Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

SHaahuwaa 5: Baabiloone Omoodduwaappe Biidi Yerusalaame Dirssaa Gimbbiyaa Zaaretti Gimbbana Gakkanaashin

SHaahuwaa 5: Baabiloone Omoodduwaappe Biidi Yerusalaame Dirssaa Gimbbiyaa Zaaretti Gimbbana Gakkanaashin

Israa'eeleti Baabiloonen omoodduwan de'iyo wode, eta ammanoy daroban paacettiis. Sidiraaqi, Misaaqinne Abddanaagoy itoone taman olettidosona shin, Xoossay hegaappe eta paxa kessiis. Hegaappe guyyiyan, Baabiloonee Meedoonatuuninne Parssetun xoonetti simmin, Daaneeli gaammotu ollan olettiis; shin Xoossay akka gaammotu doonaa gorddidi ashshiis.

Wurssettan, Parsse kawoy Qiiroosi Israa'eeleta la'a kessiis. Eti omooddetidi Baabiloone boosappe 70u layttay wuryoorinkka bantta biitti simmi aggidosona. Eti Yerusalaame simmido wode koyro oottidobatuppe issoy, Yihoowa beeta maqidasiyaa keexuwaa doommiyoogaa. Gidikkonne, takkennan eta morkketi eta oosuwaa esissidosona. Yaatiyo gishshau, eti Yerusalaame simmoosappe 22u laytta heeran beeta maqidasiyaa keexxidi polidosona.

Kaallidi, beeta maqidasiyaa loyttanau Iziri Yerusalaame biido buussaabaa tamaarana. Hegee, beeta maqidasee keexetti wuroosappe 47n layttaa takkidi hanidabaa. Iziri biido 13u layttappe guyyiyan, Nahimee laalettida Yerusalaame dirssaa gimbbiyaa zaarettidi gimbbiyoogan maaddiis. SHaahuwaa ICHCHASHAY hegaa gakkanau de'iya 152u laytta taariketa oyqqiis.

Izirinne asay woossiiddi doosona