medhdhidaagau oottiyoogaa ixxis giiddi biidoogaa kiitanchchati akeekidosona. He hanotay ammanettida kiitanchchata azzanttidoogau siree baawa. Hara baggaara qassi, issi urikka gidin Yihoowakko simmiyo wode, “kiitanchchati…ufaittana.” (Luqaasa 15:10) Kiitanchchati Xoossaassi oottiya asatu ufayssau hegaadan keehippe qoppiyoogaappe denddidaagan, Yihooway baassi ammanettidaageeta gididi sa'an de'iya aylleta, minttettanaunne naaganau kiitanchchatun darotoo go'ettidoy aybissakko akeekana danddayoos. (Ibraawe 1:7, 14) Amarida leemisota be'a.

5 Iita katamati Sadoominne Gamoori xayiyo wode, naa''u kiitanchchati xillo bitaniyaa Looxanne a naa''u macca naata ashshanau eta kushiyaa oyqqidi he heeraappe kessiyoogan maaddidosona. (Doomettaabaa 19:15, 16) Daro xeetu layttaappe guyyiyan, hananabaa yootiya Daaneeli gaammotu ollan olettiis; shin gaammoti a qohibookkona. I: “Ta Xoossai bari kiitanchchaa kiittidi, gaammotu doonaa gorddiis” yaagiis. (Daaneela 6:22) Koyro xeetu layttan K.Y.S., issi kiitanchchay PHeexiroosa qashsho keettaappe kessiis. (Oosuwaa 12:6-11) Haray qassi, Yesuusi sa'an haggaaziyoogaa doommido wode, kiitanchchati a minttettidosona. (Marqqoosa 1:13) Issi kiitanchchay Yesuusi hayqqanaappe guuttaa kasetidi, akko yiidi ‘a minttettiis.’ (Luqaasa 22:43) Yesuusa de'uwan keehi koshshiya wodetun, kiitanchchatuppe yiida hegaa mala maadoy Yesuusa ay keena minttettidee!

6 Ha wodiyan, kiitanchchati beettiya hanotan sa'an de'iya Xoossaa asatukko yiyoogaa aggidosona. Asaa naati kiitanchchata be'ennaba gidikkokka, wolqqaama gidida Xoossaa kiitanchchati a asata ha''ikka naagoosona; ubba dumma gidida ogiyan ayyaanaaban qohiya aybippenne naagoosona. Geeshsha Maxaafay: “GODAA kiitanchchai GODAASSI yayyiya asata naagees; i eta yuushuwan gididi, eta ashshees” yaagees. (Mazamure 34:7) Ha qaalay nuna keehippe minttettiyaagaa gidana bessiyoy aybissee? Nuna xayssanau koyiya, keehippe iita ayyaana meretati de'iyo gishshataassa! Eti oonee? Eti awuppe yiidonaa? Eti nuna qohanau waati maliyoonaa? Ha oyshatu zaaruwaa demmanau, asaa naatu taarikee doommido wode hanidabaa ane qanttan be'oos.

NU MORKKE GIDIDA AYYAANA MERETATA

7 Ha maxaafan SHemppuwaa 3n tamaaridoogaadan, issi kiitanchchay harata haaranau amottiyoogaa doommiis; hegaappe denddidaagan, Xoossaassi oottiyoogaa aggiigiis. Guyyeppe he kiitanchchay Seexaanaa Dabloosa geetettiis. (Ajjuutaa 12:9) I Hewaano cimmoogaappe simmin de'iya 1,600u layttatu giddon, Aabeela, Heenookanne Nohe mala ammanettida guutta asati attin, hara asa ubbaa gaana danddayettees, Xoossaappe haassana danddayiis.—Ibraawe 11:4, 5, 7.

8 Nohee de'ido wode, hara kiitanchchati Yihoowa bolli makkalidosona. Eti Xoossaa yuushuwan saluwan de'iyoogaa aggidi, sa'aa yiidosonanne asaadan ashuwaa maayidosona. Ayssi? Doomettaabaa 6:2n: “‘Xoossaa naata’ geetettiya meretati ha asaa macca naati puulanchcha gidiyoogaa be7idosona; be7idi etappe bantta dooridoogeeta machchidosona” yaagiyaagaa nabbaboos. SHin Xoossaa Yihooway ha kiitanchchati hegaadan oottanaadan koyibeenna; qassi he hanotay asaa naati bantta oottiyo mooruwan sinttau suganaadan oottiyoogaakka koyibeenna. I sa'a yuusho ubban bashsha haattaa yeddidi, iita asaa ubbaa xayssidi, baassi ammanettidi oottiyaageetu xallaa ashshiis. (Doomettaabaa 7:17, 23) Hegaa gishshau, he makkalanchcha kiitanchchati, woykko daydanttati, dosennan bantta maayido asho bollaa olidi, ayyaana mereta gididi, saluwaa simmidosona. Eti “xalahetu halaqaa” gidida Dabloosa exa gididosona.—Maatiyoosa 9:34.

9 Azazettibeenna kiitanchchati saluwaa simmido wode, eta halaqaa Seexaanaagaadan, etikka haratuura walahettenna mala digettidosona. (2 PHeexiroosa 2:4) Eti ha''i ashuwaa maayana xayikkonne, asaa bolli iita qohuwaa gattiiddi de'oosona. Tumukka, Seexaanay ha daydanttatun go'ettidi ‘sa'a ubbaa balettiiddi’ de'ees. (Ajjuutaa 12:9; 1 Yohaannisa 5:19) Waatidi? Waannatiya ogee, daydanttati asaa balettanau qoppi giigissidobatun go'ettiyoogaa. (2 Qoronttoosa 2:11) He ogetuppe amaridaageeta ane be'oos.

DAYDANTTATI BALETTIYO OGIYAA

10 Daydanttati asaa balettanau iita ayyaana oosuwaa go'ettoosona. Iita ayyaana oosoy, issi asi ba huuphe woykko hara asa baggaara daydanttatuura gayttanaadan oottiya ooso. Geeshsha Maxaafay iita ayyaana oosoy iitaba gidiyoogaa yooteesinne aara gayttida aybippenne nuuni haakkana mala seerees. (Galaatiyaa 5:19-21) Moliyaa oyqqiya uri piriyaa xeeran wottiyo kattadan, iita ayyaana oosoykka daydanttatussi go''iyoobi de'ees. Moliyaa oyqqiya uri dumma dumma moleta oyqqanau, dumma dumma kattaa piriyaa xeeran go'ettees. Iita ayyaanatikka hegaadan, ubba qommo asaa omooddidi oyqqanau, dumma dumma iita ayyaana oosota go'ettoosona.

1. Zodayk charttiyaa; 2. Kushiyaa gomppaa xeelliyoogaa; 3. Herega mala kuwaasiyaa; 4. Karttaa xeelliya bitaniyaa

Daydanttati asaa balettanau dumma dumma ogetun go'ettoosona

11 Daydanttati asaa yooqechchi piriyan oyqqiyo ogetuppe issoy kaayiyoogaa. Kaayoy aybee? Kayoy sinttanaabaa woykko issi erettibeennabaa eranau maliyoogaa. Kaayiyo ogetuppe amaridaageeti shareechchiyoogaa, shuchchaa qoriyoogaa, qaadaa odiyoogaa, maliyoogaa, kafuwaa qaalaa siyoogaa, murunniyoogaa, maracciyaa xeelliyoogaanne aymuwaa maliyoogaa. Daro asay kaayiyoogaa qoho gattenna kaassadan xeelliyaaba gidikkonne, Geeshsha Maxaafay qaadaa odiyaageetinne iita ayyaanati issippe oottiyoogaa bessees. Leemisuwau, Oosuwaa 16:16-18y “iita ayyaanai…kaayissiyo” issi na'iyaa ‘kaayana’ danddayidoogaa yootees. SHin ippe daydanttay kiyi simmin, he eraa zaara demmabeykku.

12 Daydanttati asaa balettiyo hara ogee, asay hayqqida asaabaa eranau koyanaadan minttettiyoogaa. Siiqiyo asi hayqqin azzaniiddi de'iya asati, hayqqida asatubaa xeelliyaagan odettiya bala qofan darotoo cimettoosona. Iita ayyaanaara gayttiya uri, issi dumma kiitaa odana woykko hayqqida ura cenggurssa milatiya cenggurssan haasayana danddayees. Hegaappe denddidaagan, daro asay hayqqida asati tumuppe hayqqibeennaagaanne paxa de'iyaageeti etaara gayttiyoogee, eta azzanuwaappe danddayaa demmanaadan maaddiyoogaa ammanees. SHin hegaa mala “minttettoy” tumuppe worddonne daafaa kaalettiyaaba. Aybissi? Daydanttati hayqqida bitaniyaa cenggurssaa milatissi haasayanau danddayiyo gishshataassanne iita ayyaanaara gayttiya asa baggaara hayqqida asa xeelliya kiitaa odana danddayiyo gishshataassa. (1 Sameela 28:3-19) Hegaa bollan, nuuni SHemppuwaa 6n be'idoogaadan, hayqqidaageeti de'uwan de'okkona. (Mazamure 115:17) Hegaa gishshau, “haiqqida asaa ayyaanaa xeegiyaagee” iita ayyaanatun baletettiiddinne Xoossaa sheniyaara gaaddetiyaabaa oottiiddi de'ees. (Zaarettido Wogaa 18:11; Isiyaasa 8:19) Yaattiyo gishshau, piriyaa xeeran wottiyooba mala, daydanttati go'ettiyoobaappe haakkanau naagettana bessees.

13 Iita ayyaanati asaa balettiyoogaa xalla gidennan yashissoosona. Ha wodiyan, Seexaanaynne a daydanttati aynne oottennaadan teqettanau attiday ‘guutta wode’ xalla gidiyoogaa eriyo gishshau, ha''i awudeegaappenne keehi iitidosona. (Ajjuutaa 12:12, 17) Hegaadan gidikkonne, issi wode hegaa mala iita ayyaanati gattiyoobau ubbatoo hirggiiddi de'ida sha'an qoodettiya asati he hirggaappe kiyiiddi de'oosona. Waanidi hegaadan hanana danddayidonaa? Issi asi iita ayyaana oosuwaa oottiiddi de'iyaaba gidikkonne, ay oottana danddayii?

IITA AYYAANATA TEQQIYO OGIYAA

14 Geeshsha Maxaafay iita ayyaanata teqqiyo ogiyaanne etappe la'a kiyiyo ogiyaakka yootees. Koyro xeetu layttan Efisoona kataman de'ida Kiristtaanetu leemisuwaa qoppa. Etappe amaridaageeti Kiristtaane gidanaappe kase, iita ayyaana oosuwaa oottoosona. Iita ayyaana oosuwaa oottiyoogaa agganau koyido wode, eti ay oottidonaa? Geeshsha Maxaafay: “Bitiyaageetuppe daroti bantta maxaafata shiishshidi, asaa ubbaa sinttan xuuggidosona” yaagees. (Oosuwaa 19:19) Bitanau go'ettiyo maxaafata xuuggiyoogan, he ooratta Kiristtaaneti, ha wodiyan iita ayyaanata eqettana koyiya asatussi leemiso gidiyaabaa oottidosona. Yihoowayyo oottana koyiyaageeti, iita ayyaana oosuwaara gayttida aybanne gidin xayssana koshshees. Hegee, maxaafaa, maxeetiyaa, viiduwaa, misiliyaanne iita ayyaana oosuwaa minttettiyanne sabbiya yettaa kaaseetiyaa gujjees. Iitabaappe naaganaadan giidi wottiyo kitaabaanne harabaakka gujjees.—1 Qoronttoosa 10:21.

IITA AYYAANATA EQETTIYO OGIYAA

  • Iita ayyaanatuura oyqettida miishshata xayssa
  • Geeshsha Maxaafaa xanna'a
  • Xoossaakko woossa
Issi bitanee iita ayyaanaa oosuwaappe naxa kiyanau koshshiya tanggota ekkees

15 Efisoonan de'iya Kiristtaaneti bantta kaayiyo maxaafata xayssido amarida layttappe guyyiyan, kiitettida PHauloosi etau: ‘Nuuni iita ayyaana wolqqatuura olettoos’ yaagidi xaafiis. (Efisoona 6:12) Daydanttati hidootaa qanxxibookkona. Eti hegaappe simminkka aawatanau koyiyoogaa aggibookkona. Hegaa gishshau, he wode Kiristtaaneti harabaa ay oottana koshshidee? PHauloosi: “He ubbaappe aattidi, xalahe halaqai [Seexaanay] dafidi yeddiyo wonddafiyaa tama ubbaa toissanau, ammanuwaa ubba wode gonddalledan oiqqite” yaagiis. (Efisoona 6:16) Nu ammanuwaa gonddallee mino gidido payduwan, iita ayyaanatu wolqqaa teqqiyo abbee gita gidees.—Maatiyoosa 17:20.

16 Yaatin, nu ammanuwaa waati minttana danddayiyoo? Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaana. Lo''o baasettida sohuwan godaa minttidi essidaba gidikko, issi keettay minnidi de'ana danddayees. Hegaara issi mala ogiyan, nu ammanoy minniyoy nu ammanoy baasettidobaa minotettaana; hegeekka Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa tumu eraana. Nuuni a ubba gallassi nabbabiyaabanne xanna'iyaaba gidikko, nu ammanoy minnana. Mino godaadan, hegaa mala ammanoy iita ayyaanatu qohuwaappe nuna teqqana.—1 Yohaannisa 5:5.

17 Efisoonan de'ida Kiristtaaneti harabaa ay oottana koshshidee? Eti de'iyo katamay daydanttatu oosuwan kumidaagaa gidiyo gishshau, eti naagettiyo hara ogiyaakka koshshiis. Yaatiyo gishshau, PHauloosi etau: “Xoossaa woossiiddinne a maaduwaa oichchiiddi, ubba wode Geeshsha Ayyaanan Xoossaa woossite” yaagidi xaafiis. (Efisoona 6:18) Nuunikka de'iyo alamee daydanttatu oosuwan kumidaagaa gidiyo gishshau, Yihoowa maaduwaa demmidi, iita ayyaanata teqqanau minttidi woossiyoogaa koshshees. Nu woosan Yihoowa sunttaa go'ettana bessiyoogee erettidaagaa. (Leemiso 18:10) Hegaa gishshau, ‘nuna xalahiyaappe [Seexaanaa Dabloosappe] naagana mala’ ubbatoo aggennan woossana koshshees. (Yohaannisa 17:15) Hegaadan minttidi woossiyo woosaa Yihooway zaarees.—Mazamure 145:19.

18 Iita ayyaanati daafaa kaalettiyaageeta; gidikkonne, nuuni Yihoowa sheniyaa oottiyoogan akko shiiqidi Dabloosa eqettiyaaba gidikko, eta yayyana koshshenna. (Yaaqooba 4:7, 8) Iita ayyaanatussi de'iya wolqqay zawi de'iyoogaa. Eti Nohe wode qaxxayettidosona; mata wodiyankka wurssetta pirddaa ekkidi qaxxayettana de'oosona. (Yihudaa 6) Yihoowa kiitanchchatu, wolqqaamatu naagoykka nuussi de'iyoogaa hassaya. (2 Kawotu 6:15-17) He kiitanchchati nuuni iita ayyaanata eqettiyoogan murutanaadan keehippe koyoosona. Xiillo kiitanchchati nuna minttettiiddi de'iyoogaa ammanettana danddayoos. Yaatiyo gishshau, Yihoowaaranne a yuushuwan de'iya ammanettida ayyaana meretatuura dabbotidi de'oos. Dumma dumma iita ayyaana oosotuppe haakkiyaageetanne Xoossaa Qaalay zoriyo zoriyaa ubbatoo oosuwan peeshshiyaageeta gidoos. (1 PHeexiroosa 5:6, 7; 2 PHeexiroosa 2:9) Yaatikko, nuuni iita ayyaana meretatuura eqettiyoogan xooniyoogaa ammanettana danddayoos.

19 SHin Yihooway iita ayyaanatanne asaa bolli daro tuggaa gattiya iitatettaa ayssi co''u gidi xeellidee? Ha oyshay kaalliya shemppuwan zaaruwaa demmana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Ammanettida kiitanchchati Yihoowayyo oottiyaageeta maaddoosona.—Ibraawe 1:7, 14.
  • Seexaanaynne a daydanttati asaa balettiiddinne Xoossaappe haassiiddi de'oosona.—Ajjuutaa 12:9.
  • Neeni Xoossaa sheniyaa oottiyaabanne Dabloosa eqettiyaaba gidikko, Seexaanay neeppe baqatana.—Yaaqooba 4:7, 8.

Menttotu Oyshaa

1. Nuuni kiitanchchatubaa erana koshshiyoy aybissee?

2. Kiitanchchata medhdhidaagee oonee? Eta qooday aappunee?

3. Iyyooba 38:4-7y kiitanchchatubaa nuussi ay yootii?

4. Ammanettida kiitanchchati asay oottiyoobaa akeekan xeelliyoogaa Geeshsha Maxaafay waati bessii?

5. Kiitanchchati oottido ay maaduwaa Geeshsha Maxaafan be'iyoo?

6. (a) Ha wodiyan kiitanchchati Xoossaa asata waati naagiyoonaa? (b) Woygiya oyshata ha''i be'anee?

7. Seexaanay asaa Xoossaappe haassanau ay keenaa danddayidee?

8. (a) Amarida kiitanchchati waanidi daydantta gididonaa? (b) Nohe wode Bashsha Haattaappe attanau dayddanttati ay oottana koshshidee?

9. (a) Saluwaa simmido wode, daydanttati waanidonaa? (b) Daydanttata xeelliyaagan ay be'anee?

10. Iita ayyaana oosoy aybee?

11. Kaayoy aybee? Nuuni appe haakkana bessiyoy aybissee?

12. Hayqqidaageetuura gayttanau koyiyoogee daafaa kaalettiyaagaa gididoy aybissee?

13. Issi wode daydanttata yayyiya daroti waananau danddayidonaa?

14. Koyro xeetu layttan Efisoonan de'ida Kiristtaanetudan, nuuni iita ayyaanatuppe waani la'a kiyana danddayiyoo?

15. Iita ayyaanatu wolqqaa teqqanau ay oottana koshshii?

16. Nu ammanuwaa waati minttana danddayiyoo?

17. Iita ayyaanata teqqanau kaallidi oottana bessiyaabay aybee?

18, 19. (a) Iita ayyaana meretatuura eqettiyoogan xoonana danddayiyoogaa waani ammanettana danddayiyoo? (b) Kaalliya shemppuwan zaaruwaa demmiya oyshay awugee?