Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 105: Yerusalaamen Naagiyoogaa

Taarike 105: Yerusalaamen Naagiyoogaa

HAGAN de'iya asati Yesuusa kaalliyaageeta. Eti ayyo azazettidi Yerusalaamen takkidosona. Eti ubbay issippe naagiiddi de'ishin, wolqqaama cenggurssay keettaa kumi aggiis. I wolqqaama carkkodan guummiis. Hegaappe tama laco milatiya inxxarssati erissiyo ashkkaratu ubbaa huuphiyaa bolli beettidosona. Eta ubbaa bolli de'iya tamaa be'ay? He ubbabau birshshettay aybee?

Geeshsha ayyaanay koyro xeetu layttan de'ida erissiyo ashkkaratu bolli

Hegee maalaalissiyaaba! Yesuusi ba Aawaakko saluwaa simmidi, Xoossaa geeshsha ayyaanaa ba erissiyo ashkkaratu huuphiyan gussiiddi de'ees. He ayyaanay eta ay ootisidaakko eray? Eti ubbay dumma dumma qaalan haasayiyoogaa doommidosona.

Yerusalaamen de'iya daro asay he wolqqaama carkkuwaagaa mala cenggurssaa siyidi, aybi hanettiiddi de'iyaakko be'anau yiidosona. Asaappe amaridaageeti Israa'eeletu PHenxxaqosxxe baalaa bonchchanau hara biittappe yiidaageeta. Be'anau yiida he asati ayba garamissiyaabaa be'idonaa! Eti bantta qaalan, erissiyo ashkkarati Xoossay oottido garamissiyaabaa haasayishin siyidosona.

Be'anau yiida asati: ‘Ha asati ubbaykka Galiila asa. Yaatin, nu yiido biittaa dumma dumma qaalaa waanidi haasayana danddayiyoonaa?’ yaagidosona.

PHeexiroosi etayyo yootanau denddi eqqiis. I ba qaalaa xoqqu oottidi, Yesuusa asay waati woridaakkonne qassi Yihooway a hayquwaappe waati denttidaakko yootiis. PHeexiroosi: ‘Yesuusi ha''i saluwan Xoossaassi ushachcha baggan de'ees. Qassi qaalaa gelido geeshsha ayyaanaa i gussiis. Intte ha maalaalissiyaabaa be'idoynne siyidoy hegaassa’ yaagiis.

PHeexiroosi hegaa yootin, Yesuusa bolli gakkidaban daro asay keehippe azzaniis. Eti: ‘Nuuni ay oottana bessii?’ yaagidi oychchidosona. PHeexiroosi etassi: ‘Intte, intte de'uwaa laammidi xammaqettana bessees’ yaagiis. Hegaa gishshau, he gallassi 3,000 gidiya asati xammaqettidi Yesuusa kaalliyaageeta gididosona.

Oosuwaa 2:1-47.Oyshata

 • Misiliyan be'iyoogaadan, Yerusalaamen naagiiddi takkida, Yesuusa kaalliyaageeti waanidonaa?
 • Yerusalaame yiida hara biittaa asati ay garamissiyaabaa be'idonaa?
 • PHeexiroosi asau ay qonccissidee?
 • Asay PHeexiroosi yootiyoogaa siyi simmin, etau aybi siyettidee? I, eti ay oottanaadan yootidee?
 • Kiristtoosa Yeletaappe Simmin 33n, PHenxxaqosxxe gallassi, aappun asay xammaqettidee?

Gujo oyshata

 • Oosuwaa 2:1-47 nabbaba.

  Oosuwaa 2:23, 36n de'iya PHeexiroosa qaalay, Ayhuda asati ubbay Yesuusa hayquwan oyshettiyaageeta gidiyoogaa waati bessii? (1 Tasalonqqe 2:14, 15)

  Geeshsha Maxaafaappe birshshi yootiyoogan PHeexiroosi waanidi lo''o leemiso gidii? (Oosuwaa 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Qolasiyaasa 4:6)

  Yesuusi assi immanau qaalaa gelido ‘saluwaa kawotettaa qulppettuppe’ koyruwaa PHeexiroosi waati go'ettidee? (Oosuwaa 2:14, 22-24, 37, 38; Maatiyoosa 16:19)