Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Taarike 70: Yoonaasanne Wogga Moliyaa

Taarike 70: Yoonaasanne Wogga Moliyaa

HAATTA giddon de'iya bitaniyaa be'a. I daro metuwan geli uttiis; gidenee? He molee a mittana hanees! Ha bitanee oonakko eray? A sunttay Yoonaasa. I hagaa mala deexo metuwan waanidi gelidaakko ane be'oos.

Yoonaasi Yihooway kiittin hananabaa yootiyaagaa. Hananabaa yootiya Elssaa'i hayqqi simmin, daronne takkennan Yihooway Yoonaasa: ‘Gita katamaa Nanawe ba. Yan de'iya asaa iitatettay keehin dariis; ta qassi ne etayyo hegaa yootanaadan koyayis’ yaagiis.

Yoonaasanne wogga moliyaa

SHin Yoonaasi baanau koyibeenna. Yaatiyo gishshau, Yoonaasi Nanawe biyoogaappe harasaa haakkidi baanau markkabiyan geliis. Yoonaasi baqatidoogan Yihooway ufayttibeenna. Yaatiyo gishshau, Yihooway wolqqaama carkkuwa denttiis. Carkkoy keehippe wolqqaamido gishshau, markkabee haattan muukettana haniis. Markkabiyaa laaggiyaageeti keehippe yayyidi, maaduwau bantta xoossatukko waassidosona.

Wurssettan Yoonaasi etassi: ‘Taani saluwaanne sa'aa medhdhida Xoossaa Yihoowassi goynnayis. Taani Yihooway tana ootta giido oosuwaa aggada baqataydda de'ayis’ yaagiis. Yaagin markkabiyaa laaggiyaageeti: ‘Abbay woppu gaana mala, nena nuuni waatana bessii?’ yaagidi oychchidosona.

Yoonaasi, ‘Tana abban olite; yaatikko abbay woppu gaana’ yaagiis. Markkabiyaa laaggiyaageeti hegaadan oottanau koyibookkona, shin carkkoy yaa wolqqaamin wurssettan Yoonaasa markkabiyaappe abban olidosona. Yaatin sohuwaarakka carkkoy carkkiyoogaa aggin, abbay zaarettidi woppu giis.

Yoonaasi abban muukettiiddi biishin, he gita molee a mitti aggiis. SHin i hayqqibeenna. Heezzu gallassaanne heezzu qammaa i he moliyaa uluwan takkiis. Yoonaasi Yihoowassi azazettennan ixxidi Nanawe bibeennaagau, keehippe azzaniis. Yaatiyo gishshau, i waatidaakko eray?

Yoonaasi Yihooway maaddanaadan woossiis. Hegaappe, Yihooway Yoonaasa, molee mela biittan cooyanaadan oottiis. Hegaappe guyyiyan Yoonaasi Nanawe biis. Hagee, nuuni oottanaadan Yihooway yootiyo ubbabaa oottiyoogee ay keena koshshiyaabakko tamaarissennee?

Geeshsha Maxaafan Yoonaasa maxaafaa.Oyshata

 • Yoonaasi oonee? I ay oottana mala Yihooway assi yootidee?
 • Yihooway yootido sohuwaa Yoonaasi baanau koyibeenna gishshau ay oottidee?
 • Yoonaasi abbay woppu gaana mala, markkabiyaa laaggiyaageeti ay oottanaadan yootidee?
 • Misiliyan neeni be'iyoogaadan, Yoonaasi haattan muukettiiddi biishin aybi hanidee?
 • Yoonaasi wogga moliyaa uluwan woqqa wodiyau takkidee? Yan de'iiddi ay oottidee?
 • Yoonaasi wogga moliyaa uluwaappe kiyi simmidi au biidee? Hegee nuna ay tamaarissii?

Gujo oyshata

 • Yoonaasa 1:1-17 nabbaba.

  Qoncciyan beettiyaagaadan, Nanawe katamaa asatussi sabbakanau kiitettidoogan, Yoonaasassi aybi siyettidee? (Yoonaasa 1:2, 3; Leemiso 3:7; Eranchchaa 8:12)

 • Yoonaasa 2:1, 2, 10 nabbaba.

  Yoonaasa gakkidabay, Yihooway nu woosaa zaaranaagaa nuuni ammananaadan waati oottii? (Mazamure 22:24; 34:6; 1 Yohaannisa 5:14)

 • Yoonaasa 3:1-10 nabbaba.

  Yoonaasi ba kiitettido oosuwaa koyro polibeennaba gidikkonne, Yihooway an go'ettiyoogaa aggibeennaagaappe ayba minttetto demmiyoo? (Mazamure 103:14; 1 PHeexiroosa 5:10)

  Nanawe asaa xeelliyaagan Yoonaasa gakkidabay, nuuni haggaaziyoosan de'iya asay ay malakko kasetidi pirddenna mala nuna ay tamaarissii? (Yoonaasa 3:6-9; Eranchchaa 11:6; Oosuwaa 13:48)