Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 7: Yesuusa Dendduwaappe Biidi PHauloosi Qashetto Wode Gakkanaashin

SHaahuwaa 7: Yesuusa Dendduwaappe Biidi PHauloosi Qashetto Wode Gakkanaashin

Yesuusi hayqqido heezzantto gallassi denddiis. He gallassi dumma dumma wodetun ichchashutoo bana kaalliyaageetussi beettiis. Yesuusi 40u gallassau etau beettiiddi takkiis. Hegaappe ba erissiyo ashkkaratuppe amaridaageeti xeellishin, Yesuusi saluwaa biis. Tammu gallassaappe guyyiyan, Yerusalaamen naagiiddi de'iya, Yesuusa kaalliyaageetu bolli Xoossay geeshsha ayyaanaa gussiis.

Takkidi, Xoossaa morkketi Yesuusi kiittidoogeeta qashissidosona, shin issi kiitanchchay eta qasho keettaappe kessiis. Morkketi erissiyo ashkkaraa Isxxifaanoosa shuchchan caaddidi woridosona. SHin Yesuusi he morkketuppe issuwaa baassi erettida oosanchcha gidanaadan waatidi dooridaakko tamaarana; ikka Yesuusi kiittido PHauloosa gidiis. Hegaappe Yesuusi hayqqoosappe heezzu layttanne baggappe guyyiyan, kiitettida PHeexiroosa Xoossay Ayhuda gidenna Qornneliyoosassinne a soo asaassi sabbakanaadan kiittiis.

Hegaappe 13u laytta gidiyaagee aadhdhin, PHauloosi sabbakanau biyo ba koyro hemetaa doommiis. A naa''antto hemetan Ximootiyoosi aara biis. PHauloosinne aara issippe biidaageeti Xoossaassi oottiyoogan waanidi daro ufayssiya wodiyaa aattidaakkonne tamaarana. Wurssettan PHauloosi Roome biittan qashettiis. Naa''u layttappe guyyiyan, i qashuwaappe birshshettiis; shin hegaappe zaarettidikka qashettiis; hegaappe a woridosona. SHAAHUWAA 7y 32u laytta giddon polettidabata oyqqiis.

Poo'oy PHauloosa ayfiyaa qooqissiis