BAABILOONEPPE Yerusalaame adussa ogiyaa yiida asay 50,000 gidana. SHin eti yaa gakkiyo wode, Yerusalaamee keehippe bayi uttiis. Yan ayba asinne de'enna. Israa'eeleti ubbabaakka wotti yeggidi oottana bessees.

Eti kaseti oottidobaappe issoy yarshshiyoosaa. Ha sohoy eti mehiyaa yarshshuwaa woykko imotaa Yihoowassi shiishshiyoosaa. Guutta aginappe guyyiyan Israa'eeleti beeta maqidasiyaa keexxiyoogaa doommidosona. SHin mata biittan de'iya morkketi, Israa'eeleti beeta maqidasiyaa keexxiyoogaa koyibookkona. Yaatiyo gishshau, eta yashissidi, esissanau malidosona. Wurssettan, he morkketi Parsse ooratta Kawoy, keexxiyo oosuwaa diggiya higgiyaa kessanaadan oottidosona.

Daro layttay aadhdhiis. Israa'eeleti Baabilooneppe simmoosappe ha''i 17n laytta gidiis. Yihooway, asay zaarettidi keexxiyoogaa doommanaadan yootana mala hananabaa yootiya Hagganne Zakkaariyaasa kiittiis. Asay Xoossaa maaduwan ammanettidi, hananabaa yootiyaageetussi azazettidosona. Eti keexxennaadan diggiya higgee kiyidabaa gidikkonne, zaarettidi keexxiyoogaa doommidosona.

Yaatiyo gishshau, Parsse biittaa sunttatuppe Tattanaaya geetettiyaagee yiidi, beeta maqidasiyaa keexxanau etau ayba maati de'iyaakko Israa'eeleta oychchiis. Israa'eeleti Baabiloonen de'iyo wode, Kawuwaa Qiiroosi etassi: ‘Yerusalaame biite; biidi, intte Xoossaa Yihoowa beeta maqidasiyaa keexxite’ giidoogaa ayyo yootidosona.

Tattanaayi, he wode paxa de'enna Qiiroosi, hegaadan tumukka giidaakkonne eranau dabddaabbiyaa Baabiloone biitti kiittiis. Takkennan Parsse ooratta kawuwaappe xaafettida dabddaabbee yiis. Qiiroosi tumukka hegaadan giidoogaa he dabddaabbee yootees. Yaatiyo gishshau kawoy: ‘Israa'eeleti bantta Xoossaa beeta maqidasiyaa keexxona. Neenikka eta maaddanaadan taani azazayis’ yaagidi xaafiis. Oyddu laytta gidiyaagaappe guyiyan beeta maqidasee keexetti wurin, Israa'eeleti keehippe ufayttidosona.

Keehi daro layttay aadhdhiis. Beeta maqidasee keexetti wuroosappe ha''i 48n laytta gidana. Yerusalaamen de'iya asay hiyyeesa; qassi katamaynne Xoossaa beeta maqidaseekka keehippe lo''enna. Baabiloonen de'iya Israa'eele biittaa asa gidida Iziri, Xoossaa beeta maqidasiyaa giigissana koshshiyoogaa eriis. Hegaa gishshau, i ay oottidaakko eray?

Iziri Parsse kawuwaa Arxxekssiisakko bin, he lo''o kawoy Yerusalaame i ekkidi efiyo daro imotaa Izirassi immiis. Iziri Baabiloonen de'iya Israa'eeleta, he imotata Yerusalaamee tookkidi efiyoogan bana maaddana mala oychchiis. Baanau eeno giida asati 6,000 gidiyaageeta. Eti tookki efaana daro biraynne worqqay qassi hara daro al''o miishshati de'oosona.

Eti biyo ogiyan iita asati de'iyo gishshau, Iziri hirggiis. He asati geella eta worqqaanne biraa ekkidi etakka worana danddayoosona. Hegaa gishshau, neeni ha misiliyan be'iyoogaadan, Iziri asaa issippe shiishshiis. Hegaappe eti simmidi Yerusalaame he adussa ogiyaa biishin, eta naaganaadan Yihoowakko woossidosona.

Izirinne asay woossiiddi dees

Yihoowaykka eta naagiis. Yaatin oyddu aginaa hemettidoogaappe guyyiyan, eti saruwan Yerusalaame gakkidosona. Yihooway maaduwaa demmanau banan ammanettiyaageeta naagana danddyiyoogaa hagee bessenee?

Izira shemppuwaa 2ppe biidi 8 gakkanaashin.Oyshata

 • Baabilooneppe Yerusalaame adussa ogiyaa hemettidi yiida asay aappunee? SHin eti gakkiyo wode Yerusalaamee waani uttidee?
 • Israa'eeleti gakki simmidi, ay oottiyoogaa doommidonaa? SHin eta morkketi ay oottidonaa?
 • Haggeenne Zakkaariyaasi oonee? Eti asaassi ay yootidonaa?
 • Tattanaayi Baabiloone dabddaabbiyaa yeddidoy aybissee? Ayba zaaruwaa demmidee?
 • Xoossaa beeta maqidasiyaa bottokkonana bessiyoogaa erido wode Iziri ay oottidee?
 • Misiliyan, Iziri aybissi woossii? A woosay ay zaaro demmidee? Nuuni hegaappe ay tamaariyoo?

Gujo oyshata

 • Izira 3:1-13 nabbaba.

  Nuuni de'iyo heeran Xoossaa asaa gubaa'ee de'ennabaa gidikko, nuuni ay oottiyoogaa aggana bessennee? (Izira 3:3, 6; Oosuwaa 17:16, 17; Ibraawe 13:15)

 • Izira 4:1-7 nabbaba.

  Ammanuwaa koxxiyoogaa xeelliyaagan, Zerubaabeeli Yihoowa asaassi ayba leemiso gidiyabaa oottidee? (Kessaabaa 34:12; 1 Qoronttoosa 15:33; 2 Qoronttoosaa 6:14-17)

 • Izira 5:1-5, 17nne 6:1-22 nabbaba.

  Beeta maqidasiyaa keexxiyo oosuwaa morkketi esissana danddayibeennay aybissee? (Izira 5:5; Isiyaasa 54:17)

  Kiristtaane gubaa'iyaa cimati gaaddetiya asaara gayttiyo wode, Yihoowa kaaletuwaa koyana mala, Ayhuda cima asati oottidobay waatidi minttettii? (Izira 6:14; Mazamure 32:8; Roome 8:31; Yaaqooba 1:5)

 • Izira 8:21-23, 28-36 nabbaba.

  Issibaa oottanau doommanaappe kase, nuuni kaallanau lo''o leemiso gididabaa Iziri oottidoy aybee? (Izira 8:23; Mazamure 127:1; Leemiso 10:22; Yaaqooba 4:13-15)