Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 109: PHeexiroosi Qornneliyoosaara Gayttanau Biis

Taarike 109: PHeexiroosi Qornneliyoosaara Gayttanau Biis

HA EQQIDAAGEE kiitettida PHeexiroosa; a guyyen eqqidaageeti qassi a laggetuppe amaridaageeta. SHin ha bitanee PHeexiroosassi ayssi goynnii? I hegaadan oottana bessii? I oonakko eray?

PHeexiroosi Qornneliyoosaara gayttiis

Bitanee Qornneliyoosa. I Roome wotaaddaratu halaqaa. Qornneliyoosi PHeexiroosa erenna shin, ba soo a shoobbanaadan assi odettiis. Hegee waanidi hanidaakko ane be'oos.

Yesuusa kaalliyaageetuppe koyroogeeti Ayhudata shin, Qornneliyoosi Ayhuda gidenna. Gidikkonne, i Xoossaa siiqees, akko woosseesinne i asaassikka daro lo''obaa oottees. Issi gallassi saateppe guyyiyan issi kiitanchchay akko yiidi: ‘Xoossay nenan ufayttiido gishshau, ne woosaa zaarana hanees. PHeexiroosa giyo issi bitaniyaa ehaanaadan amarida asata kiittaa. I Yoophphen abbaa doonan de'iya Simoona son de'ees’ yaagiis.

Yaagin Qornneliyoosi sohuwaarakka amarida asata PHeexiroosa koyanaadan kiittiis. Wonttetta gallassi, asati Yoophphe katamaa matishin, PHeexiroosi Simoona keettaa bolli dembbayidi oottidosan de'ees. He sohuwan Xoossay PHeexiroosi saluwaappe wodhdhiya gita afalaa be'iyabadan qoppana mala oottiis. Afalaa bolli ubba qommo mehetinne do'ati de'oosona. Xoossaa higgee bessiyoogaadan, he mehetinne do'ati maanau bessenna tuna shin issi qaalay: ‘PHeexiroosaa dendda. SHukkada ma’ yaagiis.

PHeexiroosi: ‘CHii! Taani tunabaa mulekka ma erikke’ yaagidi zaariis. SHin he qaalay PHeexiroosassi: ‘Xoossay ha''i geeshsha giyoobaa neeni tuna gooppa!’ yaagiis. Heezzutoo hegaatto haniis. PHeexiroosi hegaa birshshetaabaa qoppishin, Qornneliyoosi kiittido asati soo gakkidi, PHeexiroosi de'iyakkonne oychchidosona.

PHeexiroosi duge wodhdhidi: ‘Intte koyiyo bitanee tana. Intte yiidoy aybissee?’ yaagiis. Asati issi kiitanchchay Qornneliyoosi PHeexiroosa ba son shoobbana mala yootidoogaa odin, PHeexiroosi etaara baanau eeno giis. Wonttetta gallassi PHeexiroosinne a laggeti Qornneliyoosaara gayttanau Qiisaariyaa biidosona.

Qornneliyoosi ba dabbotanne ba mata laggeta issippe shiishshiis. PHeexiroosi yin, Qornneliyoosi aara gayttiis. Neeni hagan be'iyoogaadan, i PHeexiroosa tohuwan kunddidi goynniis. SHin PHeexiroosi: ‘Dendda; taanikka ta huuphen asa’ yaagiis. Ee, Geeshsha Maaxaafay asassi goynniyoogee likke gidennaagaa bessees. Nuuni goynnana bessiyoy Yihoowa xalaalaassa.

He wode PHeexiroosi shiiqida asaassi sabbakiis. PHeexiroosi: ‘Baassi oottana koyiya asata Xoossay nashshiyoogaa taani ha''i akeekaas’ yaagiis. I yootiiddi de'ishin, Xoossay geeshsha ayyaanaa yeddin, asati dumma dumma qaalan haasayiyoogaa doommidosona. PHeexiroosaara yiida Ayhuda gidida erissiyo ashkkarati hegan garamettidosona; ayssi giikko, eti Xoossay nashshiyoy Ayhudatu xalla giidi kase qoppoosona. Yaatiyo gishshau, Xoossay issi zariyaa hara zariyaappe aadhdhiyaabadaaninne baassi keehippe koshshiya zaredan xeellennaagaa hegee eta tamaarissiis. Hegee nuuni ubbay hassayana bessiyo lo''oba gidenee?

Oosuwaa 10:1-48; 11:1-18; Ajjuutaa 19:10.Oyshata

 • Misiliyan goynniiddi de'iya bitanee oonee?
 • Issi kiitanchchay Qornneliyoosassi woygidee?
 • PHeexiroosi Yoophphen Simoona son de'ishin, i ay be'anaadan Xoossay oottidee?
 • Qornneliyoosi assi goynnanau bessennaagaa PHeexiroosi ayssi yootidee?
 • PHeexiroosaara de'iya Ayhuda zare gidida erissiyo ashkkarati ayssi garamettidonaa?
 • PHeexiroosi Qornneliyoosakko biido hanotaappe nuuni ay koshshiya timirttiyaa demmana bessii?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 10:1-48 nabbaba.

  Oosuwaa 10:42n de'iya PHeexiroosa qaalay Kawotettaa mishiraachchuwaa sabbakiyo oosuwaa xeelliyaagan ay qonccissii? (Maatiyoosa 28:19; Marqqoosa 13:10; Oosuwaa 1:8)

 • Oosuwaa 11:1-18 nabbaba.

  Ayhuda gidenna asaa xeelliyaagan Yihoowa kaaletoy qonccido wode, PHeexiroosi ay mala eeshshaa bessidee? Nuuni a leemisuwaa waani kaallana danddayiyoo? (Oosuwaa 11:17, 18; 2 Qoronttoosa 10:5; Efisoona 5:17)