Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 104: Yesuusi Simmidi Saluwaa Biis

Taarike 104: Yesuusi Simmidi Saluwaa Biis

AQI PEE'ISHIN, Yesuusi bana kaalliyaageetussi darotoo qoncciis. Issitoo i erissiyo ashkkaratuppe 500 gidiyaageeti a be'idosona. Etayyo i qoncciyo wode, Yesuusi etau odidobi aybakko eray? Xoossaa kawotettaabaa yootiis. Yihooway Yesuusa sa'au kiittidoy he Kawotettaabaa tamaarissanaasa. Ubba i hayquwaappe denddi simmidikka hegaadan oottiyoogaa aggibeenna.

Yesuusi saluwaa biiddi de'ees

Xoossaa kawotettay aybakko hassayay? Ee, he Kawotettay Xoossaappe gidida saluwan de'iya tumu ayso; qassi kawo gidanaadan Xoossay Dooridoogee Yesuusa. Nuuni tamaaridi aadhdhidoogaadan, Yesuusi namisettidaageeta mizidi, harggidaageeta pattidinne ubba hayqqidaageeta denttidi, i ayba lo''o kawo gidanaakko bessiis!

Hegaa gishshau, Yesuusi kawo gididi sha'au layttau saluwan haariyo wode, sa'an aybi hananau de'ii? Ee, kumetta sa'ay lo''iya gannate gidana. Hegaappe simmin ayba oli, makkali, harggee woy ubba hayqoykka de'enna. Xoossay sa'aa asay ufayttidi de'iyo gannate gidanaadan medhdhido gishshau, hegee tuma gidiyoogaa eroos. I doomettan Edene atakkiltte sohuwaa giigissidoykka hegaassa. Yesuusikka, Xoossay hanana mala koyiyoobay wurssettan polettanaadan oottana.

Yesuusi simmidi saluwaa biyo wodee ha''i gakkiis. Yesuusi 40u gallassaassi ba erissiyo ashkkaratuyyo beettiiddi takkiis. Hegaa gishshau, eti i hayquwaappe denddidoogaa sirokkona. SHin i erissiyo ashkkarata aggidi baanaappe kase etayyo: ‘Intte geeshsha ayyaanaa ekkana gakkanaashin Yerusalaamen takkite’ yaagiis. Geeshsha ayyaanay Yesuusa kaalliyaageeti Xoossaa sheniyaa oottanaadan maaddiya, carkkiya carkko mala gidida, Xoossaa wolqqaa. Wurssettan Yesuusi: ‘Intte sa'aa gaxaa gakkanaashin biidi tabaa sabbakana’ yaagiis.

Yesuusi hegaa gi simmin issi garamissiyaabi haniis. Neeni hagan be'iyoogaadan saluwaa pude denddiyoogaa doommiis. Hegaappe shaaray a genttin, erissiyo ashkkarati Yesuusa zaarettidi be'ana danddayibookkona. Yesuusi saluwaa biidi, ba erissiyo ashkkarata yan uttidi haariyoogaa doommiis.

Erissiyo ashkkarati pude xeelloosona

1 Qoronttoosa 15:3-8; Ajjuutaa 21:3, 4; Oosuwaa 1:1-11.Oyshata

 • Issi wode aappun erissiyo ashkkarati Yesuusa be'idonaa? I etassi aybaabaa yootidee?
 • Xoossaa Kawotettay aybee? Yesuusi sha'u layttau Kawo gididi haariyo wode, sa'an de'oy ay mala gidanee?
 • Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi aappun gallassaa beettiiddi takkidee? SHin ha''i i ay oottiyo wodee?
 • Erissiyo ashkkaratuppe shaahettidi baanaappe kase, Yesuusi eti ay oottanaadan yootidee?
 • Misiliyan hanettiiddi de'iyaabay aybee? Yesuusi waanidi eta ayfiyaappe geemmidee?

Gujo oyshata

 • Koyro Qoronttoosa 15:3-8 nabbaba.

  Yesuusi hayquwaappe denddidoogaa PHauloosi keehippe ammanettidi yootana danddayidoy aybissee? Ha wodiyan Kiristtaaneti aybaa xeelliyaagan ammanettidi yootana danddayiyoonaa? (1 Qoronttoosa 15:4, 7, 8; Isiyaasa 2:2, 3; Maatiyoosa 24:14; 2 Ximootiyoosa 3:1-5)

 • Oosuwaa 1:1-11 nabbaba.

  Oosuwaa 1:8y yootiyoogaadan, sabbakiyo oosoy ay keenaa aakkidi oosettidee? (Oosuwaa 6:7; 9:31; 11:19-21; Qolasiyaasa 1:23)