Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 78: Godaa Bolli Kushiyan Xaafettidabaa

Taarike 78: Godaa Bolli Kushiyan Xaafettidabaa
Issi kushee godaa bolli xaafees

HAGAN hanettiiddi de'iyaabay aybee? Asay gita gibiran miiddinne uyiiddi de'ees. Baabiloone kawoy erettida issi sh'au imattata shoobbiis. Eti Yerusalaamen de'iya Yihoowa beeta maqidasiyaappe yiida, worqqaappenne biraappe oosettida wanccatuuninne saynetun go'ettiiddi de'oosona. SHin asa kushe biradhdheti qoppennan auppekko kiyidi, godaa bolli xaafiyoogaa doommidosona. Asay ubbay keehippe yayyiis.

Belshshaaxaaranne a imattata

Naabaukadanaxoora na'aa na'a gidida Belshshaaxaari he wode kawo. I ba qaalaa xoqqu oottidi, ba eranchcha asata baakko ehaanaadan yootiis. Kawoy: ‘Ha xifatiyaa nabbabidi, a birshshettaa tau yootiya uri ooninne, daro imotaa ekkananne ta kawotettan haariya aadhdhida maatay de'iyoogeetuppe heezzantto asa gidana’ yaagiis. SHin eranchchatuppe issoynne godaa bolli de'iya xifatiyaa nabbabanaunne a birshshettaakka yootanau danddayibeenna.

Kawuwaa aayyiyaa wocamaa siyada qumaa miyo he gita kifiliyaa yaasu. A kawuwaassi: ‘Hayyanaa keehi dagammoppa. Ne kawotettaa giddon geeshsha xoossata eriya issi asi de'ees. Ne aawaa aaway Naabukadanaxoori kawo gididi de'iyo wode, ba eranchchatu ubbaa bolli a halaqa oottiis. A sunttay Daaneela. Kiittada a ehiissikko, i neessi ha ubbabaa birshshettaa yootana’ yaagaasu.

Yaatin Daaneela sohuwaara ehiidosona. Ayba imotakka gidin ekkennaagaa Daaneeli odi simmidi, Yihooway Balshshaaxaara aawaa aawaa Naabukadanaxoora issi wode kawo gididi de'iyoogaappe ayssi wottidaakko yootiyoogaa doommiis. Daaneeli: ‘I keehippe otorettiis. Yaatin Yihooway a qaxxayiis’ yaagiis.

Daaneeli Belshshaxaarassi: ‘SHin neeni a bolli gakkidabaa ubbaa eraydda, Nabukadanaxooraagaadan otorettadassa. Neeni Yihoowa beeta maqidasiyaappe yiida wanccatanne sayneta ehiissada etan go'ettadasa. Qassi mittaappenne shuchchaappe oosettida xoossata galatada, Medhdhida Gita Xoossaa bonchchabaakka. Xoossay ha qaalata xaafanaadan he kushiyaa kiittidoy hegaassa.

Daaneeli: ‘Xifateekka, MANE, MANE, TAQEEL, UUFARSSIN yaagiyaagaa’ yaagiis.

‘MANEE giyoogee Xoossay ne kawotaa layttaa qoodidi, wuranaadan oottiis giyoogaa. TAQEEL giyoogee meezaanan mazzanettada, kauyyada beettadasa giyoogaa. PAREES giyoogee ne kawotettay shaahettidi, Meedoonatuyyoonne Parssetuyyo imettiis giyoogaa’ yaagiis.

Ubba Daaneeli hegaa yootiiddi de'ishin, Parssetinne Meedooneti Baabiloonetu bolli qohuwaa gattiyoogaa doommidosona. Eti katamaa oyqqidi Belshshaxaara woridosona. Godaa bolli kushiyan xaafetidabay he qamman poletti aggiis! SHin Israa'eeleti ha''i waananau de'iyoonaa? Hegaa takkennan tamaarana; shin kasetidi Daaneeli waanidaakko ane be'oos.

Daaneela 5:1-31.Oyshata

 • Baabiloone kawoy wolqqaama gibraa kessidi, Yihoowa beeta maqidasiyaappe yiida wanccatanne sayneta go'ettido wode aybi hanidee?
 • Belshshaaxaari ba eranchcha asata woygidee? SHin eti ay oottana danddayibookkonaa?
 • Kawuwaa aayyiyaa ay oottana mala assi yootadee?
 • Daaneeli kawuwaassi yootidoogaadan, kushee godan xaafanaadan Xoossay kiittidoy aybissee?
 • Godaa bolli xaafettidabaa birshshetta Daaneeli waatidi qonccisidee?
 • Daaneeli yootiiddi de'ishin aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Daaneela 5:1-31 nabbaba.

  Xoossaassi yayyiyoogee, Belshshaaxaari godan xaafettidaagaa be'idi yayyido yashshaappe dummatiyo ogiyaa qonccissa. (Daaneela 5:6, 7; Mazamure 19:9; Roome 8:35-39)

  Daaneeli Belshshaaxaarassinne a sunttatussi haasayiiddi, keehippe xala gidiyoogaa waati bessidee? (Daaneela 5:17, 18, 22, 26-28; oosuwaa 4:29)

  Daaneela shemppuwaa 5y ubbaappe bolla gidida Yihoowa maataa waatidi xoqqissidi bessii? (Daaneela 4:17, 25; 5:21)