Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 68: Hayquwaappe Denddida Naa''u Naata

Taarike 68: Hayquwaappe Denddida Naa''u Naata

NEENI hayqqada hayquwaappe denddiyaakko, ne aayeyyo aybi siyttaneeshsha? A keehippe ufayttana! SHin hayqqida asi hayquwaappe denddana danddayii? Hegaa malabi hani erii?

Hagan de'iya bitaniyaa, maccaasiyoonne guutta na'aa be'a. Bitanee hananabaa yootiya Eelaasa. Maccaasiyaa Siraafita kataman de'iya am''iyo; na'ay qassi i na'aa. Issi gallassi na'ay sahettiis. Ayyo harggee goobi goobi biin wurssettan hayqqi bayiis. Yaatin Eelaasi maccaasiyo: ‘Na'aa tayyo hamma’ yaagiis.

Eelaasi am''eeranne hayquwaappe denddida i na'aara

Eelaasi hayqqida na'aa pude pooqiyaa ekki efiidi arssan zin''issiis. Hegaappe: ‘Abeet Yihoowau, ha na'ay hayquwaappe denddanaadan ootta’ yaagidi woossiis. Hegaappe na'ay shemppiyoogaa doommiis! Yaatin Eelaasi na'aa pooqiyaappe duge wottidi maccaasiyo: ‘Be'a, ne na'ay paxiis!’ yaagiis. Na'aa aayyiyaa keehippe ufayttidoy hegaassa.

Yihooway kiittin hananabaa yootiya hara erettida asi Elssaa'a. I Eelaasa maaddiyaagaa gididi oottiis. SHin takkidi Yihooway maalaalissiyaaba oottanau Elssaa'akka go'ettiis. Issi gallassi Elssaa'i baassi daro kehabaa oottida maccaasiyaa de'iyo SHuneema katamaa biis. Guyyeppe he maccaasiyaa attuma na'aa yelaasu.

Na'ay diccidi, issi gallassi maallado gaden oottiya ba aawaakko biis. Qoppennan na'ay: ‘Woo ta huuphiyau!’ yaagidi waassiis. Soo efi simmin na'ay hayqqiis. A aayyiyaa ayba azzanadeeshsha! Sohuwaara baada Elsaa'a ekkada yaasu.

Elssaa'i yi gakkidi, hayqqida na'ay de'iyo kifiliyaa geliis. I Yihoowakko woossidi hayqqida na'aa bolli zin''iis. Sohuwaarakka na'aa bollay ho''in, na'ay laapputoo hedhdhishiis. Na'aa aayyiyaa kifiliyaa geliyo wode, i na'ay paxidaagaa be'ada ay keenaa ufayttadeeshsha!

Keehi daro asay hayqqiis. Hegee eta soo asaanne eta laggeta keehippe azzanttiis. Hayqqida asaa denttanau nuuyyo wolqqi baawa. SHin Yihoowayyo he wolqqay de'ees. Takkidi Yihooway daro miilooniyan qoodettiya asaa hayquwaappe de'uwau waati ehaanaakko tamaarana.

1 Kawotu 17:8-24; 2 Kawotu 4:8-37.


Oyshata

 • Misiliyan de'iya heezzu asati oonee? Guutta na'ay waanidee?
 • Na'aa xeelliyaagan Eelaasi woygidi woossidee? Hegaappe aybi hanidee?
 • Eelaasa maaddiya bitaniyaa sunttay oonee?
 • Elssaa'i SHuneema maccaasee soo xeesettidi biidoy aybissee?
 • Elssaa'i ay oottidee? Hayqqida na'ay waanidee?
 • Eelaasanne Elssaa'a go'ettidi oottidoogaadan, Yihoowassi ay oottiyo wolqqay de'ii?

Gujo oyshata

 • Koyro Kawotu 17:8-24 nabbaba.

  Eelaasa ammanoynne i azazettiyaagaa gidiyoogee waani paacettidee? (1 Kawotu 17:9; 19:1-4, 10)

  Siraafitan de'iya am''ee ammanoy wolqqaama gididoy aybiinee? (1 Kawotu 17:12-16; Luqaasa 4:25, 26)

  Siraafita am''iyo gakkidabay, Yesuusi Maatiyoosa 10:41,42n haasayido qaalaa tumatettaa waatidi bessii? (1 Kawotu 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Naa''antto Kawotu 4:8-37 nabbaba.

  Imattaa mokkiyoogan, Siraafita maccaaseeppe nuuni ay tamaariyoo? (2 Kawotu 4:8; Luqaasa 6:38; Roome 12:13; 1 Yohaannisa 3:17)

  Ha wodiyan nuuni Xoossaa ashkkaratussi ayba ogetun kehatettaa bessana danddayiyoo? (Oosuwaa 20:35; 28:1, 2; Galaatiyaa 6:9, 10; Ibraawe 6:10)