Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 113: PHauloosi Roomen

Taarike 113: PHauloosi Roomen

PHAULOOSI sanssalatan qashettidoogaanne Roome wotaaddaray a naagiyaagaa be'a. PHauloosi Roomen qashuwan de'ees. I, Rooma Kawoy Qeesaari pirddana gakkaanashin naagiiddi de'ees. I qashuwan de'iyo wode, asay a oychchennaadan digettibeenna.

PHauloosi Roome gelido heezzantto gallassi, Ayhudatu halaqati amaridaageeti banaara yiidi gayttana mala etau kiittiis. Hegaa gishshau, Roomen de'iya daro Ayhudati akko yiidosona. PHauloosi etassi Yesuusabaanne Xoossaa kawotettaabaa sabbakiis. Amaridaageeti ammanidi Kiristtaane gididosona; shin harati ammanibookkona.

PHauloosi qashuwan

PHauloosi bana naagiya dumma dumma wotaaddaratussikka sabbakiis. PHauloosi qashettidi takkido naa''u laytta wodiyan demmido asa ubbau sabbakiis. Hegaappe denddidaagan, Qeesaara soo asay attennan Kawotettaa mishiraachchuwaa siyidi, etappe amaridaageeti Kiristtaane gididoosona.

SHin a oychchanau yiidi, uttidi xaafiyaagee hagee oonee? Malana danddayay? Ee, i Ximootiyoosa. Kawotettaabaa sabbakido gishshau, Ximootiyoosikka qashettiis; shin i qashuwaappe birshshettiis. Hagau i PHauloosa maaddanau yiis. Ximootiyoosi ay xaafiiddi de'iyaakko eray? Ane be'oos.

Taarike 110n de'iya Piliphphisiyuusanne Efisoona katamata hassayay? PHauloosi he katamatun Kiristtaane gubaa'eti eqqanaadn maaddiis. PHauloosi qashuwan de'iiddi, he Kiristtaanetussi dabddaabbiyaa xaafiis. He dabddaabbeti Geeshsha Maxaafaa giddon de'oosona; eti Efisoonanne Piliphphisiyuusa geetettoosona. PHauloosi Piliphphisiyuusan de'iya bantta Kiristtaane laggetussi Ximootiyoosi xaafanabaa yootiiddi de'ees.

Piliphphisiyuusan de'iya asati PHauloosayyo daro kehidosona. Eti PHauloosi hagan qashuwan de'ishin assi imotaa kiittin, PHauloosi hegaassi eta galattiiddi de'ees. He imotaa ehiidaagee Eppafiroditoosa. SHin i keehippe sahettidi hayqqiichchidi attiis. Hegaappe ayyo kehin paxidi, soo simmanau giigiis. I Piliphphisiyuusa simmi biyo wode, PHauloosinne Ximootiyoosi kiittiyo ha dabddabbiyaa etassi efaana.

PHauloosi qasho keettan de'iiddi, Geeshsha Maxaafan de'iya hara naa''u dabddaabbeta xaafiis. Issoy Qolasiyaasan de'iya Kiristtaanetussi xaafidoogaa. I ayba geetetti xeegettiyaakko eray? Qolasiyaasa geetettees. Naa''anttoy qassi, Qolasiyaasan de'iya ba mata laggiyaa Pilimoonassi xaafidoogaa. He dabddaabbee Pilimoona ashkkaraa Anaasimoosabaa xeelliyaagaa.

Anaasimoosi Pilimoonappe baqatidi Roome biis. PHauloosi yan qashuwan de'iyoogaa Anaasimoosi auppekko siyiis. Anaasimoosi bana oychchanau yin, PHauloosi ayyo sabbakiis. Anaasimoosikka takkennan Kiristtaane gidiis. Anaasimoosi baqatido gishshau, ha''i azzaniis. Yaatiyo gishshau, PHauloosi ha dabddaabbiyan Pilimoonassi ay xaafiyakko eray?

PHauloosi, Anaasimoosayyo atto gaanaadan Pilimoona oychchiis. PHauloosi: ‘Taani a neekko zaarada yeddayis. SHin i ha''i neessi ashkkara xalla gidennan, lo''o Kiristtaane isha’ yaagidi xaafiis. Anaasimoosi Qolasiyaasa simmidi biyo wode, ha naa''u dabddaabbeta ekkidi biis; issuwaa Qolasiyaasa asau haraa qassi Pilimoonassi efiis. Pilimooni ba ashkkaray Kiristtaane gididoogaa eridi, ay keena ufayttidaakko qoppana danddayoos.

PHauloosi Piliphphisiyuusa asaassinne Pilimoonassi xaafiyo wode, i etassi yootiyo mishiraachchoykka de'ees. PHauloosi Piliphphisiyuusa asaassi: ‘Taani Ximootiyoosa sohuwaara inttekko yeddana. SHin taanikka mata wode inttekko baana’ yaagiis. Qassi Pilimoonayyo i: ‘Ne matan taani shemppanasaa taayyo giigissa’ yaagiis.

PHauloosi birshshettidi, darosan de'iya ba Kiristtaane ishatanne michchota oychchiis. SHin takkidi PHauloosi naa''anttuwaakka Roomen qashettiis. He wodiyan eti a woranaagaa eriis. Hegaa gishshau, Ximootiyoosi baakko eesuwan yaanaadan dabddaabbiyaa xafiis. PHauloosi: ‘Taani Xoossassi ammanettaas; qassi Xoossaykka taayyo woyituwaa immana’ yaagiis. PHauloosa woridoogaappe guutta layttaa takkidi, Yerusalaamee naa''anttuwaakka xayiis; he wode xayidoy Roometuuna.

SHin Geeshsha Maxaafan hara darobi de'ees. Xoossaa Yihooway, kiitettida Yohaannisi Ajjuutaa maxaafaa gujjin, Geeshsha Maxaafaa wurssetta maxaafata xaafanaadan oottiis. Geeshsha Maxaafaa giddon de'iya he maxaafay sinttanaabaa yootees. Sinttaara yiya wodee ay oyqqidaakko ane ha''i tamaarana.

Oosuwaa 28:16-31; Piliphphisiyuusa 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Ibraawe 13:23; Pilimoona 1-25; Qolasiyaasa 4:7-9; 2 Ximootiyoosa 4:7-9.Oyshata

 • PHauloosi Roomen qashuwan takkido wode oossi sabbakidee?
 • Ha misiliyan, Xaraphpheezzaa matan de'iyaagee oonee? I PHauloosassi ay oottiiddi de'ii?
 • Eppafiroditoosi oonee? I simmidi Piliphphisiyuusa biiddi, ay ekki biidee?
 • PHauloosi ba mata laggiyaa Pilimoonassi dabddaabbiyaa ayssi xaafidee?
 • PHauloosi qashuwaappe birshshettidi ay oottidee? I takkidi waanidee?
 • Yihooway Geeshsha Maxaafan wurssetta maxaafaa ooni xaafanaadan oottidee? Ajjuutaa maxaafay ay yootii?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 28:16-31nne Piliphphisiyuusa 1:13 nabbaba.

  PHauloosi Roomen qashettidi de'iyo wode, ba wodiyaa waati go'ettidee? Assi de'iya mino ammonoy Kiristtaane gubaa'iyaa aybin maaddidee? (Oosuwaa 28:23, 30; Piliphphisiyuusa 1:14)

 • Piliphphisiyuusa 2:19-30 nabbaba.

  Ximootiyoosanne Eppafiroditoosa xeelliyaagan PHauloosi woygidi galatidee? PHauloosa leemisuwaa nuuni waati kaallana danddayiyoo? (Piliphphisiyuusa 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Qoronttoosa 16:18; 1 Tasalonqqe 5:12, 13)

 • Pilimoona 1-25 nabbaba.

  Pilimooni oottana bessiyoobaa zoranau PHauloosa denttettiday aybee? Hagee, ha wodiyan de'iya gubaa'iyaa cimati kallana bessiyaaba gididi waani go''ii? (Pilimoona 9; 2 Qoronttoosa 8:8; Galaatiyaa 5:13)

  PHauloosi Pilimoona 13, 14n giidobay, gubaa'e giddon de'iya hara asatussi de'iya eta zoriya wozanaa i bonchchiyoogaa waati qonccissii? (1 Qoronttoosa 8:7, 13; 10:31-33)

 • Naa''antto Ximootiyoosa 4:7-9 nabbaba.

  Yesuusi kiittido PHauloosadan nuuni wurssettay gakkanaashin gencciyaaba gidikko, Yihooway nuussi woyttuwaa immanaagaa waani ammanettana danddayiyoo? (Maatiyoosa 24:13; Ibraawe 6:10)