HEGEE sa'an zin''iday oonakko eray? Hegee Saa'oola. I Isxxifaanoosa shuchchan caddida asatu maayuwaa naagidaagaa gidiyoogaa hassaya. He wagagga poo'uwaa xeella! Aybi haniiddi de'ii?

Isxxifaanoosi hayqqi simmin, Yesuusa kaalliyaageeta yedettiyoogan Saa'ooli sintta xeera gidiis. I issi keettaappe hara keettaa bi biidi, eta goochchi kessidi qasho keetti yeggees. Erissiyo ashkkaratuppe daroti hara katamata baqatidi, yan “mishiraachchuwaa” sabbakiyoogaa doommidosona. SHin Saa'ooli Yesuusa kaalliyaageeta koyanau hara katamata biis. Ha''i i Damasqqo biiddi ogiyan de'ees. SHin kaallidi de'iya garamissiyaabi oge bolli haniis:

Qoppennan poo'oy saluwaappe Saa'oola yuushuwan poo'iis. Hagan nuuni be'iyoogaadan, i sa'an kunddiis. Hegaappe: ‘Saa'oolaa, Saa'oolaa! tana ayssi qohay?’ yaagiyaa issi qaalay siyettiis. Saa'oolaara de'iya asati poo'uwaa be'idosonanne cenggurssaakka siyidosona, shin haasayay ay giyabaakkonne shaakkibookkona.

Poo'oy PHauloosa ayfiyaa qooqissiis

Saa'ooli: ‘Godau, neeni oonee?’ yaagidi oychchiis.

He qaalay: ‘Taani ne qohiyo Yesuusa’ yaagiis. Yesuusi hegaadan giidoy Saa'ooli Yesuusa kaalliyaageeta qohiyo wode, Yesuusassi he qohoy bana gakkidabadan siyettiyo gishshataassa.

Saa'ooli ha''i: ‘Godau, taani ay oottana mala koyay?’ yaagidi oychchiis.

Yesuusi: ‘Denddada Damasqqo ba. Neeni oottanabi neeyyo yan odettana’ yaagiis. Saa'ooli denddi eqqidi ba ayfiyaa dooyiyo wode, aynne xeellana danddaybeenna. I qooqiichchiis! Yaatiyo gishshau, aara de'iya asati, a kushiyaa oyqqi kaalettidi Damasqqo efiidosona.

Yesuusi Damasqqon de'iya ba erissiyo ashkkaratuppe issuwaassi: ‘Hanaaniyau, dendda. Suure giyo ogiyaa baada Yihudaa son Saa'oola giyo asa oychcha. I taassi dumma oosanchcha gidanaadan taani a dooraas’ yaagiis.

Hanaanee azazettiis. I Saa'oolaara gayttido wode, a bolli ba kushiyaa wottidi: ‘Goday, neeni zaarettada xeellana malanne geeshsha ayyaanay nenan kumana mala, tana kiittiis’ yaagiis. Sohuwaarakka aybakko poqo malay Saa'oola ayfiyaappe wodhdhin, i zaarettidi xeellana danddayiis.

Saa'ooli Ayhuda gidenna daro asau sabbakiyoogan keehippe go''iya asa gidiis. I kiitettida PHauloosa gidiis; abaa darobaa tamaarana de'oos. SHin koyro, Xoossay PHeexiroosa ay oottanaadan kiittidaakko ane be'oos.

Oosuwaa 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Oyshata

 • Isxxifaanoosa asay wori simmin, Saa'ooli ay oottidee?
 • Saa'ooli Damasqqo biiddi de'ishin, garamissiyabi aybi hanidee?
 • Saa'ooli ay oottanaadan Yesuusi yootidee?
 • Yesuusi Hanaaniyaassi ayba azazuwaa immidee? Saa'ooli zaarettidi xeellanau waani danddayidee?
 • Saa'ooli guyyeppe ayba sunttan xeegettidee? I ayba oosuwan go''idee?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 8:1-4 nabbaba.

  Ooratti eqqida Kiristtaane gubaa'iyaa shabbirssida yedetay, Kiristtaanetu ammanoy darosaa gakkanaadan waati oottidee? Ha wodiyan hanettida hegaara issi mala gidida hanotay augee? (Oosuwaa 8:4; Isiyaasa 54:17)

 • Oosuwaa 9:1-20 nabbaba.

  Yesuusi, PHauloosi oottanaadan qoppidi qonccissido heezzu kiitati augeetee? (Oosuwaa 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Roome 11:13)

 • Oosuwaa 22:6-16 nabbaba.

  Waanidi Hanaaniyaa malatana danddayiyoo? Hegee koshshiyaaba gidoy aybissee? (Oosuwaa 22:12; 1 Ximootiyoosa 3:7; 1 PHeexiroosa 1:14-16; 2:12)

 • Oosuwaa 26:8-20 nabbaba.

  PHauloosi laamettido hanotay, ha wodiyan ammanenna aqo laggeetuura de'iya Kiristtaaneta waatidi minttettii? (Oosuwaa 26:11; 1 Ximootiyoosa 1:14-16; 2 Ximootiyoosa 4:2; 1 PHeexiroosa 3:1-3)