Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 85: Yesuusi Mehee Aqiyoosan Yelettiis

Taarike 85: Yesuusi Mehee Aqiyoosan Yelettiis

HA GUUTTA na'ay oonakko eray? Ee, i Yesuusa. I mehee aqiyosan biron yeletti simmees. Mehee aqiyoosay mehe xalaalaassi giigida sohuwaa. Mayraama haretussinne hara mehetussi miyoobaa wottiyo qoriyaa giddon Yesuusa zin''issaasu. SHin Mayraamanne Yooseefi mehee aqiyo ha sohuwaa ayssi yiidonaa? Hagee na'a yeliyoosa gedenna; gidiiyye?

CHii, gidenna. Eti hagau yaana danddayidoy, Roome biittaa haariya, Augisxxoos Qeesaari, asa ubbay ba yelettido katamaa biidi mazggafan xaafettana mala azazido gishshataassa. Yooseefi hagan Beetaliheemen yelettiis. SHin inne Mayraama yaa gakkiyo wode, etau shemppanau issi kifileenne beettibeenna. Hegaa gishshau, eti mehee aqiyo ha sohuwaa yaana koshshiis. He gallassi Mayraama Yesuusa yelaasu! SHin neeni be'iyoogaadan, i payya de'ees.

Yooseefa, Mayraamonne guutta na'aa Yesuusa

Yesuusa be'anau yiiddi de'iya dorssa henttanchchata be'ay? Eti qamman bantta dorssaa naagiiddi dembban de'ishin, wolqqaama poo'oy eta yuusho ubban poo'iis. Poo'issidaagee issi kiitanchchaa! Dorssaa heemmiyaageeti keehippe yayyidosona. SHin kiitanchchay: ‘Yayyoppite! Taani inttessi mishiraachchuwaa yootanau yaas. Hachchi Beetaliheemen, Godaa Kiristtoosi yelettiis. I asaa ashshana! Maayuwan a xaaxidi mehee kattaa miyo qoriyan zini''issidoogaa intte demmana’ yaagiis. Qoppennan daro kiitanchchati yiidi, Xoossaa galatiyoogaa doommidosona. Hegaa gishshau, dorssaa heemmiya ha asati sohuwaara Yesuusa be'anau eesoti biidosona; yaatidi ha''i a demmidosona.

Yesuusi keehi dumma asa gididoy aybissakko eray? I tumuppe oonakko eray? Ha maxaafan de'iya koyro taarikiyan Xoossaayyo bayra Na'aabaa tamaaridoogaa hassaya. He Na'ay Yihooway salota, sa'aanne hara ubbabaa medhdhiyo wode, aara issippe oottiis. Yesuusi hegaa!

Ee, Yihooway ba Na'aa de'uwaa saluwaappe ehiidi, Mayraami ulo giddon wottiis. Hara naati bantta aayee uluwan dicciyoogaadan, sohuwaara i uluwankka na'i dicciyoogaa doommiis. SHin he na'ay Xoossaa Na'a. Wurssettan Yesuusi Beetaliheemen, mehee aqiyo ha sohuwan yelettiis. Kiitanchchati Yesuusi yelettidoogaa asau yootana danddayidoogan hegaa keena ayssi ufayttidaakko ha''i akeekadii?

Luqaasa 2:1-20.Oyshata

 • Misiliyan de'iya guutta na'ay oonee? Mayraama a awan zin''issadee?
 • Yesuusi mehee aqiyoosan yelettidoy aybissee?
 • Misiliyan, mehee aqiyoosaa geliiddi de'iya asati oonee? Kiitanchchay etassi ay yootidee?
 • Yesuusi dumma gididoy aybissee?
 • Yesuusi Xoossaa Na'aa geetettana danddayiyoy aybissee?

Gujo oyshata

 • Luqaasa 2:1-20 nabbaba.

  Kawuwaa Augisxxoosi Yesuusa yeletaara gayttida hiraagay polettanaadan ay oottidobi de'ii? (Luqaasa 2:1-4; Mikiyaasa 5:2)

  Issi asi waanidi ‘Xoossaa ufayssiya asata’ geetettiyaageetuppe issuwaa gidana danddayii? (Luqaasa 2:14; Maatiyoosa 16:24; Yohaannisa 17:3; Oosuwaa 3:19; Ibraawe 11:6)

  Banttana kawushshiya Yihuda biittaa henttanchchati Ashshiyaagee yelettidoogan ufayttiyo gaasoy de'ikko, ha wodiyan de'iya Xoossaa ashkkarati ufayttiyo hegaappe aadhdhiya ayba gaasoy de'ii? (Luqaasa 2:10, 11; Efisoona 3:8, 9; Ajjuutaa 11:15; 14:6)