Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 77: Eti Goynnibookkona

Taarike 77: Eti Goynnibookkona

HA HEEZZU yelaga naatubaa siyidoogaa hassayay? Ee, eti banttassi iita gidida qumaa meennan ixxida Daaneela laggeta. Baabiloonati eta Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaaga yaagidi xeesoosona. SHin ane ha''i eta xeella. Eti hara ubba asaadan ha gita misiliyaayyo aybissi goynnokonaa? Ane be'oos.

Yihooway ba huuphe xaafido Tammu Azazota geetetti xeegeettiya higgeta hassayay? Hegeetuppe koyroy: ‘Taappe attin hara xoossatussi goynnoppa’ yaagiyaagaa. He higgiyaa naagiyoogee deexxiyaaba gidikkokka, ha yelaga naati he higgiyau azazettiiddi de'oosona.

Baabiloone kawuwaa Naabukadanaxoori, i essido ha misiliyaa bonchchana mala daro erettida asata xeessiis. I asaa ubbaassi: ‘Malkkataa, diittaanne hara yetta miishshata kaa'iyoogaa siyiyo wode, intte ha misiliyaayyo goynnana bessees. Gufannidi goynnenna ay asakka gidin, eexxiya itoone tamaa giddon sohuwaara olettana’ yaagi simmees.

Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy goynnibeennaagaa Naabukadanaxoori siyido wode, keehippe yiillotiis. I eta baakko ehiissiis. I eti goynnanaadan haranttuwaakka azaziis. SHin he yelaga naati Yihoowan ammanettidosona. Eti Naabukadanaxoorayyo: ‘Nuuni ayyo oottiyo nu Xoossay nuna ashshanau danddayees. SHin i nuna ashshennaba gidikkonne, neeni essido worqqa misiliyau nuuni goynnokko’ yaagidosona.

Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaaga

Naabukadanaxoori hegaa siyido wode, ubba kaseegaappekka daro yiillotiis. Itoone tamay matan de'iyo gishshau i: ‘Itoone tamaa kase eexxiyoogaappe lappun kushiyaa darissidi eettite!’ yaagidi azaziis. Hegaappe ba olanchchatuppe keehi mino gidida asati Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaaga qachchidi, itoone tamaa giddon olanaadan oottiis. Itoone tamay wolqqaama gidiyo gishshau, he mino asati lacuwan hayqqi aggidosona. Eti olido heezzu yelaga asati shin, waanidonaa?

Kawoy itoone tamaa giddo xeellidi, keehippe yayyiis. I: ‘Nuuni heezzu asata qachchidi eexxiyaa itoone tamaa giddo olibookkoniiyye?’ yaagidi oychchiis.

A ashkkarati: ‘Ee yaatida’ yaagidi zaaridosona.

I: ‘SHin taani tamaa giddon yaa haa hemettiyaa oyddu asata be'ayis. Eti qashettibookkonanne tamaykka eta meenna. Qassi oyddanttoy xoossa malatees’ yaagiis. Hegaappe kawoy itoone tamaakko shiiqi ba qaalaa xoqqissidi: ‘Sidiraaqaa! Misaaqaa! Abddanaagoo! Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa ashkkaratoo! Haa kiyite!’ yaagiis.

Eti kiyin, ubba asay eta tamay mibeennaagaa be'ana danddayiis. Hegaappe kawoy: ‘Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaago Xoossay galatetto! Eti bantta Xoossaassappe attin hara ayba xoossassinne gufannidi goynnenna gishshau, ba kiitanchchaa kiittidi eta ashshiis’ yaagiis.

Hagee Yihoowassi ammanettiyoogan nuuni kaallana bessiya lo''o leemiso gidennee?

Kessaabaa 20:3; Daaneela 3:1-30.Oyshata

 • Baabiloone kawoy Nabukadanaxoori asaa woygidi azazidee?
 • Daaneela laggeti heezzay worqqa misiliyau goynnibeennay aybissee?
 • Nabukadanaxoori he heezzu Ibraaweti goynnanaadan haranttuwaakka azazin, eti Yihoowan ammanettiyoogaa waati bessidonaa?
 • Nabukadanaxoori Sidiraaqa, Misaaqanne Abddanaaga ba asati waatanaadan oottidee?
 • Nabukadanaxoori itoone tamaa giddo xeellidi ay be'idee?
 • Kawoy Sidiraaqa, Misaaqanne Abddinaaga Xoossaa sabbidoy aybissee? Eti, nuussi leemiso gidiyaaba ay oottidonaa?

Gujo oyshata

 • Daaneela 3:1-30 nabbaba.

  Suuretettaa naagiyoogan paacee gakkiyo wode, Xoossaa ashkkarati heezzu yelaga Ibraawetuugaa mala ayba qofaa oyqqana bessii? (Daaneela 3:17, 18; Maatiyoosa 10:28; Roome 14:7, 8)

  Xoossaa Yihooway ayba keehi koshshiya timirtte Nabukadanaxoora tamarissidee? (Daaneela 3:28, 29; 4:34, 35)