Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 112: Issi Haruuruwan Markkabee Meqqiis

Taarike 112: Issi Haruuruwan Markkabee Meqqiis

XEELLA! Markkabee meto bolli de'ees! I meqerettiiddi de'ees! Haattan guppi gelida asata be'ay? Etappe amaridaageeti haattaappe gaxaa kiyiiddi de'oosona. Hegee PHaulooseeyye? A bolli aybi gakkidaakko ane be'oos.

Markkabee meqqin qohettennan attida asata

PHauloosi naa''u layttau Qiisaariyan qashetti takkidoogaa hassaya. Hegaappe anne hara qashettida asata markkabiyan gelissin, Roome biyoogaa doommidosona. Eti Qarxxeesa giyo haruuruwaa mataara aadhdhishin, wolqqaama gotee eta sugiis. Carkkoy keehippe carkkiyo gishshau, markkabiyaa eti koyidosaa laaggana danddayibookkona. Eti gallassan awa ayfiyaa woykko qamman xoolinttiyaa be'ana danddayibookkona. Wurssettan, daro gallassaappe guyyiyan, markkabiyaa giddon de'iya asay attana giyo hidootaa xayiis.

Hegaappe PHauloosi denddi eqqidi: ‘Intte giddoppe ooninne hayqqenna; shin markkabe xallay meqqana. Ayssi giikko, zino qammi Xoossaa kiitanchchay taakko yiidi tana: “PHauloosaa yayyoppa! Neeni Roome biittaa haariya Qeesaare sinttan eqqana. Qassi nenaara markkabiyan de'iya asaa ubbaa Xoossay ashshana” yaagido gishshataassa’ yaagiis.

Gotee denddido 14tta gallassi qammaappe 6n saate heeran, markkabiyaa laaggiyaageeti haattay ciimmatennasaa gakkidoogaa akeekidosona. Eti qamman markkabee zaallaara dom''ettidi meqqana giidi yayyido gishshau, markkabee beenna mala oyqqiya birataa haatta giddo yeggidosona. Wonttetta gallassi maallado eti haattay biittaakko gelidosaa be'idosona. Eti markkabiyaa he haatta gaxa biittaakko laagganau qofaa qachchidosona.

Eti gaxaakko kiyanau matattishin, markkabee abba giddon kuurettida shafiyan xishetti aggiis. Hegaappe beetay a shociyoogaa doommin, markkabee meqerettiyoogaa doommiis. Naagiya wotaaddaratu halaqay: ‘Haattaa waraa eriya ubbati haattan guppi gelidi gaxi kiyite. Harati qassi eta geeduwaa guppi gelidi, markkabiyaappe meqqidabaa oyqqidi gaxaa kiyite’ yaagiis. Etikka oottidoy hegaadaana. Hegaadan oottidi markkabe giddon de'iya 276n asay ubbay kiitanchchay qaalaa gelidoogaadan, haattaappe gaxi saruwan kiyidosona.

He haruuroy Maltta geetettees. Yan de'iya asay daroppe keha; eti markkabiyaappe kiyida asata mokki ekkidosona. Carkkoy woppu giido wode, PHauloosa hara markkabiyan Roome efiidosona.

Oosuwaa 27:1-44; 28:1-14.Oyshata

 • PHauloosi toggido markkabee Qarxxeesa haruuruwaa mataara aadhdhiiddi waanidee?
 • PHauloosi markkabe giddon de'iyaageeta woygidee?
 • Markkabee waanidi meqerettana danddaydee?
 • Naagiya wotaaddaratu halaqay woygi azazidee? Aappun asay haattaappe gaxi saruwan kiyidee?
 • Eti kiyidi shemppido haruuroy ayba geetettii? Carkkoy woppu giido wode PHauloosa waatidonaa?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 27:1-44 nabbaba.

  Geeshsha Maxaafan xaafettidabatu tumatettaassi de'iya nu ammanoy, PHauloosi Roome biido hanotaa odiya taarikiyaa nabbabiyo wode waani minnii? (Oosuwaa 27:16-19, 27-32; Luqaasa 1:3; 2 Ximootiyoosa 3:16, 17)

 • Oosuwaa 28:1-14 nabbaba.

  Eeqau goynniya Malttan de'iya asay, PHauloosanne aara issippe, meqqida markkabiyaappe kiyida asaa ‘daro kehaa kehidi’ mokkidaba gidikko, hegee, Kiristtaaneti ay oottanaadan denttettii? (Oosuwaa 28:1, 2; Ibraawe 13:1, 2; 1 PHeexiroosa 4:9)