Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 97: Yesuusi Kawo Gididi Yiis

Taarike 97: Yesuusi Kawo Gididi Yiis

YESUUSI naa''u qooqe woosanchchata pattido wodiyaappe guuttaa takkidi, Yerusalaame matan de'iya issi guutta katamaa gakkiis. I ba erissiyo ashkkaratuppe naa''ata: ‘Intte, katamaa biidi hare maraa demmana. A birshshidi tau ekki yiite’ yaagiis.

Hariyaa ayyo ehin, Yesuusi a toggiis. Hegaappe i toggidi, matasan de'iya Yerusalaame biis. I katamaa matattido wode, daro asay a be'anau kiyiis. He asaappe dariya baggay ba maayuwaa qaaridi, ogiyan hiixxiis. Harati qassi zambbaa tashiyaa karidosona. He tashetakka ogiyan hiixxidi, bantta qaalaa xoqqu oottidi: ‘Yihoowa sunttan yiya kawuwaa Xoossay anjjo!’ yaagidosona.

Asay Yesuusa mokkiiddi de'ees

Daro wodeppe kase, Israa'eelen kawotiya ooratta kawoti, banttana asaassi bessanau mara hariyaa toggidi Yerusalaame geloosona. Yesuusi oottiiddi de'iyooykka hegaa. Ha asatikka Yesuusi eta kawo gidanaadan koyiyoogaa bessiiddi de'oosona. SHin i kawo gidanaagaa koyiyay ubba asaa gidenna. Hegaa Yesuusi beeta maqidasiyaa biido wode hanettidabaappe be'ana danddayoos.

Beeta maqidasiyan Yesuusi qooqetanne wobbeta pattiis. Yelaga naati hegaa be'ido wode, bantta qaalaa xoqqu oottidi Yesuusa sabbidosona. SHin hegan qeeseti yiillotidi, Yesuusa: ‘Ha naati giyoobaa siyay?’ yaagidosona.

Yesuusi: ‘Ee, siyayis. Geeshsha Maxaafan: “Guutta naatu doonan Xoossay sabettana” yaagiyaagaa mulekka nabbabibeekketii?’ yaagiis. Yaatiyo gishshau, naati Xoossan sunttettida kawuwaa sabbiyoogaa aggibookkona.

Nuuni he naatu mala gidanau koyoos; koyokkonii? Issi issi asay, nuuni Xoossaa kawotettaabaa yootiyoogaa esissanau koyana danddayees. SHin nuuni Yesuusi asau oottana de'iyo garamissiyaabata yootiyoogaa aggokko.

Yesuusi sa'an de'iyo wode, i kawo gididi haariyo wodee gakkibeenna. He wodee aude yaanee? Yesuusi erissiyo ashkkarati hegaa eranau koyidosona. Kaallidi hegaabaa nabbabana.

Maatiyoosa 21:1-17; Yohaannisa 12:12-16.Oyshata

 • Yesuusi Yerusalaame matan de'iya katamaa yiido wode, i ba erissiyo ashkkarati ay oottanaadan yootidee?
 • Yesuusi Yerusalaame katamaa matido wode, misiliyan be'iyoogaadan aybi hanidee?
 • Yesuusi qooqetanne wobbeta pattiyoogaa naati be'idi, ay oottidonaa?
 • Yesuusi yiillotida qeeseta woygidee?
 • Yesuusa sabbida naata nuuni waani malatana danddayiyoo?
 • Erissiyo ashkkarati ay erana koyidonaa?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 21:1-17 nabbaba.

  Yesuusi Kawodan Yerusalaame geliyo wode oottidobay, Roometu wode olaa gadaawati xoonidi geliyo wode oottiyoogaappe aybin dummatii? (Maatiyoosa 21:4, 5; Zakkaariyaasa 9:9; Piliphphisiyuusa 2:5-8; Qolasiyaasa 2:15)

  Yesuusi beeta maqidasiyaa geliyo wode Mazamure 118ppe xaqqasida Israa'eele biittaa naatuppe, yelaga naati ay tamaarana danddayiyoonaa? (Maatiyoosa 21:9, 15; Mazamure 118:25, 26; 2 Ximootiyoosa 3:15; 2 PHeexiroosa 3:18)

 • Yohaannisa 12:12-16 nabbaba.

  Yesuusa xoqqu xoqqu oottida asay zambbaa tashshiyaa go'ettidoogee ay malaatii? (Yohaannisa 12:13; Piliphphisiyuusa 2:10; Ajjuutaa 7:9, 10)