HA GUUTTA na'iyaa woygaydda de'iyaakko eray? A Yihooway kiittin hananabaa yootiya Elssaa'i, Yihooway maaddin oottiyo maalaalissiyaabata ha maccaaseessi yootaydda de'ausu. Maccaasiyaa Israa'eele asa gidenna gishshau, Yihoowabaa erukku. Yaatin, na'iyaa ayssi macaasee soo baadee? Ane be'oos.

Maccaasiyaa Sooriyaa biitta asa. I keettaaway Sooriyaa olanchchatu halaqaa Naa'imaana. Sooreti ha guutta Israa'eele biitta na'iyo omooddi ehiidi, Naa'imaana machchee ashkkara gidanaadan issi immidosona.

Naa'imaana maccaasiyoonne i ashkkara na'iyo

Naa'imaana issi iita goga harggee oyqqiis. Ha harggee issi asa bollaappe ashoy duuxxi duuxxi wodhdhanaadankka oottana danddayees. Hegaa gishshau, na'iyaa Naa'imaana maccaaseessi: ‘Ta goday Israa'eelen de'iya hananabaa yootiya Yihoowa asakko biyakko lo''o. I ha harggiyaappe a pattanashin’ yaagada yootaasu. Takkidi maccaasee azinay hegaa siyiis.

Naa'imaani paxanau keehippe koyido gishshau, Israa'eele biitti baanau qofaa qachchiis. I yaa gakkidi Elssaa'a soo biis. Elssaa'i ba ashkkaray kare kiyidi, Naa'imaanayyo Yorddaanoosa SHaafaa biidi, laapputoo meecettana mala yootanaadan oottiis. Naa'imaani hegan keehippe yiillotidi: ‘Ta biittan de'iya shaafati Israa'eelen de'iya ay shaafaappenne keha!’ yaagiis. Naa'imaani hegaadan gi simmidi, bi aggiis.

SHin a ashkkaratuppe issoy assi: ‘Ta godau, Elssaa'i neeyyo deexxiyaaba yootiyakkokka neeni oottana. Yaatin i giidoogaadan neeni aybissi meecettikkii?’ yaagiis. Naa'imaani ba ashkkaray giidoogaa siyi biidi, Yorddaanoosa SHaafan laapputoo muukettiis. I hegaadan oottin, a bollay minnidi paxi aggiis!

Naa'imaani keehippe ufayttiis. I Elssaa'akko simmi biidi ayyo: ‘Sa'a ubban tumu Xoossay Israa'eele Xoossaa xalaala gidiyoogaa taani ha''i eraas. Hegaa gishshau, hayyana ta immiyo ha imotaa ekkarkkii’ yaagiis. SHin Elssaa'i zaaridi: ‘CHii, taani ekkikke’ yaagiis. Naa'imaana pattiday Yihoowa gidiyo gishshau, imotaa bau ekkiyoogee bala gidiyoogaa Elssaa'i erees. SHin Elssaa'a ashkkaray Gehaazi he imotaa bau ekkanau koyiis.

Yaatiyo gishshau, Gehaazi kaallidi de'iyaagaadan oottiis. Naa'imaani bi simmin, Gehaazi a gakkanau geeduwaa woxxiis. Gehaazi: ‘Elssaa'i bana oychchanau ha''i yiida laggetuyyo ne imotaappe immana koyidi, neeyyo yootanaadan tana kiittiis’ yaagiis. Hegee worddo. SHin Naa'imaani hegee worddo gidiyoogaa erenna gishshau, Gehaazassi amaridabaa immiis.

Gehaazi soo simmido wode, i ay oottidaakko Elssaa'i eriis. Assi Yihooway yootiis. Yaatiyo gishshau i: ‘Neeni ha iitabaa oottido gishshau, Naa'imaana oyqqida goga harggee nena oyqqana’ yaagiis. Sohuwaarakka he harggee a oyqqi aggiis.

Ha ubbabaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? Koyruwan, he guutta na'eegaadan Yihoowabaa yootana bessiyoogaa tamaaroos. Hegee daro lo''obaa oottana danddayees. Naa''anttuwan, koyro Naa'imaani hanidoogaadan otorettana bessenna; hegaappe Xoossaassi oottiyaageetussi azazettana koshshees. Heezzanttuwan, Gehaazaagaadan worddotana koshshenna. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan darobaa tamaarana danddayokkoo?

2 Kawotu 5:1-27.Oyshata

 • Misiliyan de'iya guutta na'iyaa maccaaseessi ay yootaydda de'ay?
 • Misiliyan de'iya maccaasiyaa oonee? Guutta na'iyaa maccaasee son ay oottay?
 • Elssaa'i ba ashkkaray Naa'imaanassi ay yootanaadan odidee? Naa'imaani ayssi yiillotidee?
 • Naa'imaani ba ashkkarati giidoogaa siyido wode aybi hanidee?
 • Elssaa'i Naa'imaana imotaa ixxis giidoy aybissee? SHin Gehaazi ay oottidee?
 • Gehaazi waanidee? Nuuni hegaappe ay tamaariyoo?

Gujo oyshata

 • Naa''antto Kawotu 5:1-27 nabbaba.

  Israa'eeleppe biida guutta na'iyaa oottido leemiso gidiyabi, ha wodiyan yelagata waatidi minttettana danddayii? (2 Kawotu 5:3; Mazamure 8:2; 148:12, 13)

  Geeshsha Maxaafaappe nuussi zoree emettiyo wode, Naa'imaana leemisuwaa akeekiyoogee lo''o gididoy aybissee? (2 Kawotu 5:15; Ibraawe 12:5, 6; Yaaqooba 4:6)

  Elssaa'a leemisuwaa Gehaazaagaara gatti xeelliyo wode, ayba timirtte tamaarana danddayiyoo? (2 Kawotu 5:9, 10, 14-16, 20; Maatiyoosa 10:8; Oosuwaa 5:1-5; 2 Qoronttoosa 2:17)