Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 79: Daaneeli Gaammotu Ollan

Taarike 79: Daaneeli Gaammotu Ollan

POORA mati! Daaneeli daro metuwan geli uttidaba milatees. SHin gaammoti a qohokkona! Aybissakko eray? Ha ubba gaammotu giddon Daaneela yeggiday oonee? Ane be'oos.

He wode Baabiloone kawoy Daariyoosa geetettiyaagaa. Daaneeli daro kehanne eranchcha gidiyo gishshau, i Daaneela daro dosees. Daariyoosi ba kawotettan Daaneela waanna halaqa gidanaadan dooriis. Hegee kawotettaa giddon de'iya hara asati Daaneela qanaatanaadan oottin, eti oottidobay kaallidi de'iyaagaa.

Daariyoosa

Eti Daariyoosakko biidi: ‘Kawuwau, 30u gallassay gakkanaashin, ay asinne nena kawuwaa woossanaappe attin, hara ay xoossakko woykko ay asakkokka woossennaadan neeni higgiyaa kessana mala maayida. Ay asinne azazettennan ixxiyaba gidikko, gaammotu ollan olettana bessees’ yaagidosona. Ha higgee kiyanaadan ha asati aybissi koyidaakko, Daariyoosi eribeenna. SHin lo''o qofa giidi, he higgiyaa xaafissiis. Yaatiyo gishshau, he higgee laamettana danddayenna.

Daaneeli kiyida higgiyaabaa siyido wode, soo biidi kase ubbatoo woossiyoogaadankka woossiis. He iita asati Daaneeli Yihoowakko woossiyoogaa aggibeennaagaa eridosona. Eti Daaneela xayssanau kessido halchchoy polettiyaaba milatido gishshau ufayttidosona.

Kawuwaa Daariyoosi he asati he higgee kiyanaadan ayssi oottidaakko erido wode, keehippe azzaniis. SHin i higgiyaa laammana danddayenna gishshau, Daaneeli gaammotu ollan yegettana mala azazana bessees. SHin kawoy Daaneelayyo: ‘Ne ayyo oottiyo Xoossay nena ashshanaagaa taani ammanettayis’ yaagiis.

Daariyoosi keehippe un''ettido gishshau, he galla qammi xiskkana danddayibeenna. Wonttetta gallassi maallado guuran gaammotu ollaakko eesotidi biis. I yaa gakkidaagaa be'ana danddayaasa. I ba qaalaa xoqqissidi: ‘De'o Xoossaa ashkkaraa Daaneelaa! Neeni assi goynniyo Xoossay nena gaammotuppe ashshanau danddayidee?’ yaagiis.

Daaneeli gaammotu ollan dees

Daaneeli: ‘Xoossay ba kiitanchchaa kiittidi gaammotu doonaa gorddin, eti tana qohibookkona’ yaagidi zaariis.

Kawoy keehippe ufayttiis. I Daaneela ollaappe kessanaadan azaziis. Hegaappe i Daaneela xayssana koyida iita asata gaammotu ollan olissiis. Eti ollaa duge gakkennan de'ishin, gaammoti sophi ekkidi, eta meqettaa mentteretti aggidosona.

Hegaappe guyyiyan, Kawuwaa Daariyoosi ba kawotettan de'iya asaa ubbaassi: ‘Asay ubbay Daaneela Xoossaa bonchchana mala azazayis. I maalaalissiyaa wolqqaamabaa oottees. I gaammoti a meenna mala Daaneela ashshiis’ yaagidi xaafiis.

Daaneela 6:1-28.



Oyshata

 • Daariyoosi oonee? I Daaneela aybidan xeellii?
 • Amarida qanaatiya asati Daariyoosa ay ootissidonaa?
 • Kiyida higgiyaabaa siyido wode Daaneeli waatidee?
 • Daariyoosi xiskko xayana gakkanaashin keehippe un''ettidoy aybissee? Wonttetta gallassi guuran i ay oottidee?
 • Daaneeli Daariyoosassi woygidi zaaridee?
 • Daaneela worana malida iita asati waanidonaa? Daariyoosi ba kawotettan de'iya ubba asaassi woygidi xaafidee?

Gujo oyshata

 • Daaneela 6:1-28 nabbaba.

  Daaneela bolli maqettido maqqoy, morkketi ha wodiyan Yihoowa Markkatu oosuwaa esissanau koyidi oottidobaa ay hassayissii? (Daaneela 6:7; Mazamure 94:20; Isiyaasa 10:1; Roome 8:31)

  Xoossaa ashkkarati ha wodiyan “deriyaa heemmiyaageetuyyo” haarettiyoogan waanidi Daaneela milatana danddayiyoonaa? (Daaneela 6:5, 10; Roome 13:1; Oosuwaa 5:29)

  Yihoowayyo ‘ubbatoo goynniyoogan’ Daaneela leemisuwaa waanidi kaallana danddayiyoo? (Daaneela 6:16, 20; Piliphphisiyuusa 3:16; Ajjuutaa 7:15)