Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 86: Xoolinttee Kaalettin Yiida Asata

Taarike 86: Xoolinttee Kaalettin Yiida Asata
Xoolinttiyaa qoodiyaageeta

HA ASATUPPE issoy malaatiiddi de'iyo he keehi poo'iya xoolinttiyaa be'ay? He xoolinttee, eti Yerusalaameppe kiyi simmin beettiis. Ha asati Arshsho baggappe yiida, xoolinttiyaa qoodiyaageeta. Eti ha ooratta xolinttee banttana issi erettida asakko kaalettiiddi de'iyoobadan ammanoosona.

He asati Yerusalaame gakkido wode: ‘Ayhuda kawo gidanau yelettida na'ay awan de'ii?’ yaagidi oychchidosona. “Ayhuda” giyoogee Israa'eeletussi hara suntta. Asati: ‘Nuuni koyro Arshsho bagga biittan de'iiddi na'aa xoolinttiyaa be'idi, assi goynnanau yiida’ yaagidosona.

Yerusalaamen de'iya kawoy Heeroodisi, hegaa siyidi dagammiis. Hara asi kawotettaa baappe ekkana mala koyibeenna. Hegaa gishshau, Heeroodisi qeese halaqata xeesidi: ‘Asay naagiyo kawoy awan yelettaneeshsha?’ yaagidi oychchiis.

Eti: ‘Geeshsha Maxaafay Beetaliheemeena yaagees’ yaagidi zaaridosona. Yaagin Heeroodisi away mokkiyo baggappe yiida asata xeesidi: ‘Biidi na'aa mintti koyite. A demmidi tanakka erissite. Taanikka baada ayyo goynnana koyayiis’ yaagiis. SHin, tumuppe Heeroodisi na'aa koydoy demmidi a woranaasa!

Hegaappe, he xoolinttee asata kaalettidi Beetaliheemen na'ay de'iyosaa gakkinne, eqqi aggiis. Asati soo gelidi, Mayraamonne guutta na'aa Yesuusa demmidosona. Eti imotaa kessidi Yesuusassi immidosona. SHin guyyeppe Yihooway he asati simmidi Heeroodisakko beenna mala aymuwan seeriis. Hegaa gishshau, eti hara ogiyaara bantta biitti simmidosona.

Heeroodisi Arshsho baggappe yiida asati bantta biitti biichchidoogaa siyidi, keehippe yiillotiis. Yaatiyo gishshau, Beetaliheemen de'iya layttay naa''a kumidonne hegaappe guuxxiya attuma naata ubbaa wotaaddarati woranaadan azaziis. SHin Yihooway kasetidi Yooseefassi aymuwan hegaa erissin, Yooseefi ba soo asaara Gibxxe biis. Guyyeppe, Heeroodisi hayqqidoogaa Yooseefi siyidi, Mayraamonne Yesuusa ekkidi, simmidi ba dere Naazireete yiis. Yesuusi diccidoy yaana.

He ooratta xoolinttiyaa poo'oy beettanaadan oottiday oona gaada qoppay? Asati xoolinttiyaa be'i simmidi, koyro Yerusalaame biidoogaa hassaya. Seexaanaa Dablloosi Xoossaa Na'aa worana koyiis; i Yerusalaame Kawoy Heeroodisikka Yesuusa woranau koyanaagaa eriis. Hegaa gishshau, he xoolinttiyaa poo'oy beettanaadan oottidaagee Seexaanaa gidana bessees.

Maatiyoosa 2:1-23; Mikiyaasa 5:2.Oyshata

  • Misiliyan de'iya asati oonee? Etappe issoy issi keehippe poo'iya xoolinttiyakko malaatiiddi de'iyoy aybissee?
  • Kawuwaa Heroodisi ayssi dagammidee? I ay oottidee?
  • He keehippe poo'iya xolinttee asata au kaalettidee? SHin eti hara ogiyaara bantta biitti simmidoy aybissee?
  • Heeroodisi woygidi azazidee? Ayssi azazidee?
  • Yooseefi ay oottanaadan Yihooway yootidee?
  • Ooratta xoolinttiyaa poo'oy beettanaadan oottiday oonee? Hegaa ayssi oottidee?

Gujo oyshaa

  • Maatiyoosa 2:1-23 nabbaba.

    Xoolinttiyaa qoodiyaageeti a be'anau yiyo wode Yesuusa layttay aappunee? He wode i awan de'ii? (Maatiyoosa 2:1, 11, 16)