Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 88: Yohaannisi Yesuusa Xammaqiis

Taarike 88: Yohaannisi Yesuusa Xammaqiis

BITANIYAA huuphiyan uttanau yiya haraphphiyo be'a. He bitanee Yesuusa. Ayyo ha''i layttay 30 heera. Aara de'iya bitanee qassi Yohaannisa. Nuuni kase abaa guuttabaa erida. Mayraama ba dabbiyo Elssaabeexo oychchana biido wode, Elssaabeexi uluwan de'iya na'ay ufayssan qaaxxidoogaa hassayay? He wode uluwan de'iya na'ay Yohaannisa. SHin ha''i Yohaannisinne Yesuusi ay oottiiddi de'iyoonaa?

Yesuusa xinqqatiyaa

Yohaannisi Yorddaanoosa SHaafan Yesuusa muukkidi kessi simmees. Issi asi xammaqettiyoy hegaadaana. Koyro, muukettees; hegaappe pude kiyees. Yohaannisi asaa hegaattuwaa oottiyo gishshau, Xammaqiya Yohaannisa geetetti xeegettees. SHin Yohaannisi Yesuusa ayssi xammaqidee?

Yohaannisi hegaadan oottidoy, Yesuusi akko yiidi bana xammaqanaadan oychchido gishshataassa. Yohaannisi xammaqiyo asati kase oottido bantta iita oosotun azzaniyoogaa bessana koyiyaageeta. SHin Yesuusi bana azzanttida iita ooso ootti eriiyye? CHii, Yesuusi Xoossaa Na'aa, saluwaappe yiidaagaa gidiyo gishshau, mulekka hegaa malabaa oottibeenna. Yaatiyo gishshau, Yohaannisi bana xammaqanaadan i oychchidoy hara gaasuwaana. He gaasoy aybakko ane be'oos.

Yesuusi ha sohuwaa Yohaannisakko yaanaappe kase anaaxetettaa oottees. Anaaxee mittaappe xaraphpheezzaa, wonbbaraa, hara oydetanne hegaa malabata oottiya asa. Mayraami azinay Yooseefi anaaxe gidiyo gishshau, Yesuusikka anaaxe gidanaadan i tamaarissiis. SHin Yihooway ba Na'aa sa'aa kiittidoy anaaxe gidanaadaana gidenna. I a ootissana dumma oosoy de'ees; Yesuusi he oosuwaa doommiyo wodeekka gakkiis. Yaatiyo gishshau, Yesuusi ha''i ba aawaa sheniyaa polanau yiidoogaa bessanau, bana xammaqanaadan Yohaannisa oychchiis. Xoossay hegan ufayttidee?

Ee, ufayttiis; aybissi giikko, Yesuusi haattaappe kiyido wode, saluwaappe: ‘Hagee ta Na'aa; tana ufayssiyaagaa’ yaagiya qaalay siyettiis. Saloy dooyettin, ha haraphpheekka yaappee Yesuusa bolli wodhdhanau yiyaabaa milatees. SHin hegee tumu haraphphe gidenna. Haraphphe milatees shin, i tumuppe Xoossaa geeshsha ayyaanaa.

Ha''i Yesuusi daro qoppiyoobay de'iyo gishshau, 40u gallassaa takkanau asi baynnasaa haakkidi biis. Yan Seexaanay akko yiis. Seexaanay Xoossaa higgiyaara moggenna oosota oottanaadan Yesuusa heezzutoo paacciis. SHin Yesuusi hegaa oottibeenna.

Hegaappe guyyiyan Yesuusi biidosaappe simmidi, ba koyro erissiyo ashkkarata, woykko bana kaalliyaageeta gidida attuma asatuura gayttiis. Etappe amaridaageetu sunttay Inddiraasa, PHeexiroosa (Simoonakka geetettees), Piliphphoosanne Naatinaa'eela (Barttalamoosakka geetettees). Yesuusinne ha ooratta erissiyo ashkkarati Galiila auraajjaa biidosona. Galiilan Naatinaa'eeli yelettido katamaa Qaanan shemppidosona. Yan Yesuusi issi wolqqaama bullachchaa biis; biidi ba koyro maalaalissiya oosuwaa oottiis. I oottidoy aybakko eray? I haattaa woyne eessau laammiis.

Maatiyoosa 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marqqoosa 6:3; Yohaannisa 1:29-51; 2:1-12.Oyshata

 • Misiliyan de'iya naa''u attuma asati oonee?
 • Issi asi waani xammaqettii?
 • Yohaannisi ay mala asata xammaqii?
 • Yesuusi ayba dumma gaasuwaassi bana xammaqanaadan Yohaannisa oychchidee?
 • Yesuusi xammaqettidoogan ufayttidoogaa Xoossay waati bessidee?
 • Yesuusi 40u gallassau asi baynnasaa biido wode hanidabay aybee?
 • Yesuusa koyro kaallidaageetuppe woykko erissiyo ashkkaratuppe amaridaageeti oonee? I oottido maalaalissiyaabatuppe koyroy aybee?

Gujo oyshata

 • Maatiyoosa 3:13-17 nabbaba.

  Yesuusi ba erissiyo ashkkaratu ximqqatiyaa xeelliyaagan ayba leemiso gididee? (Mazamure 40:7, 8; Maatiyoosa 28:19, 20; Luqaasa 3:21, 22)

 • Maatiyoosa 4:1-11 nabbaba.

  Yesuusi Geeshsha Maxaafaa eratettan go'ettido ogee, nuuni Geeshsha Maxaafaa ubbatoo nabbabanaadan waati minttettii? (Maatiyoosa 4:5-7; 2 PHeexiroosa 3:17, 18; 1 Yohaannisa 4:1)

 • Yohaannisa 1:29-51 nabbaba.

  Xammaqiya Yohaannisi ba erissiyo ashkkarata ookko baanaadan oottidee? Ha wodiyan nuuni a waani malatanau danddayiyoo? (Yohaannisa 1:29, 35, 36; 3:30; Maatiyoosa 23:10)

 • Yohaannisa 2:1-12 nabbaba.

  Yesuusi oottido maalaalissiya koyro oosoy, Yihooway Ba ashkkarata lo''obaa diggennaagaa waati bessidee? (Yohaannisa 2:9, 10; Mazamure 84:11; Yaaqooba 1:17)