Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 89: Yesuusi Beeta Maqidasiyaa Geeshshiis

Taarike 89: Yesuusi Beeta Maqidasiyaa Geeshshiis

YESUUSI hagan keehippe hanqqettidabaa milatees; milatennee? I hegaadan keehippe hanqqettidoy aybissakko eray? Yerusalaamen Xoossaa beeta maqidasiyan de'iya ha asati keehippe yiiqetiyaageeta gidiyo gishshataassa. Eti Xoossaayyo goynnanau yiida asaappe daro miishsha demmanau koyidosona.

Yesuusi miishshaa xarapheezaa aatti yeggees

He ubba mirggota, dorssatanne haraphpheta be'ay? Asati he meheta hagan beeta maqidasiyan bayzziiddi de'oosona. Aybissakko eray? Israa'eeleti Xoossaassi yarshshanau mehetanne kafota koyiyo gishshataassa.

Xoossaa higgee issi Israa'eele asi nagara oottiyaabaa gidikko, Xoossaassi yarshshana bessiyoogaa yootees. Israa'eeleti yarshshiyo hara wodetikka de'oosona. SHin issi Israa'eele asi Xoossaassi yarshshiyo kafotanne meheta awappe demmana danddayii?

Issi issi Israa'eeleti kafotanne meheta haaridosona. Yaatiyo gishshau, eti hegeeta yarshshanau danddayoosona. SHin daro Israa'eeletuyyo meheti woykko kafoti de'okkona. Harati qassi Yerusalaameppe keehi haakkidi de'iyo gishshau, bantta mehetuppe issuwaa beeta maqidasiyaa ehaana danddayokkona. Yaatiyo gishshau, asay ha sohuwaa yiidi, bana koshshiya mehetanne kafota shammees. SHin ha asati asaa keehi daro miishshaa qanxxisoosona. Eti asaa cimmoosona. Hegaa bollan qassi, eti ha sohuwan, Xoossaa beeta maqidase giddon bayzzana bessenna.

Yesuusi hanqqettidoy hegaassa. Yaatiyo gishshau, i asatu miishshaara de'iya xaraphpheezaa aatti yeggidi, eta santtimiyaa laali aggiis. Qassi xurqqayyiyaa dooqqidi, mehiyaa ubbaa beeta maqidasiyaappe kare yedettiis. I haraphpheta bayzziiddi de'iya asata: ‘Haraphpheta hagaappe kessite! Ta aawaa keettaa zal''idi duretiyoosa oottopite’ yaagidi azaziis.

Yesuusa kaalliyaageetuppe amaridaageeti aara hagan Yerusalaame beeta maqidasiyan de'oosona. Eti Yesuusi oottiiddi de'iyoobaa be'idi garamettidosona. Hegaappe eti Geeshsha Maxaafan Xoossaa Na'aabaa: ‘Xoossaa keettaa mishoy a tamadan xuuggana’ yaagiya sohuwaa hassayidosona.

Yesuusi Paasikaa bonchchanau hagau Yerusalaame yiido wode, daro maalaalissiyaabata oottiis. Hegaappe guyyiyan, Yesuusi Yihudaappe kiyidi simmidi Galiila biyoogaa doommiis. SHin biiddi, Samaariyaa auraajjaara kaanttidi biis. Yan aybi hanidaakko ane be'oos.

Yohaannisa 2:13-25; 4:3, 4.Oyshata

  • Meheti beeta maqidase giddon aybissi bayzettiyoonaa?
  • Yesuusa yiilloyidabay aybee?
  • Misiliyan neeni be'iyoogaadan, Yesuusi ay oottii? Haraphpheta bayzziya asata woygi azazidee?
  • Yesuusa kaalliyaageeti i oottiyoobaa be'idi ay hassayidonaa?
  • Yesuusi simmidi Galiila biyo wode, awa auraajjaara kanttidi biidee?

Gujo oyshaa

  • Yohaannisa 2:13-25 nabbaba.

    Yesuusi beeta maqidasiyan miishshaa laammiyaageetun yiillotidoogaa qoppiyo wode, Kawotettaa Adaraashshaa giddon miishshaara gayttidabaa oottiyoogan nuussi de'ana bessiya xeelay aybee? (Yohaannisa 2:15, 16; 1 Qoronttoosa 10:24, 31-33)