Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 107: Isxxifaanoosi SHuchchan Cadettiis

Taarike 107: Isxxifaanoosi SHuchchan Cadettiis

HAGAN gulbbatida bitanee Isxxifaanoosa. I Yesuusassi ammanettida erissiyo ashkkara. SHin ha''i a bolli aybi gakkiiddi de'iyaakko be'a! Ha asati wogga shuchchatun a caddiiddi de'oosona. Ha keehi iitabaa a bolli oottana gakkaanashin eti Isxxifaanoosa ixxidoy aybissee? Ane be'oos.

Isxxifaanoosa shuchan caddoosona

Isxxifaanoosi maalaalissiya malaatata oottanaadan Xoossay a maaddiiddi takkiis. Ha asati hegaa dosokkona; qassi i asaa tumaa tamaarissiyo gishshau, hegan aara palamettidosona. SHin Xoossay Isxxifaanoosayyo daro eratettaa immin, ha asati wordduwaa tamaarissiiddi de'iyoogaa qonccissiis. Hegee eta ubba kaseegaappekka haa yiilloyiis. Yaatiyo gishshau, a oyqqidi, a bolli wordduwaa markkattiya asata ehiidosona.

Qeesetu halaqay Isxxifaanoosa: ‘Hageeti giyobi tumee?’ yaagidi oychchiis. Isxxifaanosi Geeshsha Maxaafan baasettida lo''o haasaya haasayidi oyshaa zaariis. I haasaya wurssettan, beni wode iita asati Yihooway kiittin hananabaa yootiyaageeta ay keena ixxidaakko yootiis. Hegaappe i: ‘Inttekka he asatu mala. Intte Xoossaa ashkkaraa Yesuusa worideta, qassi Xoossaa higgiyaukka azazettibeekketa’ yaagiis.

Hegee haymaanootiyaa kaalettiya asata keehippe yiilloyiis! Eti hanqquwan suullidi manddidosona. SHin Isxxifaanoosi pude xoqqu gi xeellidi: ‘Xeellite! Saluwan Yesuusi Xoossaappe ushachcha baggan eqqidaagaa be'ayis’ yaagiis. He wode, ha asati bantta hayttaa bantta kushiyan tuccidi Isxxifaanoosakko woxxi biidosona. Eti a oyqqidi katamaappe gaxi goochchi kessidosona.

Yan eti bantta maayuwaa kessidi, Saa'oola giyo wodallay naagana mala immidosona. Saa'oola be'ay? Hegaappe, he asatuppe amaridaageeti Isxxifaanoosa shuchchan caddiyoogaa doommidosona. Neeni be'iyoogaadan Isxxifaanoosi gulbbatidi Xoossaa: ‘Yihoowau, ha iita oosuwaassi eta qaxxayoppa’ yaagidi woossiis. Etappe amaridaageeti haymaanootiyaa kaalettiyaagetun cimettidoogaa i erees. Hegaappe Isxxifaanoosi hayqqiis.

Issi uri ne bolli iitabaa oottiyo wode, ayyo haluwaa kiyanau malay, woy Xoossay haluwaa kiyanaadan oychchay? Isxxifaanoosinne Yesuusi hegaadan oottibookkona. Eti banttassi iita gidida asatussikka kehidosona. Ane eta leemisuwaa kaallanau baaxetoos.

Oosuwaa 6:8-15; 7:1-60.Oyshata

 • Isxxifaanoosi oonee? I ay oottanaadan Xoossay maaddidee?
 • Isxxifaanoosi haymaanootiyaa kaalettiyaageeta keehippe yiilloyiyaabaa ay yootidee?
 • Asati Isxxifaanoosa katamaappe goochchi kessidi waatidonaa?
 • Misiliyaa bolli de'iya, maayuwaa lanqqen eqqida wodallay oonee?
 • Asay a woranaappe kase, Isxxifaanoosi Yihoowakko woygi woossidee?
 • Issi uri iitabaa nu bolli oottiyo wode, Isxxifaanoosa leemisuwaa kaallidi waatana koshshii?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 6:8-15 nabbaba.

  Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti, Yihoowa Markkati sabbakiyo oosuwaa esissanau ayba worddo ooso go'ettidonaa? (Oosuwaa 6:9, 11, 13)

 • Oosuwaa 7:1-60 nabbaba.

  Isxxifaanoosi mishiraachchuwaassi giidi Sanihediriinan muruta ogiyan palamettanaadan maaddiday aybee? A leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo? (Oosuwaa 7:51-53; Roome 15:4; 2 Ximootiyoosa 3:14-17; 1 PHeexiroosa 3:15)

  Nu oosuwaa eqettiyaageeta xeelliyaagan ay eeshshaa dichchana koshshii? (Oosuwaa 7:58-60; Maatiyoosa 5:44; Luqaasa 23:33, 34)