Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 115: Sa'aa Bolli Yaana Ooratta Gannatiyaa

Taarike 115: Sa'aa Bolli Yaana Ooratta Gannatiyaa

HE ADUSSA mittata, lo''iya ciishshatanne xoqqa dereta xeella. Ha sohoy lo''ennee? Cofoshoy guutta na'aa kushiyaappe waati miyaakko be'a. Qassi dembban de'iya gaammotanne eqqida parata xeella. Hagaa mala sohuwan de'iya keettan de'anau koyikkii?

Xoossay neeni sa'aa bolli gannatiyan merinau de'anaadan koyees. Ha wodiyan asaa tuggayiya ayba sahoynne waayee nena gakkanaadan i koyenna. Ooratta gannatiyan de'anaageetuyyo Geeshsha Maxaafay gelido qaalay: ‘Xoossay etaara de'ana. Hagaappe sinttanau hayqoy woy waasoy woy sahoy de'enna. Ceegabay xayiis’ yaagiyaagaa.

Yesuusi ha garamissiya laamee yaanaadan oottana. Hegee audekko eray? Ee, i sa'aa bollappe iitatettaanne iita asa ubbaa xayssi simmiina. Yesuusi sa'an de'iyo wode, asaa ubba qommo harggiyaappe pattoogaanne hayquwaappekka denttoogaa hassaya. Yesuusi hegaa oottidoy, i Xoossaa kawotettaayyo Kawo gidiyo wode sa'a ubban oottanabaa bessanaassa.

Sa'an ooratta gannatiyan de'oy ayba lo''anaakko ane qoppa! Yesuusi, ba doorido amaridaageetuura saluwan uttidi haarana. He haariyaageeti sa'aa bollan de'iyaageetussi huuphiyan huuphiyan koshshiyaaba kunttidi, eti ufayttanaadan oottana. Xoossay nuussi ba ooratta gannatiyan merinaa de'uwaa immanaagaa ammanettanau, nuuni ay oottana koshshiyaakko ane be'oos.

Ajjuutaa 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Gannatiyaa misiliyaa


Oyshata

 • Nuuni sa'aa bolli Gannatiyan, ayba hanotan ufayttiiddi de'anaagaa Geeshsha Maxaafay qonccissii?
 • Gannatiyan de'anaageetussi ayba hidootaa Geeshsha Maxaafay yootii?
 • Yesuusi ha garamissiyaa laamee polettanaadan oottanay audee?
 • Yesuusi sa'an de'iiddi, Xoossaa Kawotettaa Kawo gidiyo wode i oottanabaa ay bessidee?
 • Yesuusinne aara issippe haariyaageeti, saluwan uttidi sa'aa haariyo wode, aybi de'anaadan oottanee?

Gujo oyshata

 • Ajjuutaa 5:9, 10 nabbaba.

  SHa'u layttaa Haaruwaa wode sa'aa haariyaageeti, maariyaanne qarettiya kawotanne qeeseta gidanaagaa waani ammanettana danddayiyoo? (Efisoona 4:20-24; 1 PHeexiroosa 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Ajjuutaa 14:1-3 nabbaba.

  Aawaa sunttaynne Dorssaa sunttay 144,000tu som''an xaafettidoogee ay malaatii? (1 Qoronttoosa 3:23; 2 Ximootiyoosa 2:19; Ajjuutaa 3:12)