Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 106: Qashuwaappe Birshshettidosona

Taarike 106: Qashuwaappe Birshshettidosona

KIITANCHCHAY hagan qasho keettaa kariyaa dooyidi oyqqi uttidaagaa be'a. I qashuwaappe kessiyo asati Yesuusi kiittidoogeeta. Eti qashettanaadan oottidabi aybakko ane be'oos.

Issi kiitanchay kiitettidaageeta qasho keettaappe kessees

Yesuusi erissiyo ashkkaratu bolli geeshsha ayyaanay wodhdhoosappe keehi guutta wodee aadhdhiis. Hanettidabay kaallidi de'iyaagaa: ‘Issi gallassi saateppe guyyiyan PHeexiroosinne Yohaannisi Yerusalaamen de'iya beeta maqidasiyaa boosona. Yan, penggiyaa matan, yelettoosappe doommidi wobbe gididi de'iya issi bitanee de'ees. Beeta maqidasiyaa yiya asaappe miishshaa woossanaadan asay a ubba gallassi tookkidi ha sohuwaa ehees. I PHeexiroosanne Yohaannisa be'ido wode, eti issibaa ayyo immanaadan woossiis. Yaatin, Yesuusi kiittidoogeeti waatidonaa?

Eti eqqidi he hiyyeesa bitaniyaa xeellidosona. PHeexiroosi: ‘Tau miishshi baawa; shin taassi de'iyaba ta neeyyo immana. Yesuusa sunttan dendda eqqada hemetta!’ yaagiis. Hegaappe, PHeexiroosi bitaniyaa ba ushachcha kushiyan oyqqin, bitanee sohuwaara guppi denddidi hemettiyoogaa doommiis. Asay hegaa be'idi, garamettiisinne he maalaalissiyaa oosuwan keehippe ufayttiis.

PHeexiroosi: ‘Nuuni ha maalaalissiyaabaa oottidoy, Yesuusa hayquwaappe denttida, Xoossaa wolqqaana’ yaagiis. Yohaannisinne i hegaadan yootishin, haymaanootiyaa kaalettiya amarida asati yiidosona. Yesuusi hayquwaappe denddidoogaa PHeexiroosinne Yohaannisi asaassi yootiyo gishshau, eti yiillotidosona. Yaatiyo gishshau, eta oyqqidi qasho keetti yeggidosona.

Wonttetta gallassi haymaanootiyaa kaalettiyaageeti yaa'aa shiiqidosona. PHeexiroosa, Yohaannisanne eti pattido bitaniyaa he sohuwaa ehiisidosona. Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti: ‘Ha maalaalissiyaabaa ayba wolqqan oottidetii?’ yaagidi oychchidosona.

PHeexiroosi hegaa eti oottidoy, Yesuusa hayquwaappe denttida Xoossaa wolqqaana gidiyoogaa yootiis. Qeeseti ha maalaalissiya oosoy oosettidoogaa kashi gaanau danddayenna gishshau, oottiyoobaa xayidosona. Hegaa gishshau, eti kiitettidaageeta Yesuusa sunttaa zaarettidi denttenna mala seeridi yeddidosona.

Wodee aadhdhi aadhdhi biishin, kiitettidaageeti Yesuusabaa sabbakiyoogaanne harggidaageeta pattiyoogaa aggibookkona. Ha maalaalissiya oosotu odoy daro heeraa gakkiis. Yaano gishshau, haray atto Yerusalaame heeran de'iya katamatuppekka, cora asay Yesuusi kiittidoogeeti pattana mala hargganchchata etakko ehiidosona. Hegan haymaanootiyaa kaalettiyaageeti eta bolli qanaatidi, Yesuusi kiittidoogeeta oyqqidi qachchidosona. SHin, eti yan daro gam''ibookkona.

Qamman Xoossaa kiitanchchay hagan neeni be'iyoogaadan, qasho keettaa penggiyaa dooyiis. Kiitanchchay: ‘Biidi beeta maqidasiyan eqqidi, asau qaalaa yootiyoogaa aggoppite’ yaagiis. Wonttetta gallassi guuran haymaanootiyaa kaalettiyaageeti Yesuusi kiittidoogeeta ehiissanau qasho keetti asaa kiittiyo wode, eti biichchidosona. Takkidi asati eti beeta maqidasiyan tamaarissiyaageeta demmidi, eta Sanihediriina adaarashshaa ehiidosona.

Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti: ‘Yesuusa sunttan intte tamaarissenna mala nuuni inttena minttidi azazida. SHin intte, intte timirttiyaa Yerusalaamaa katamaa ubbaa gattideta’ yaagidosona. Yaagin kiitettidaageeti: ‘Nuuni asau azazettiyoogaappe Xoossau azazettana bessees’ yaagidi zaaridosona. Yaatiyo gishshau, eti “mishraachchuwaa” wozanappe tamaarissiyoogaa aggibookkona. Hegee nuuni kaallana bessiya lo''o leemiso gidennee?

Oosuwaa shemppuwaa 3ppe biidi 5 gakkanaashin.Oyshata

 • Issi gallassi saateppe guyyiyan, PHeexiroosinne Yohaannisi beeta maqidasiyaa biishin aybi hanidee?
 • PHeexiroosi wobbe bitaniyau woygidee? PHeexiroosi he bitaniyau miishshaappe aadhdhiyaabaa ay immidee?
 • Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti ayssi yiillotidonaa? Eti PHeexiroosanne Yohaannisa waatidonaa?
 • PHeexiroosi haymaanootiyaa kaalettiyaageetussi woygidee? Yesuusi kiittidoogeeta woygidi manddidonaa?
 • Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti ayssi qanaatidonaa? SHin Yesuusi kiittidoogeeta naa''anttuwaa qachchido wode hanidabay aybee?
 • Yesuusi kiittidoogeeta Sanihediriina adaraashshaa ehin, eti woygidi zaaridonaa?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 3:1-10 nabbaba.

  Ha wodiyan nuussi maalaalissiyaabaa oottiyo maatay imettibeennaba gidikkonne, Oosuwaa 3:6n de'iya PHeexiroosa qaalay, nuuni Kawotettaa kiitaa nashshanaadan waati maaddii? (Yohaannisa 17:3; 2 Qoronttoosa 5:18-20; Piliphphisiyuusa 3:8)

 • Oosuwaa 4:1-31 nabbaba.

  Haggaazuwan nu bolli yedetay gakkiyo wode, koyro xeetu layttan de'ida nu Kiristtaane ishata ayba ogiyan milatana koshshii? (Oosuwaa 4:29, 31; Efisoona 6:18-20; 1 Tasalonqqe 2:2)

 • Oosuwaa 5:17-42 nabbaba.

  Beni wode gidin ha wodiyan de'iya issi issi Yihoowa Marakka gidennaageeti, sabbakiyo oosuwaa xeelliyaagan yuushshi qoppiyaageeta gidiyoogaa aybin bessidonaa? (Oosuwaa 5:34-39)