Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 6: Yesuusa Yeletaappe Biidi A Hayquwaa Gakkanaashin

SHaahuwaa 6: Yesuusa Yeletaappe Biidi A Hayquwaa Gakkanaashin

Kiitanchchaa Gabreeli Mayraamo geetettiya issi lo''o yelaga maccaaseekko kiitettiis. Merinau kawo gididi haarana na'aa a yelanaagaa i iyyo yootiis. He na'ay Yesuusi, mehee aqiyoosan yelettiis; henttanchchati yiidi a be'idosan. Guyyeppe, issi xoolinttee Arshsho baggappe yiida asata kaalettidi he na'aakko ehiis. Eti he xoollinttiyaa be'anaadan oottiday oonakkonne qassi a woranau oosettida maqquwaappe Yesuusi waani attidaakko tamaarana.

Kaallidi, Yesuusassi layttay 12 gidiyo wode, beeta maqidasiyan i asttamaaretuura haasayishin be'ana. Hegaappe 18n layttaa takkidi Yesuusi xammaqettiis; yaatidi Xoossay i sa'an oottanaadan kiittido, Kawotettaa mishiraachchuwaa sabbakiyoogaanne tamaarissiyoogaa doommiis. He oosuwan bana maaddana mala Yesuusi 12u attuma asata dooridi, eta ba kiittidoogeeta oottidi sunttiis.

Yesuusi maalaalissiya darobatakka oottiis. I sha'an qoodettiya asaa guutta molenne guutta oytta xallan kalissi miziis. I harggidaageeta pattiis; ubba hayqqidaageetakka denttiis. Wurssettan, Yesuusi hayqqido gallassi a bolli gakkida darobatanne qassi a asay waatidi woridaakkonne tamaarana. Yesuusi heezzu layttanne bagga gidiya wodiyau sabbakiis; yaatiyo gishshau, SHAAHUWAA 6y 34ppe guuttaa dariya laytta taarikiyaa oyqqiis.

Yesuusi tamaarissees

Gujjada Eranawu

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

Yesuusi hayqqidoy aybissakko, wozoy aybakko, qassi ha wodiyan Yesuusi ay oottiiddi de’iyaakko tamaara.