Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 80: Xoossaa Asay Baabilooneppe Kiyiis

Taarike 80: Xoossaa Asay Baabilooneppe Kiyiis

BAABILOONEE Meedoonatuuninne Parssetun oyqettoosappe naa''u laytta gidiyaagee aadhdhiis. Ha''i aybi hanettiiddi de'iyaakko be'a! Ee; Israa'eeleti Baabilooneppe kiyidi biiddi de'oosona. Eti waanidi la'a kiyidonaa? Eti baanadan oottiday oonee?

Hegaa oottiday, Parsse kawuwaa, Qiiroosa. Qiiroosi yelettanaappe daro wodiyaa kasetidi, Yihooway hananabaa yootiya Isiyaasi: ‘Neeni oottanaadan ta koyiyoobaa ne oottana. Katamaa oyqqanaadan a penggee neessi dooyetti uttana’ yaagidi Qiiroosabaa xaafanaadan oottiis. Baabiloone katamaa oyqqiyoogan Qiiroosi sintta xeera gidiis. Meedoonatinne Parsseti qamman, dooya de'iya penggetuura katamaa gelidosona.

SHin Yihooway kiittin hananabaa yootiya Isiyaasi, Qiiroosi Yerusalaameenne beeta maqidasee zaarettidi keexettanaadan azazanaagaakka yootiis. Qiiroosi hegaadan azazidee? Ee, azaziis. Qiiroosi Israa'eeletuyyo giidoy hagaadana: ‘Ha''i Yerusalaame biite; biidi intte Xoossaa, Yihoowa beeta maqidasiyaa keexxite.’ Ha Israa'eeletikka biiddi de'iyoy hegaa oottanaassa.

Israa'eelati Baabilooneppe kiyidi boosona

SHin Baabiloonen de'iya Israa'eeletuppe guyye Yerusalaame adussa ogiyaa baanau danddayiyaageeti ubbata gidokkona. Hegee 800u kilo mitire gidiya keehippe adussa oge; qassi daroti keehi cimido woy keehi harggiyo gishshau, hegaa hemettanau danddayokkona. Amarida asati bibeenna hara gaasotikka de'oosona. SHin beennaageetuyyo Qiiroosi: ‘Yerusalaamenne a beeta maqidasiyaa keexxanau simmi biyageetuyyo biraa, worqqaanne hara imotaakka immite’ yaagiis.

Yaatiyo gishshau, simmidi Yerusalaame biiddi de'iya ha Israa'eeletussi, daro imotay imettiis. Qiiroosi, Kawuwaa Naabukadanaxoori Yerusalaame xayssiyo wode, Yihoowa beeta maqidasiyaappe ehiido saynetanne wanccatakka etassi immiis. Asay simmidi biiddi, tookkidi efiyo darobay de'ees.

Israa'eeleti oyddu agina gidiyaagaa hemettoogaappe guyyiyan, Yerusalaame gakkana bessiya wodiyan gakkidosona. Katamay xayoosappe likke 70u laytta; hegaa gishshau, biittay ayba asinne baynna bayssa gididi de'iis. SHin Israa'eeleti ha''i bantta biitti simmidaba gidikkonne, kaallidi tamaaranaagaadan eta metiyaabay gakkana dees.

Isiyaasa 44:28; 45:1-4; Izira 1:1-11.Oyshata

 • Misiliyan be'iyoogaadan, Israa'eeleti ay oottiiddi de'iyoonaa?
 • Yihooway Isiyaasa baggaara yootido hiraagaa Qiiroosi waatidi polidee?
 • Yerusalaame simmana danddayenna Israa'eeleti oottanaadan Qiiroosi yootidobay aybee?
 • Qiiroosi asay zaaridi Yerusalaame efaanaadan ay immidee?
 • Israa'eeleti Yerusalaame gakkanau ay keena wodiyaa wurssidee?
 • Biittay asi baynna bayssa gididi takkidoy aappun layttaassee?

Gujo oyshata

 • Isiyaasa 44:28nne 45:1-4 nabbaba.

  Qiiroosabaa odiya hiraagay polettiyoogee attennaagaa Yihooway waatidi tishshissi yootidee? (Isiyaasa 55:10, 11; Roome 4:17)

  Qiiroosa xeelliyaagan Isiyaasi yootido hiraagay sinttanaabaa yootanau Yihoowassi de'iya abbiyaa waati bessii? (Isiyaasa 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 PHeexiroosa 1:20)

 • Izira 1:1-11 nabbaba.

  Yerusalaame simmana danddayibeennaageetu leemisuwaa kaallidi, ha wodiyan nuuni kumetta wodiyaa haggaaziyaageeta waatidi ‘maaddana’ danddayiyoo? (Izira 1:4, 6; Roome 12:13; Qolasiyaasa 4:12)