Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 90: Issi Maccaaseera Haattaa Ollaa Matan

Taarike 90: Issi Maccaaseera Haattaa Ollaa Matan

YESUUSI Samaariyan issi haattaa ollaa matan shemppanau uttiis. I erissiyo ashkkarati qumaa shammanau katamaa biidosona. Yesuusi haasayissiiddi de'iyo maccaasiyaa haattaa duuqqanau yaasu. I, o: ‘Tana haattaa ushsharkkii’ yaagiis.

Yesuusi Samaare maccaasiyo haasayissees

Yaagin maccaasiyaa keehippe garamettaasu. Aybissakko eray? Yesuusi Ayhuda, a qassi Samaare asa gidiyo gishshataassa. Daro Ayhudati Samaariyaa asaa dosokkona. Haray atto etaara haasayakka haasayokkona! SHin Yesuusi ubba qommo asaakka siiqees. Yaatiyo gishshau i: ‘Nena haattaa ushsha giyaagee oonakko neeni eriyaabaa gidiyaakko, a oychchana shin; i neeyyo de'uwaa immiya haattaa immana’ yaagiis.

Maccaasiyaa: ‘Godau, haattay ziqqasan de'ees; qassi neeyyo haatta duuqqiyo xaaroykka baawa. Neeni de'uwaa immiya haattaa auppe ekkuutee?’ yaagaasu.

Yesuusi qonccissiiddi: ‘Neeni ha ollaa haattaappe uyiyaabaa gidikko, zaarettadakka saamettana. SHin taani immana haattay issi uri merinau de'anaadan oottana danddayees’ yaagiis.

Maccaasiyaa: ‘Godau, he haattaa tau imma! Yaatikko taani zaarettada mulekka saamettikke. Taani haattaa tikkanau ha sohuwaakka yaana koshshenna’ yaagaasu.

Maccaasiyaa Yesuusi tumu haattaabaa yootees gaada qoppaasu. SHin Yesuusi yootiiddi de'iyoy Xoossaabaanne a kawotettaabaa xeelliya tumaa. He tumay de'o immiya haattaa mala. He tumay issi urassi merinaa de'uwaa immana danddayees.

Hegaappe Yesuusi maccaasiyo: ‘Baada ne azinaa xeesada haa ya’ yaagiis.

Maccaasiyaa: ‘Tau azini baawa’ yaagada zaaraasu.

Yesuusi: ‘Tumaa gaadasa. SHin neeni ichchashu azinaa geladasa; ha''i nenaara de'iya bitanee qassi ne azina gidenna’ yaagiis.

He ubbabay tuma gidiyo gishshau, maccaasiyaa garamettaasu. Yesuusi hegaa waati eridee? Ee, Yesuusi Xoossay kiittido, Hidootan Naagettiyaagaa gidiyo gishshau, Xoossay i hegaa eranaadan oottiis. He wodiyan Yesuusi erissiyo ashkkarati simmidi, Yesuusi Samaare maccaaseera haasayiiddi de'iyo gishshau garamettidosona.

Ha ubbabaappe nuuni ay tamaariyoo? Yesuusi ubba zare asaassi keha gidiyoogaa bessees. Nuunikka hegaadan oottana bessees. Issi issi asay hara zare gidiyo gishshau, eti iita asa giidi nuuni qoppana koshshenna. Yesuusi ubba asay merinaa de'uwau kaalettiya tumaa eranaadan koyees. Nuunikka asay tumaa eranaadan maaddanau koyana bessees.

Yohaannisa 4:5-43; 17:3.Oyshata

 • Yesuusi Samaariyan issi haattaa ollaa matan ayssi shemppidee? Yan de'iya maccaaseeyyo woygiiddi de'ii?
 • Maccaasiyaa ayssi garamettadee? Yesuusi issi woygidee? Ayssi?
 • Yesuusi ayba haattaabaa yootiyaaba maccaaseessi malatidee? SHin i yootiiddi de'iyo haattay augee?
 • Yesuusi ibaa eridoogan maccaasiyaa ayssi garamettadee? I hegaa waati erana danddayidee?
 • Haattaa ollaa matan de'iya maccaaseebaa yootiya taarikiyaappe ay tamaarana danddayiyoo?

Gujo oyshata

 • Yohaannisa 4:5-43 nabbaba.

  Yesuusa leemisuwaa kaalliyoogan, nuuppe dumma zare gidida woykko dumma wogan diccida asata nuuni ay mala hanotan xeellana bessii? (Yohaannisa 4:9; 1 Qoronttoosa 9:22; 1 Ximootiyoosa 2:3, 4; Tiitu 2:11)

  Yesuusi erissiyo ashkkara gidiya uray ay mala ayyaana go''a demmii? (Yohaannisa 4:14; Isiyaasa 58:11; 2 Qoronttoosa 4:16)

  Ba eridobaa haratuyyo yootanau eesottida Samaare maccaaseedan, galatiyaageeta gidiyoogaa waati bessana danddayiyoo? (Yohaannisa 4:7, 28; Maatiyoosa 6:33; Luqaasa 10:40-42)