Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 8: Geeshsha Maxaafay Sinttanaabaa Yootiyoobay Polettees

SHaahuwaa 8: Geeshsha Maxaafay Sinttanaabaa Yootiyoobay Polettees

Geeshsha Maxaafay hanidi aadhdhida tumu taariketa yootiyoogaa xalla gidennan, sinttappe hananabaakka yootees. Asa naati sinttappe hananabaa yootana danddayokkona. Geeshsha Maxaafay Xoossaappe yiidoogaa nuuni eriyoy hegaana. Geeshsha Maxaafay sinttanaabaa woygii?

Geeshsha Maxaafay Xoossaa ola gidida wolqqaama olaabaa yootees. He olan Xoossay iitatetta ubbaappenne iita asa ubbaappe sa'aa geeshshana; shin baassi oottiyaageeta i ashshana. Xoossay sunttido kawoy, Yesuus Kiristtoosi, Xoossaassi oottiyaageeti sarotettaaninne ufayssan de'anaadan, qassi mulekka harggenaadaaninne hayqqenaadan oottana.

Xoossay sa'an ooratta gannatiyaa giigissiyoogau ufayttoos; ufayttokkonii? SHin, nuuni he gannatiyan de'ana koyikko, issibaa oottana bessees. Ha maxaafaayyo wurssetta taarikiyan, Xoossay baassi oottiyaageetussi giigissido lo''obatun ufayttanau ay oottana bessiyaakko tamaarana. Hegaa gishshau, Geeshsha Maxaafay sinttanaabaa woygiyaakko eranau SHAAHUWAA 8 nabbaba.

Gannatiyaa misiliyaa