Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 99: Pooqiyan De'iya Kifiliyan

Taarike 99: Pooqiyan De'iya Kifiliyan

NAA''U gallassay aadhdhi simmin, ha''i sa'ay Hamuusa qamma. Yesuusinne 12u i kiittidoogeeti Paasikaa kahuwaa maanau pooqiyaa bollan de'iya he aaho kifiliyaa yiidosona. Kiyidi biya ha ne be'iyo bitanee Asqqorootu Yihudaa. I qeeseti Yesuusa waati oyqqanau danddayiyaakko, yootanau bees.

Godaa kahuwaa

Issi gallassappe kase, Yihuday etakko biidi: ‘Intte Yesuusa oyqqanaadan taani maaddikko, tau ay immuuteetii?’ yaagidi oychchiis. Eti: ‘Hasttamu biraa immana’ yaagidosona. Hegaa gishshau, Yihuday eta kaalettidi Yesuusakko ehaanau, he asatukko biiddi de'ees. Hegee keehi iita ooso gidennee?

Paasikay bonchcheti polettiis. SHin ha''i Yesuusi hara dumma kahuwaa miziyoogaa doommiis. I ba kiittidoogeetussi oyttaa immidi: ‘Hagaa miite; ayssi giikko, hagee taani inttessi immana ta ashuwaa’ yaagiis. Hegaappe burccukkuwan woyne eessaa immidi: ‘Hagaa uyite; ayssi giikko, hagee inttessi gukkanau de'iya ta suuttaa’ yaagiis. Geeshsha Maxaafan hegee ‘Godaa kahuwaa’ geetetti xeegetees.

Israa'eeleti Paasikaa miyoy, eti Gibxxen de'iyo wode, Xoossaa kiitanchchay eta keettaa ‘aggi aadhdhidi’ Gibxxetu son de'iya bayra ubbaa woridoogaa hassayanaassa. SHin ha''i Yesuusi bana kaalliyaageeti anne a hayquwaabaa hassayanaadan koyiis. Layttan layttan he dumma baalaa eti bonchchanaadan i yootidoy hegaassa.

Godaa Kahuwaa moogaappe guyyiyan, Yesuusi ba kiittidoogeetussi ammanuwan minnanaadaaninne xala gidanaadan yootiis. Wurssettan, eti Xoossaa mazamuriyan sabbi simmidi biidosona. He wode, sa'ay qamma bilahe heera gidennan aggenna. Eti awa biidaakko ane be'oos.

Maatiyoosa 26:14-30; Luqaasa 22:1-39; Yohaannisa shemppuwaa 13ppe biidi 17 gakkanaashin; 1 Qoronttoosa 11:20.Oyshata

 • Misiliyan be'iyoogaadan, Yesuusinne kiitettida 12ti pooqiyan de'iya issi gita kifiliyan de'iyoy aybissee?
 • Kiyiiddi de'iya bitanee oonee? I ay oottanau bii?
 • Paasikaa kahoy meetetti wuri simmin, Yesuusi ayba dumma quma miziyoogaa doommidee?
 • Aggi Aadhdhiyo (Paasika) baalay Israa'eeleta ay hanotaa hassayssii? Ha dumma qumay Yesuusa kaalliyaageeta ay hassayssii?
 • Godaa Kahuwaappe simmin, Yesuusi bana kaalliyaageetussi ay yootidee? Eti shin ay oottidonaa?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 26:14-30 nabbaba.

  Yihuday Yesuusa kaddidoy wudidi gidiyoogaa Maatiyoosa 26:15y waati bessii?

  Gukkida Yesuusa suuttan polettida naa''u halchchoti augeetee? (Maatiyoosa 26:27, 28; Ermmaasa 31:31-33; Efisoona 1:7; Ibraawe 9:19, 20)

 • Luqaasa 22:1-39 nabbaba.

  Seexaanay Yihudan ayba ogiyaara gelidee? (Luqaasa 22:3; Yohaannisa 13:2; Oosuwaa 1:24, 25)

 • Yohaannisa 13:1-20 nabbaba.

  Yohaannisa 13:2n de'iya qonccissuwaadan, Yihuday ba oottidobau hara uraa gaasoyana danddayii? Xoossaassi oottiyaageeti hagaappe ay tamaarana danddayiyoonaa? (Doomettaabaa 4:7; 2 Qoronttoosa 2:11; Galaatiyaa 6:1; Yaaqooba 1:13, 14)

  Yesuusi ayba gita timirttiyaa ootti bessidi tamaarissidee? (Yohaannisa 13:15; Maatiyoosa 23:11; 1 PHeexiroosa 2:21)

 • Yohaannisa 17:1-26 nabbaba.

  Yesuusi bana kaalliyaageeti ayba ogiyan “issuwaa gidana mala” woossidee? (Yohaannisa 17:11, 21-23; Roome 13:8; 14:19; Qolasiyaasa 3:14)