Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 114: Iitatetta Ubbay Xayiyo Wodiyaa

Taarike 114: Iitatetta Ubbay Xayiyo Wodiyaa

HAGAN ay be'ay? Ee, bootta parata toggida olanchchata. SHin eti auppe yiiddi de'iyaakko akeeka. Parati shaaraa giddoora saluwaappe duge priixiiddi de'oosona! Saluwan tumuppe parati de'iyoonaa?

Yesuusi saluwan Kawo gididi dees

CHii, ha parati tumu para gidokkona. Hegaa nuuni eriyoy, pari shaara giddon priixana danddayenna gishshataassa; danddayiiyye? SHin Geeshsha Maxaafay saluwan de'iya paratubaa yootees. Geeshsha Maxaafay hegaadan ayssi giyakko eray?

Geeshsha Maxaafay hegaadan giyoy, beni olaa olettiyo wode, parati daro maaddiyo gishshataassa. Yaatiyo gishshau, Xoossay asaara sa'an olettana oli de'iyoogaa bessanau, Geeshsha Maxaafay saluwaappe duge priixiya paratubaa yootees. He olaa sohoy ayba geetettiyaakko eray? Armmageedoona geetettees. He olay sa'aappe iitatetta ubbaa xayssana.

Ha Armmageedoona olaa Kaalettanaagee Yesuusa. Yihooway Ba kawotettaassi kawo gidanaadan dooridoy Yesuusa gidiyoogaa hassaya. Yesuusi kawo kallachchaa huuphiyan wottidoy hegaassa. Bisoy qassi i Xoossaa morkketa ubbaa woranaagaa bessees. Xoossay iita asaa ubbaa xayssanaagee nuna garamana bessii?

Simmada ane 10tta Taarikiyaa xeella. Yan ay be'ay? Ee, iita asata xayssida wolqqaama Bashsha Haattaa be'aasa. He Bashsha Haattaa ehiiday oonee? Xoossaa Yihoowa. Ha''i 15tta Taarikiyaa xeella. Hegan aybi haniiddi de'ii? Sadoomanne Gamoora katamati Yihooway yeddido taman xayiiddi de'oosona.

Ane 33tta Taarikiyaa kessa. Gibxxetu paratinne para gaareti waaniiddi de'iyaakko be'a. Haattay eta bolli goggi agganaadan oottidaagee oonee? Yihoowa. I hegaa oottidoy ba asaa ashshanaassa. Qassi 76tta Taarikiyaa xeella. Hegan Yihooway eta iitatettaa gishshau, ba asaa Israa'eelatakka xayanaadan oottidoogaa be'aasa.

Hegaa gishshau, Yihooway saluwaa olanchchata kiittidi, sa'an de'iya iitatetta ubbaa xayssanaagan, nuuni garamettana bessenna. SHin hegee ayba giyoogaakko ane qoppa! Kaalliya sinttaa neeni kessin ane be'oos.

Ajjuutaa 16:16; 19:11-16.Oyshata

 • Geeshsha Maxaafay saluwan pari de'iyoogaa ayssi yootii?
 • Sa'an de'iya iita asaara Xoossay olettiyo olay ayba geetettii? He olay koshshidoy ayba halchchuwaassee?
 • Misiliyan be'iyoogaadan, olaa kaalettiyoogan sintta xeera Gidanay oonee? I kallachchaa ayssi wottidee? I oyqqido bisoy ay malaatii?
 • Taarikiyaa 10, 15nne 33 be'iyoogaadan, Xoossay iita asaa xayssanaagan nuuni garamettana bessennay aybissee?
 • Iita asay Xoossaayyo goynniyaabadan haasayiyaaba gidikkonne, Taarikiyaa 36ynne 76y i eta xayssanaagaa waati bessii?

Gujo oyshata

 • Ajjuutaa 19:11-16 nabbaba.

  Geeshsha Maxaafay, bootta paraa toggidaagee Yesuusa gidiyoogaa waati qonccissii? (Ajjuutaa 1:5; 3:14; 19:11; Isiyaasa 11:4)

  Yesuusa maayuwaa bolli de'iya suuttay, i wurssi xoonanaagee sirissennaba gidiyoogaa waati ammanttii? (Ajjuutaa 14:18-20; 19:13; Isiyaasa 63:1-6)

  Bootta paraa toggida Yesuusa kaalliya olanchchati, haraati oonee? (Ajjuutaa 12:7; 19:14; Maatiyoosa 25:31, 32)