Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Aawaabaa, Na'aabaanne Xillo Ayyaanaabaa Tumaa

Aawaabaa, Na'aabaanne Xillo Ayyaanaabaa Tumaa

SILLAASIYAA timirttiyaa ammaniya asati, Aawaa, Na'aanne Xillo Ayyaanaa geetettiya heezzati issi Xoossa yaagoosona. Ha heezzati huuphiyan huuphiyan issoy issuwwara lagge gidida, ubbaa danddayiyaageetanne doometti baynnaageeta geetettoosona. Yaatiyo gishshau, Sillaasiyaa timirttiyaadan gidikko, Aaway Xoossa, Na'ay Xoossa, qassi Xillo Ayyaanay Xoossa; gidikkokka issi Xoossa xalaalay de'ees.

Sillaasiyan ammaniya daroti ha timirttiyaa asassi yooti qonccissana danddayennaagaa kashi gookkona. Yaaninkka, Geeshsha Maxaafan de'iya timirtte giidi qoppana danddayoosona. “Sillaasiyaa” giya qaalay Geeshsha Maxaafan mule baynnaagee akeekana koshshiyaaba. SHin Sillaasiyaa timirttiyaa qofay Geeshsha Maxaafan de'ii? Ha oyshaa zaaranau, ha timirttiyaa kaafiyaageeti darotoo Sillaasiyaa tumayanau shiishshiyo xiqisiyaa ane be'oos.

“QAALAI XOOSSAA”

Yohaannisa 1:1y: “Qaalai koiro de7ees; qaalaikka Xoossaara issippe de7ees; qassi qaalai Xoossaa” yaagees. Kiitettida Yohaannisi he shemppuwan takkidi, “qaalai” Yesuusa gidiyoogaa qonccissiis. (Yohaannisa 1:14) Gidikkonne, Qaalay Xoossa geetettido gishshau, amarida asati Na'aynne Aaway issi Xoossaa bagga gidana bessees giidi qoppoosona.

Ha xiqisee de'iyo Geeshsha Maxaafaa shaahoy, koyro Giriiketto qaalan xaafettidoogaa akeeka. Takkidi, Giriikettuwan xaafettidaagee hara qaalatun birshshettiis. Gidikkonne, Geeshsha Maxaafaa birshshida unddenna asati “Qaalay Xoossaa” yaagiya qofaa go'ettibookkona. Aybissi? Banttassi de'iya Geeshsha Maxaafay xaafettido Giriiketto doonaa eraappe denddidaagan, he asati “qaalai Xoossaa” yaagiya qofay hegaappe dumma ogiyan birshshettana bessiyoogaa kuuyidosona. Woygi kuuyidonaa? Amarida leemisoti kaallidi de'iyaageeta: “Qaalay xoossa.” (The New Testament in an Improved Version) “Qaalay Xoossaa matan de'ees; qassi a eeshshaa shaahettiis.” (The Translator’s Testament) Ha birshshettatu maaraadan Qaalay ba huuphe Xoossaa gidenna.* Hegaappe, Yihoowa meretatu giddon ayyo de'iya xoqqa sohuwaappe denddidaagan, Qaalay “xoossa” geetettiis. Ha sohuwan “xoossa” yaagiyoogee “wolqqaama” yaagiyoogaa.

TUMAA GUJJADAKKA ERA

Daro asay Geeshsha Maxaafay xaafettido Giriiketto doonaa erenna. Yaatin, kiitettida Yohaannisi tumuppe ay gaanau koyidaakko waatada erana danddayay? Issi leemisuwaa qoppa: Issi asttamaaree ba tamaaretussi issi timirtte tamaarissiis. Takkidi, tamaareti he timirttiyaa dumma dumma ogiyan akeekidosona. Tamaareti he hanotaa waatidi giigissana danddyiyoonaa? Gujo qofaa demmanau asttamaariyaa oychchana danddayoosona. Gujo qofaa demmiyoogee he timirttiyaa loytti eranaadan eta maaddanaagau siree baawa. Hegaadankka, Yohaannisa 1:1 birshshettaa akeekanau, Yesuusa sohuwaa xeelliyaagan Yohaannisa Wonggeliyaa Mishiraachchuwaappe gujo qofaa koyana danddayaasa. Ha qofaayyo gujo tumaa tamaariyoogee suure kuushshaa kuuyana mala nena maaddees.

Leemisuwau, Yohaannisi shemppuwaa 1n, paydo 18n gujjidi xaafidobaa qoppa: “[Ubbaa Danddayiya] Xoossaa be7ida asi mulekka baawa.” Gidikkonne, Yohaannisi: “Qaalai [Yesuusi] asa gididi, nu giddon de7iis. Nuuni a bonchchuwaa…be7ida” yaagido gishshau, asay Na'aa, Yesuusa be'iis. (Yohaannisa 1:14) Yaatin, Na'ay waanidi Ubbaa Danddayiya Xoossaa bagga gidanau danddayii? Yohaannisi Qaalay “Xoossaara issippe” de'iyoogaakka yootiis. SHin issi uri waanidi hara uraara issippe de'anaunne he urakka gidanau danddayii? Hegaa bollikka, Yohaannisa 17:3n de'iyaagaadan, Yesuusi ba giddooninne saluwan de'iya ba Aawaa giddon de'iya dummatettaa qoncciyan yootiis. I ba Aawaa “Issi Xoossaa” yaagidi xeesees. I “tumu Xoossaa” geetettidikka xeesettees. (1 Yohaannisa 5:20) Qassi Yohaannisi ba Wonggeliyaa Mishiraachchuwau wurssettaa heeran: ‘Yesuusi i Kiristtoosa, Xoossaa Na'aa gidiyoogaa intte ammanana mala…hagee xaafettiis’ yaagidi ba xaafidobaa kuuyiis. (Yohaannisa 20:31) Yesuusi Xoossaa gidennan Xoossaa Na'aa geetettidoogaa akeeka. Yohaannisa Wonggeliyaa Mishiraachchuwan de'iya ha gujo qofay, Yohaannisa 1:1 waatidi akeekana bessiyaakko qonccissees. Qaalay, Yesuusi, “xoossa” geetettidoy ayyo xoqqa sohoy de'iyo gishshataassappe attin, i Ubbaa Danddayiya Xoossaara issuwaa gidenna.

TUMAA BOXOOXISSA

Asttamaariyaanne tamaaretu leemisuwaa zaarettadakka ane qoppa. Amarida tamaareti asttamaariyaappe gujo qofaa demmidikka siroosona gaada qoppa. Ay oottana danddayiyoonaa? He timirttiyaabaa hara asttamaariyaappe gujji oychchana danddayoosona. Naa''antto asttamaareekka koyro asttamaariyaa qofaa boxooxissiyaaba gidikko, daro naati siriyoogaa aggana danddayoosona. Hegaadan, Yesuusanne Ubbaa Danddayiya Xoossaa giddon de'iya issippetettaanne dummatettaabaa, Geeshsha Maxaafaa xaafida Yohaannisi tumuppe gaanau koyidobay neessikka shaakka eranau metidaba gidikko, Geeshsha Maxaafaa xaafida haraappe gujo qofaa demmana danddayaasa. Leemisuwau, Maatiyoosi xaafidobaa ane qoppa. Ha siraataa wurssettaabaa xeelliyaagan Yesuusi: “He gallassaanne he saatiyaa Aawaa xalaalaappe attin, harai atto saluwan de7iya kiitanchchata gidin, woi tana Na7aa gidinkka ooninne eriyaabi baawa” yaagidoogaa xaafiis. (Maatiyoosa 24:36) Ha qaalati, Yesuusi Ubbaa Danddayiya Xoossaa gidennaagaa waatidi boxooxissiyoonaa?

Yesuusi Aaway Na'aappe aaruwaa erees yaagiis. SHin, Yesuusi Ubbaa Danddayiya Xoossaa shaaho gidiyaakko, i ba Aaway eriyoobaa erana. Yaatiyo gishshau, Aawaynne Na'ay issi likke gidokkona. Hegankka, issoti issoti: ‘Yesuusassi naa''u meran de'iyo eeshshay de'ees. Ha sohuwan i haasayidoy asatettaana’ yaagana. SHin hegaadaana gidiyaakkonne xillo ayyaanayshin? I Aawa gidida Xoossaa shaaho gidiyaakko, Yesuusi aybissi Aaway eriyoobaa xillo ayyaanaykka erees gibeennee?

Neeni Geeshsha Maxaafaa xanna'iyoogan sinttau sugaydda biyo wode, Geeshsha Maxaafaappe ha timirttiyaara gayttida hara daro qofaa demmaasa. He qofati Aawaabaa, Na'aabaanne xillo ayyaanaabaa tumaa boxooxissoosona.—Mazamure 90:2; Oosuwaa 7:55; Qolasiyaasa 1:15.


*  Giriiketto doonan Yohaannisa 1:1ra gayttidaagan qaalatu gatuwaa wogaabaa be'anau, Yihoowa Markkatun attamettida Neeni Sillaasiyan Ammananau Bessii? (Wolayttattuwan birshshettibeenna) yaagiya brooshuriyaa sinttaa 26-9 xeella.

← Geeddarssiyo qofaa xeella