YESUUSI Israa'eele biitta ubbasaa biiddi, harggidaageeta pattiis. He maalaalissiyaabatu odoy moottatunne katamatu ubbaa gakkiis. Yaatiyo gishshau, asay wobbeta, qooqeta, tulletanne hara daro hargganchchata akko ehiis. Yesuusi eta ubbaa pattiis.

Yohaannisi Yesuusa xammaqoosappe ha''i heezzu laytta kumidi aadhdhiis. Yesuusi gam''ennan Yerusalaame baanaagaa, yan a asay woranaagaanne hayquwaappe i denddanaagaa ba kiittidoogeetuyyo yootiis. Hegee gakkanaashin, Yesuusi harggidaageeta pattiiddi takkiis.

Yesuusi harggancha maccaasiyo pattees

Yesuusi issi Sambbata gallassan tamarissiiddi de'ees. Sambbatay Ayhudatussi shemppo gallassa. Hagan neeni be'iyo maccaasiyaa keehippe sahettaasu. A sitti gaada eqqanau danddayennan, 18n layttaa quunnada de'aasu. Hegaa gishshau, Yesuusi ba kushiyaa i bolli wottin, sitti ga eqqiyoogaa doommaasu. A paxa aggaasu!

Hegee haymaanootiyaa kaalettiyaageeta yiilloyiis. Etappe issoy shiiqida asaayyo qaalaa xoqqu oottidi: ‘Nuuni ooso oottanau koshshiyo usuppun gallassati de'oosona. Intte yiidi paxanau bessiyoy he gallassatuunappe attin, Sambbataana gidenna!’ yaagiis.

SHin Yesuusi: ‘Ha iita asatoo, intte ubbay Sambbatan intte hariyaa birshshidi haattaa ushshanau efeeta. Yaatin, 18n layttau hargga de'ida ha qarettiya maccaasiyaa Sambbatan paxana bessennee?’ yaagidi zaariis. Yesuusa zaaroy he iita asata yeellayi aggiis.

Hegaappe takkidi, Yesuusinne i kiittidoogeeti Yerusalaame biiddi de'oosona. Eti Yarkko katamaappe kiyiiddi de'ishin, naa''u qooqe woosanchchati Yesuusi ogiyaara aadhdhiiddi de'iyoogaa siyidosona. Hegaa gishshau, eti bantta qaalaa xoqqu oottidi: ‘Yesuusaa, nuna maaddarkkii!’ yaagidosona.

Yesuusi qooqeta baakko xeesidi: ‘Taani inttessi ay oottanaadan koyeetii?’ yaagidi oychchiis. Eti: ‘Godau, nu ayfiyaa dooyarkkii’ yaagidosona. Yesuusi eta ayfiyaa bochchiin, sohuwaarakka eta ayfee xeelli aggiis! Yesuusi hagaa mala maalaalissiya darobata oottidoy aybissakko eray? I asaa siiqiyo gishshataassanne eti banan ammananaadan koyiyo gishshataassa. Yaatiyo gishshau, i Kawo gididi haariyo wode sa'an de'iya ooninne sahettenaagaa ammanana danddayoos.

Maatiyoosa 15:30, 31; Luqaasa 13:10-17; Maatiyoosa 20:29-34.Oyshata

 • Yesuusi Israa'eele biitta ubbasaa biiddi ay oottidee?
 • Yesuusi xammaqettido heezzantta laytta heeran, kiitettidaageetussi ay yootidee?
 • Misiliyan de'iya asati oonee? Yesuusi maccaaseessi ay oottidee?
 • Haymaanootiyaa kaalettiyaageetu hanotaassi, Yesuusi immido zaaroy eta ayssi yeellayidee?
 • Yesuusinne i kiittidoogeeti Yarkko matattido wode, naa''u qooqe woosanchchatussi Yesuusi ay oottidee?
 • Yesuusi maalaalissiyaabaa ayssi oottidee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 15:30, 31 nabbaba.

  Yesuusa baggaara maalaalissiya Yihoowa wolqqay qonccidoy ayba ogiyaanee? Hegee, Yihooway ooratta alamiyaa ehaanau gelido qaalaa xeelliyaagan, nuuyyo de'iya akeekaa waati bochchanau bessii? (Mazamure 37:29; Isiyaasa 33:24)

 • Luqaasa 13:10-17 nabbaba.

  Yesuusi oottido keehippe maalaalissiya oosotuppe amaridaageeta Sambbatan oottidoogee, a SHa'u Layttaa Haaruwaa wode, asaa naatussi ay mala woppaa ehaanaagaa qonccissii? (Luqaasa 13:10-13; Mazamure 46:9; Maatiyoosa 12:8; Qolasiyaasa 2:16, 17; Ajjuutaa 21:1-4)

 • Maatiyoosa 20:29-34 nabbaba.

  Yesuusi asaa maaddanau wode mule xayi erennaagaa, hagan de'iya qofay waati bessii? Hegaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? (Zaarettido Wogaa 15:7; Yaaqooba 2:15, 16; 1 Yohaannisa 3:17)