Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 116: Nuuni Merinau De'ana Danddayiyo Ogiyaa

Taarike 116: Nuuni Merinau De'ana Danddayiyo Ogiyaa

HA GUUTTA na'iyanne i laggeti ay nabbabiiddi de'iyaakko eray? Ee, hegee neeni nabbabaydda de'iyo ha maxaafaa—Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa. Qassi eti neeni nabbabaydda de'iyo, “Nuuni Merinau De'ana Danddayiyo Ogiyaa” yaagiya taarikiyaa nabbabiiddi de'oosona.

Na'ay nabbabees

Eti ay tamaariiddi de'iyaakko eray? Nuuni merinau de'anau, koyro Yihoowanne a Na'aa Yesuusa erana koshshiyoogaa tamaaroosona. Geeshsha Maxaafay: ‘Tumu Xoossaa gididaagaabaanne qassi, i sa'aa kiittido Na'aa, Yesuus Kiristtoosabaa eriyoogee, hegee merinaa de'o oge’ yaagees.

Nuuni Yihoowabaanne a Na'aa Yesuusabaa waati erana danddayiyoo? Issi ogee Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa doomettaappe wurssettaa gakkanaashin nabbabiyoogaana. Ha maxaafay Yihoowabaanne Yesuusabaa darobaa yootees; gidennee? Qassi eti oottido darobatubaanne biron oottanau de'iyo darobatubaa yootees. SHin nuuni ha maxaafaa nabbaabiyoogaa xalaalaappe aadhdhiyaabaa oottana bessees.

Geeshsha Maxaafaa

Hara maxaafaykka hegan de'iyaagaa be'ay? Hegee Geeshsha Maxaafaa. Ha maxaafan de'iya taariketi ekettido sohuwaa Geeshsha Maxaafaappe neessi asi nabbabidee? Geeshshaa Maxaafay nuuni ubbay i koyiyo ogiyan Yihoowayyo oottidi, merinaa de'uwaa demmanau nuussi koshshiya ubbabaa yootees. Yaatiyo gishshau, nuuni Geeshsha Maxaafaa ubbatoo Xanna'iyoogaa meeze oottana koshshees.

SHin, Xoossaa Yihoowabaanne Yesuus Kiristtoosabaa tamaariyoogaa xallay gidenna. Etabaanne eti tamaarissidobaa loytti erikkonne, merinaa de'uwaa demmennan aggana danddayoos. Hara koshshiyaabi aybakko eray?

Nuuni tamaaridobaarakka moggotidi de'ana koshshees. Asqqorootu Yihudaa hassayay? Yesuusi ba kiitettidaageeta ootti doorido 12tuppe i issuwaa. Yihuday Yihoowabaanne Yesuusabaa darobaa erees. SHin i waanidee? Guutta wodiyaappe guyyiyan bana siiqiya asa gidiis; yaatidi Yesuusa a morkketuyyo 30u biran aatti immiis. Yaatiyo gishshau, Yihuday merinaa de'uwaa demmenna.

Nuuni 69tta Taarikiyan abaa tamaarido bitaniyaa, Gehaaza hassayay? I babaa gidenna amarida mayuwaanne miishshaa amottiis. Hegaa gishshau, i hegaa demmanau worddotiis. SHin Yihooway a qaxxayiis. A higgiyau azazettennan ixxikko, i nunakka qaxxayana.

SHin ubbatoo ammanettidaageeta gididi, Yihoowassi oottida daro asati de'oosona. Nuuni eta mala gidanau koyoos; koyokkonii? Guutta Sameeli nuuni kaallana bessiya lo''o leemiso. Nuuni 55tta Taarikiyan be'idoogaadan, i Yihoowayyo a dunkkaaniyan oottiyoogaa doommiyo wode, assi layttay oydda woykko ichchasha xalla gidiyoogaa hassaya. Yaatiyo gishshau, neeni ay keena guutta na'a gidikkokka, Yihoowassi oottanau naatettay nena diggenna.

Nuuni ubbay kaallana koyiyo leemisoy Yesuus Kiristtoosa gidiyoogee qoncce. I naatettankka saluwan de'iya ba Aawaabaa haratussi yootiiddi, beeta maqidasiyan de'iyaagaa, 87tta Taarikiyan be'ida. A leemisuwaa ane kaalloos. Nu Xoossaa wolqqaamaa, Yihoowabaanne a Na'aa, Yesuus Kiristtoosabaa nuuyyo danddayettidaagaa keena daro asaayyo yootoos. Nuuni hageeta oottikko, Xoossaa ooratta gannatiyan sa'aa bolli merinau de'ana danddayoos.

Yohaannisa 17:3; Mazamure 145:1-21.Oyshata

 • Nuuni merinau de'anau, ay erana koshshii?
 • Misiliyan de'iya na'iyaanne i laggeti oottiyoogaadan, Xoossaa Yihoowabaanne Yesuusabaa waati erana danddayiyoo?
 • Misiliyan hara ay maxaafaa be'ay? Nuuni, a ubbatoo ayssi nabbabana koshshii?
 • Merinaa de'uwaa demmanau, Yihoowabaanne Yesuusabaa eriyoogaappe haraa ay koshshii?
 • Taarikiyaa 69ppe ayba timirttiyaa demmiyoo?
 • Taarikiyaa 55y, guutta na'aa Sameelabaa ayba lo''o leemisuwaa bessii?
 • Nuuni Yesuus Kiristtoosa leemisuwaa waani kaallana danddayiyoo? Hegaadan oottiyaaba gidikko, sinttappe ay oottana danddayiyoo?

Gujo oyshata

 • Yohaannisa 17:3 nabbaba.

  Xoossaa Yihoowanne Yesuus Kiristtoosa xeelliyaagan eraa demmiyoogee, guugge eraappe aadhdhiyaabaa gujjiyoogaa Geeshsha Maxaafay waati bessii? (Maatiyoosa 7:21; Yaaqooba 2:18-20; 1 Yohaannisa 2:17)

 • Mazamure 145:1-21 nabbaba.

  Nuuni Yihoowa sabbanaadan oottiya daro gaasotuppe amaridaageeti augeetee? (Mazamure 145:8-11; Ajjuutaa 4:11)

  Yihooway “ubbau keha” gididoy aybiinee? Hegee nuuni kaseegaappekka aaruwan akko shiiqanaadan waatidi oottii? (Mazamure 145:9; Maatiyoosa 5:43-45)

  Yihoowa wozanappe dosiyaaba gidikko, hegee nuna ay oottanau denttettii? (Mazamure 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)