Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 83: Yerusalaame Dirssaa Gimbbiyaa

Taarike 83: Yerusalaame Dirssaa Gimbbiyaa
Oosanchati Yerusalaame dirssaa gimbbiyaa zaarettidi gimbboosona

HAGAN oosettiiddi de'iya oosuwaa ubbaa be'a. Israa'eeleti Yerusalaame dirssaa gimbbiyaa shemppoy baynnan gimbboosona. Kawuwaa Naabukadanaxoori 152u layttappe kase Yerusalaame xayssido wode, i dirssa gimbbiyaa laaliisinne katamaa penggetakka taman xuuggiis. Israa'eeleti Baabilooneppe bantta biitti simmido koyro wode, dirssaa gimbbiyaa zaaretti gimbbibookkona.

Yan de'iya asay bantta katamay dirssi baynnan hegaa keena layttassi de'iyo wode, etassi aybbi siyettees gaada qoppay? Eti hirggan de'idosona. Eta morkketi metootennan gelidi eta qohana danddayoosona. SHin ha''i wurssettan dirssaa gimbbiyaa zaarettidi gimbbanaadan, ha bitanee Nahimee asaa maaddiiddi de'ees. Nahimee oonakko eray?

Nahimee Marddikiyoosinne Asttira de'iyo Suusa katamaappe yiida Israa'eele asa. Nahimee kawo keettan oottiido gishshau, Marddikiyoosassinne Kawee Asttirissi mata lagge gidennan aggenna. SHin Geeshsha Maxaafay Nahimee Asttiri azinaa Kawuwaa Ahishawiroosassi oottidoogaadan yootenna. I oottidoy appe kaallidi kawotida Kawuwaa Arxxekssiisassa.

Arxxekssiisi, Iziri Yihoowa beeta maqidasiyaa giigissanau Yerusalaame biyo wode, he ubba miishshaa ekki baanaadan oottida lo''o kawuwaa gidiyoogaa hassaya. SHin Iziri laaletti uttida katamaa dirssaa gimbbiyaa gimbbibeenna. Nahimee he oosuwaa waati oottana danddayidaakko ane be'oos.

Iziri beeta maqidasiyaa giigissanaadan Arxxekssiisi miishshaa assi immoosappe 13u laytta gidiis. Nahimee ha''i Kawuwaa Arxxekssisassi woyne eessaa tigiyaageetu halaqa. Hegaa giyoogee, kawuwaassi woyne eessaa immiyoogaanne ooninne marzziyaa yeggidi kawuwaa qohenna mala naagiyoogaa yaagiyoogaa. Hegee keehi gita ooso.

Issi gallassi Nahimiyaa ishay Hanaaninne hara asati Israa'eeleppe Nahimiyaara gayttanau biidosona. Eti Israa'eeleti be'iiddi de'iyo metuwaanne, Yerusalaame dirssaa gimbbeekka he wode gakkanaashin, laalettidi ay mala hanotan de'iyaakko assi yootidosona. Nahimee hegan daro azzanidi, hegaa xeelliyaagan Yihoowakko woosaa shiishshiis.

Issi gallassi Nahimee azzanidoogaa kawoy eridi: ‘Neeni hagaa keena ayssi azzanadii?’ yaagidi oychchiis. Nahimee Yerusalaamee hegaa mala iita hanotan de'iyo gishshataassanne dirssaa gimbbeekka kunddi uttido gishshataassa gidiyoogaa kawuwaassi yootiis. Kawoy: ‘Neeni koyiyoobay aybee?’ yaagidi oychchiis.

Nahimee gimbbiyo oosuwaa kaalettiiddi dees

Nehimee: ‘Taani Yerusalaame baada, dirssaa gimbbiyaa zaarada gimbbanaadan yeddarkkii?’ yaagidi oychchiis. Kawuwaa Arxxekssiisi daro keha asa. I Nahimee baana danddayiyoogaa yootidi, amarida oosuwau go'ettiyo mittaa demmana malakka maaddiis. Nahimee Yerusalaame simmosaarakka, ba halchchidobaa asaassi yootiis. Eti a qofaa dosidi: ‘Gimbbiyoogaa doommoos’ yaagidosona.

Israa'eeletu morkketi dirssaa gimbbee xoqqiiddi biyaagaa be'idi: ‘Nuuni pude kiyi eta woridi, he oosuwaa esissana’ yaagidosona. SHin Nahimee hegaa siyidi, gimbbiyaageetussi bisuwaanne tooraa immiis. Qassi i: ‘Nu morkketuyyo yayyoppite. Intte ishanttussi, intte naatussi, intte machchotussinne intte keettaassi olettite’ yaagiis.

Asay keehippe xala. Eti bantta ola miishshaa oyqqidi, gimbbiyaa gallassinne qammi gimbbiyoogaa aggibookkona. Yaatiyo gishshau, dirssaa gimbbee 52u gallassa xallan gimbbetti wuriis. Ha''i asay kataman hirggi baynnan de'ana danddayees. Nahimeenne Iziri Xoossaa higgiyaa asaa tamaarissin, asay ufayttiis.

SHin ha''ikka gidin ubbabay Israa'eeleti omooddettidi Baabiloone baanaappe kase de'iyaagaa mala gidenna. Asaa haariyay Parsse kawuwaa gidiyo gishshau, eti ayyo oottana bessees. SHin Yihooway asaassi ooratta kawuwaa denttanaagaanne he kawoy asaassi sarotettaa ehaanaagau qaalaa geliis. He kawoy oonee? I sa'an sarotaa waati ehaanee? He yohuwaabaa gujjidi erennan 450u laytta gidiyaagee aadhdhiis. Hegaappe asa naatu yeletan xoqqa sohoy immettiyo na'ay yelettiis. SHin hegee hara taarike.

Nahimiyaa shemppuwaa 1ppe biidi 6 gakkanaashin.Oyshata

 • Eta katamaa Yerusalaamen dirssi baynna gishshau, Israa'eeletussi aybi siyettidee?
 • Nahimee oonee?
 • Nahimiyaa oosoy aybee? Hegee gita ooso gididoy aybiinee?
 • Nahimee azzananaadan oottiday aybee? I ay oottidee?
 • Kawuwaa Arxxekssiisi Nahimiyaassi waatidi kehatettaa bessidee?
 • Israa'eeletu morkketi oosuwaa esissenna mala, Nahimee asay oosuwaa waati oottanaadan azazidee?

Gujo oyshata

 • Nahimiyaa 1:4-6nne 2:1-20 nabbaba.

  Nahimee Yihoowa kaaletuwaa waati koyidee? (Nahimiyaa 2:4, 5; Roome 12:12; 1 PHeexiroosa 4:7)

 • Nahimiyaa 3:3-5 nabbaba.

  Taqo'a katamaa asatubaynne ‘eta halaqatubay’ dummatiyo ogiyaa akeekidi, gubaa'iyaa cimatinne gubaa'iyan haggaaziyaageeti ay tamaarana danddayiyoonaa? (Nahimiyaa 3:5, 27; 2 Tasalonqqe 3:7-10; 1 PHeexiroosa 5:5)

 • Nahimiyaa 4:1-23 nabbaba.

  Israa'eeleti banttana keehippe gaaddetiyaabi de'ishinkka, gimbbiyoogaa aggennaadan denttettidabi aybee? (Nahimiyaa 4:6, 8, 9; Mazamure 50:15; Isiyaasa 65:13, 14)

  Israa'eeletu leemisoy ha wodiyan nuna ayba ogiyan minttettii?

 • Nahimiyaa 6:15 nabbaba.

  Yerusalaame dirssaa gimbbee naa''u agina giddon oosetti wuridoogee ammanuwau de'iya wolqqaabaa ay bessii? (Mazamure 56:3, 4; Maatiyoosa 17:20; 19:26)