Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 102: Yesuusi Hayquwaappe Denddiis

Taarike 102: Yesuusi Hayquwaappe Denddiis

HA MACCAASIYAANNE ha naa''u attuma asati oonakko eray? Maccaasiyaa Yesuusa kaalliya, Magddala Mayraamo. Bootta maayuwaa maayida asati qassi kiitanchchata. Mayraama a giddo xeelliyo he guutta kifilee Yesuusi hayqqin a ahaa wottido sohuwaa. He sohoy duufuwaa geetettees. SHin ha''i a ahay baawa! Oone efiiday? Ane be'oos.

Kiitanchati Magddala Mayraamo haasayissoosona

Yesuusi hayqqoogaappe guyyiyan qeeseti PHilaaxoosassi: ‘Yesuusi paxa de'iiddi, i heezzu gallassappe guyyiyan denddanaagaa yootiis. Yaatiyo gishshau, duufoy naagettanaadan azaza. Yaatikko a erissiyo ashkkarati a ahaa wuuqqidi, i hayquwaappe denddidobadan haasayana danddayokkona!’ yaagidosona. PHilaaxoosi duufauwaa naagissanau wotaaddarata kiittanaadan qeesetussi yootiis.

SHin Yesuusi hayqqido heezzantto gallassi wonttimaattan, qoppennan Yihoowa kiitanchchay yiis. I duufuwaa doonaappe shuchchaa gonddorssiis. Wotaaddarati keehippe yayyido gishshau, qaaxxananne danddayibookkona. Wurssettan, eti duufo giddo xeelliyo wode, ahay baawa! Wotaaddaratuppe amaridaageeti katamaa biidi qeesetussi yootidosona. He iita qeeseti waatidaakko eray? Worddotanaadan wotaaddaratussi miishshaa immidosona. Qeeseti wotaaddaratussi: ‘Nuuni qammi xiskkidaashin, a erissiyo ashkkarati yiidi a ahaa wuuqqidosona yaagite’ yaagidosona.

Hegee hegaadan de'ishin, Yesuusa kaalliyaageetuppe amarida maccaasati duufuwaa be'anau yiidosona. Eti duufoy mela de'iyaagaa be'idi ay keena dagammidonaashsha! Hegaappe qoppennan bootta maayuwaa maayida naa''u kiitanchchati beettidosona. Eti: ‘Yesuusa hagan ayssi koyeetii? I hayquwaappe denddiichchiis. Eesuwaara biidi erissiyo ashkkaratussi yootite’ yaagidosona. Maccaasati ay keena eesoti woxxidonaashsha! SHin eta ogiyan issi bitanee essiis. I oonakko eray? I Yesuusa! I: ‘Biidi ta erissiyo ashkkaratussi yootite’ yaagiis.

Maccaasati erissiyo ashkkaratussi Yesuusi denddidoogaanne eti a be'idoogaa yootin, erissiyo ashkkarati hegaa ammananau metootidosona. PHeexiroosinne Yohaannisi bantta huuphen be'anau duufuwaakko woxxi biidosona, shin duufoy mela de'ees! PHeexiroosinne Yohaannisi biichchin, Magddala Mayraama guyye attaasu. Duufo giddo xeellada naa''u kiitanchchata a be'idoy he wode.

Yesuusa ahay waanidaakko eray? He ahaa Xoossay xayssiis. Xoossay Yesuusa denttidoy hayqqiiddi i maayido asho bollaara gidenna. I Yesuusayyo, saluwan de'iya kiitanchchatuugaa mala ayyaana bollaa immiis. Gidoppe attin, nuuni tamaaranau de'iyoogaadan, Yesuusi i haquwaappe denddidoogaa ba erissiyo ashkkaratussi bessanau, asay be'ana danddayiyo bollaa maayana danddayees.

Maatiyoosa 27:62-66; 28:1-15; Luqaasa 24:1-12; Yohaannisa 20:1-12.Oyshata

 • Misiliyan de'iya maccaasiyaa oonee? Naa''u attuma asati shin oonee? Eti awan de'iyoonaa?
 • PHilaaxoosi Qeeseti wotaaddarata kiittidi, Yesuusa duufuwaa naagissanaadan ayssi yootidee?
 • Yesuusi hayqqido heezzantta gallassi wonttaara issi kiitanchchay ay oottidee? SHin qeeseti ay oottidonaa?
 • Amarida maccaasati Yesuusi moogettidosaa yiidi be'ido wode ayssi dagammidonaa?
 • PHeexiroosinne Yohaannisi Yesuusi moogettidosaa woxxi biidoy aybissee? Eti ay demmidonaa?
 • Yesuusa ahay waanidee? SHin i hayquwaappe denddidoogaa erissiyo ashkkarata bessanau ay oottidee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 27:62-66nne 28:1-15 nabbaba.

  Yesuusi hayquwaappe denddido wode, qeesetu halaqati, Parisaawetinne cima asati geeshsha ayyaanaa bolli ayba nagaraa oottidonaa? (Maatiyoosa 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Luqaasa 24:1-12 nabbaba.

  Yesuusi hayquwaappe denddidoogaa yootiya hanotay, Yihooway maccaasaa ammanettida markkatudan xeelliyoogaa waati bessii? (Luqaasa 24:4, 9, 10; Maatiyoosa 28:1-7)

 • Yohaannisa 20:1-12 nabbaba.

  Geeshsha Maxaafan de'iya issi hiraagay polettiyo hanotaa geeshshidi erana xaykko, nuuni co''u giidi naagana koshshiyoogaa akeekanaadan Yohaannisa 20:8, 9y waati maaddii? (Leemiso 4:18; Maatiyoosa 17:22, 23; Luqaasa 24:5-8; Yohaannisa 16:12)