Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 82: Marddikiyoosanne Asttiro

Taarike 82: Marddikiyoosanne Asttiro

IZIRI Yerusalaame biido wodiyaappe guuttaa kasetiya wodiyaa ane qoppi ekkoos. Marddikiyoosinne Asttira Parsse kawotettaa giddon de'iya Israa'eeletu ubbaappe aadhdhidi erettidaageeta. Asttira kawiyo; qassi i aawaa ishaa na'ay Marddikiyoosi kawuwaappe kaallidi maatay de'iyo asa. Hegee waanidi hanidaakko ane be'oos.

Asttiri aawaaynne aayyiyaa a qii guuttan de'ishin hayqqido gishshau, o Marddikiyoosi dichchiis. Parsse kawuwaa Ahishawiroosassi Suusa kataman kawo keettay de'ees; qassi Marddikiyoosi a ashkkaratuppe issuwaa. Issi gallassi kawuwaa machchiyaa Asxxiina ayyo azazettennan ixxaasu; yaatiyo gishshau, kawoy ooratta machchiyo kawiyo gidanaadan dooriis. I doorido maccaasiyo eray? Ee, a lo''iya yelaga Asttiro.

Hamaani Marddikiyoosa bolli yiillotiis

Asay ayyo ziggiyo ha otoranchcha bitaniyaa be'ay? Hegee Hamaana. I Parssen gita maatay de'iyo asa. Hamaani, ha ne be'iyo uttida bitanee, Marddikiyoosikka ayyo zigganaadan koyiis. SHin Marddikiyoosi ziggenna. Hegaa mala iita asassi ziggiyoogee ayyo likke milatibeenna. Hegee, Hamaana keehippe yiilloyiis. Hegaa gishshau, i kaallidi de'iyaagaadan oottiis.

Hamaani Israa'eeleta xeelliyaagan kawuwassi worddobaa yootiis. I: ‘Eti ne higgiyassi azazettenna iita asa. Eti hayqqana bessees’ yaagiis. Ahishawiroosi ba machchiyaa Asttira Israa'eele biitta asa gidiyoogaa erenna. Yaatiyo gishshau, i Hamaani giidobaa siyidi, ubba Israa'eeleti issi gallassi hayqqanaadan higgiyaa kessiis.

Marddikiyoosi kiyida higgiyaa siyido wode, keehippe un''ettiis. I Asttirikko: ‘Kawuwaayyo yootada, i nuna ashshana mala woossana bessees’ yaagidi kiittiis. Kawoy xeesennan de'ishin kawuwaakko biyoogee, Parsse biittaa higgiyan digettidabaa. SHin Asttira xeesettennan kawuwaakko gelaasu. Kawoy ba worqqa xam''aa ikko micciis; hegee a hayqqukku yaagiyoogaa. Asttira gita gibiraa giigissada kawuwaanne Hamaana shoobbaasu. He sohuwan kawoy Asttiro, i iyyo ay oottanaadan koyiyaakko oychchiis. Asttira, wonttetta gallassikka a giigissiyo hara gibiraayyo inne Hamaani yiyaabaa gidikko, assi odanaagaa yootaasu.

He gibiran Asttira kawuwaayyo: ‘Ta asaanne tana woranau de'oosona’ yaagaasu. Yaagin, kawoy keehippe yiillotiis. I: ‘Hegaa oottanau xalidaagee oonee?’ yaagidi oychchiis.

Asttira: ‘He bitanee, he morkkee, ha iita Hamaana!’ yaagaasu.

Kawiyaa Asttira Hamaana mootausu

Kawoy he wode iita yiillotiis. I Hamaani hayqqana mala azaziis. Hegaappe simmidi, kawoy Marddikiyoosa baappe kallidi maatay de'iyoogaa oottidi sunttiis. Yaatin Marddikiyoosi, Israa'eeleti hayquwaa naagi uttido gallassan, eti bantta bolli yiyabaa oletti teqqanaadan ooratta higgiyaa kessiis. Marddikiyoosi ha''i hegaa mala gita maatay de'iyo asa gidiyo gishshau, daro asay Israa'eeleta maaddin, eti bantta morkketuppe attidosona.

Geeshsha Maxaafan Asttiri Maxaafaa.Oyshata

 • Marddikiyoosinne Asttira oonee?
 • Kawuwaa Ahishawiroosi hara machcho aybissi koyidee? I oona dooridee?
 • Hamaani oonee? A keehi yiilloyidabi aybee?
 • Woygiya higgee kiyidee? Asttira Marddikiyoosappe yiida kiitaa siyada waatadee?
 • Hamaani waanidee? Marddikiyoosi waanidee?
 • Israa'eeleti bantta morkketuppe waanidi attidonaa?

Gujo oyshata

 • Asttiro 2:12-18 nabbaba.

  Asttira “ashkkenne woppu giida ayyaana” dichchiyoogee al''obaa gidiyoogaa waatada bessadee? (Asttiro 2:15; 1 PHeexiroosa 3:1-5)

 • Asttiro 4:1-17 nabbaba.

  Asttira tumu goynuwaa maaddiyo miikkiyaa demmidoogaadan, nuunikka ha wodiyan Yihoowayyo ammanettiyoogaanne a xallau aqidoogaa bessiyo ayba miikkiyaa demmidoo? (Asttiro 4:13, 14; Maatiyoosa 5:14-16; 24:14)

 • Asttiro 7:1-6 nabbaba.

  Ha wodiyan Xoossaa asaappe unddennaageeti, Asttiriigaadan bantta bolli yedeta gattiyaaban waanidi xalidi gelidonaa? (Asttiro 7:4; Maatiyoosa 10:16-22; 1 PHeexiroosa 2:12)