Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 6: Yesuusa Yeletaappe Biidi A Hayquwaa Gakkanaashin

SHaahuwaa 6: Yesuusa Yeletaappe Biidi A Hayquwaa Gakkanaashin

Kiitanchchaa Gabreeli Mayraamo geetettiya issi lo''o yelaga maccaaseekko kiitettiis. Merinau kawo gididi haarana na'aa a yelanaagaa i iyyo yootiis. He na'ay Yesuusi, mehee aqiyoosan yelettiis; henttanchchati yiidi a be'idosan. Guyyeppe, issi xoolinttee Arshsho baggappe yiida asata kaalettidi he na'aakko ehiis. Eti he xoollinttiyaa be'anaadan oottiday oonakkonne qassi a woranau oosettida maqquwaappe Yesuusi waani attidaakko tamaarana.

Kaallidi, Yesuusassi layttay 12 gidiyo wode, beeta maqidasiyan i asttamaaretuura haasayishin be'ana. Hegaappe 18n layttaa takkidi Yesuusi xammaqettiis; yaatidi Xoossay i sa'an oottanaadan kiittido, Kawotettaa mishiraachchuwaa sabbakiyoogaanne tamaarissiyoogaa doommiis. He oosuwan bana maaddana mala Yesuusi 12u attuma asata dooridi, eta ba kiittidoogeeta oottidi sunttiis.

Yesuusi maalaalissiya darobatakka oottiis. I sha'an qoodettiya asaa guutta molenne guutta oytta xallan kalissi miziis. I harggidaageeta pattiis; ubba hayqqidaageetakka denttiis. Wurssettan, Yesuusi hayqqido gallassi a bolli gakkida darobatanne qassi a asay waatidi woridaakkonne tamaarana. Yesuusi heezzu layttanne bagga gidiya wodiyau sabbakiis; yaatiyo gishshau, SHAAHUWAA 6y 34ppe guuttaa dariya laytta taarikiyaa oyqqiis.

Yesuusi tamaarissees