Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 71: Xoossay Gannatiyaa Ehaanau Qaalaa Geliis

Taarike 71: Xoossay Gannatiyaa Ehaanau Qaalaa Geliis

HAGEE gannatiyaa misiliyaa; Xoossay hananabaa yootiya Isiyaasassi geella hagaa milatiyaagaa bessennan aggenna. Isiyaasi de'idoy Yoonaasi de'ido wodiyaappe guuttaa takkiina.

Gannatiyan de'iya asaa

Gannatee “ataakiltte sohuwaa” yaagiyoogaa. Hagee nuuni ha maxaafan be'idi aadhdhido issibaa neeni hassayanaadan oottidee? Xoossaa Yihooway Addaameyyonne Hewaaniyyo giigissido lo''o ataakiltte sohuwaa milatees; milatennee? SHin kumetta sa'ay gannate gidana wodee de'ii?

Xoossaa asaassi sinttappe yaana ooratta gannatiyaabaa xaafanaadan, Yihooway hananabaa yootiya Isiyaasassi yootiis. I hagaadan yaagiis: ‘Wanggireelloy dorssa maraara issippe saruwan de'ana. Gaammuwaa maraynne miizzaa maray issippe maana; etakka guutta na'ay heemmana. Xammiya na'ay woriya shooshshaa matan kaa'iyaakkokka qohettenna’ yaagiis.

Daroti: ‘Hagee mule hanana danddayenna. Sa'an metoy xayi erenna; sinttanaukka xayenna’ yaagana danddayoosona. SHin ane issibaa qoppa: Xoossay Addaameenne Hewaana de'anaadan etau ay mala sohuwaa immidee?

Xoossay Addaamanne Hewaano gannatiyan wottiis. Eti bantta de'iyo lo''iya sohuwaa digettidoy, ceeggidoynne hayqqidoy, Xoossaayyo azazettibeenna gishshataassa. Xoossay bana siiqiya asaassi Addaameppenne Hewaanippe halidabata immanau qaalaa geliis.

Sinttappe yaana ooratta gannatiyan qohuwaanne bashshaa kaalettiya aybinne de'enna. Yan kumetta sarotettay de'ana. Ubba asay payyatettaaninne ufayssan de'ana. He gannatee Xoossay koyro doomettan qoppidoogaa mala gidana. SHin Xoossay hegaa waati polanaakko, de'ishiiddi tamaarana.

Isiyaasa 11:6-9; Ajjuutaa 21:3, 4.Oyshata

 • Isiyaasi oonee? I de'idoy audee? Yihooway a ay bessidee?
 • “Gannate” giyo qaalaa birshshettay aybee? Hegee neeni ay hassayanaadan oottii?
 • Isiyaasassi ooratta gannatiyaabaa ay xaafanaadan Yihooway yootidee?
 • Addaameenne Hewaana bantta de'iyo lo''iya gannatiyaa ayssi digettidonaa?
 • Yihooway bana siiqiyaageetussi ayba qaala gelidee?

Gujo oyshata

 • Isiyaasa 11:6-9 nabbaba.

  Xoossaa Qaalay ooratta alamiyan asaanne do'aa giddon de'ana sarotettaa waatidi bessii? (Mazamure 148:10, 13; Isiyaasa 65:25; Hizqqeela 34:25)

  Ha wodiyan Yihoowa asaa giddon ayyaana hanotan Isiyaasa qaalay waanidi polettiiddi de'ii? (Roome 12:2; Efisoona 4:23, 24)

  Ha wodiyan gidin woy ooratta alamiyan asaa asatettay woykko hanotay laamettiyoogan bonchchetana bessiyay oonee? (Isiyaasa 48:17, 18; Galaatiyaa 5:22, 23; Pilphphisiyuusa 4:7)

 • Ajjuutaa 21:3, 4 nabbaba.

  Xoossay asaara de'anaagee leemisoppe attin asaassi i beettennaagaa, Geeshsha Maxaafay waatidi bessii? (Wogaabaa 26:11, 12; 2 Hanidabaa Odiya 6:18; Isiyaasa 66:1; Ajjuutaa 21:2, 3, 22-24)

  Aybau afuxxiyo afuttaynne sahoy xayanee? (Luqaasa 8:49-52; Roome 8:21, 22; Ajjuutaa 21:4)