Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 66: Iita Kawiyo Elzzaabeelo

Taarike 66: Iita Kawiyo Elzzaabeelo

KAWUWAA Iyorbbaami hayqqi simmin, huuphessa bagga Israa'eelen, 10u zaretu kawotettan haarida kawoti ubbay iita. Kawuwaa Akaabi he ubbatuppekka iita kawo. Aybissakko eray? Issi waanna gaaso gididaara a machchiyo, iita Kawiyo Elzzaabeelo.

Elzzaabeela Israa'eele biitta maccaasa gidukku. A Sidoona biitta kawuwaa na'iyo. A eeqa xoossaa Ba'aalassi goynnausu; qassi Akaabinne hara daro Israa'eele asatikka Ba'aalassi goynnanaadan oottaasu. Elzzaabeela Yihoowa ixxausu; hananabaa yootiya a asatuppekka darota woraasu. Harati hayqqennaadan gonggolo giddon qosettidosona. Elzzaabeela issibaa koyikko, ba koyidobaa demmanau asa woranaukka guyye guukku.

Issi gallassi Kawuwaa Akaabi keehippe azzaniis. Yaatin Elzzaabeela a: ‘Neeni hachchi aybissi azzanadii?’ yaagada oychchaasu.

Akaabi: ‘Naabutee taassi giidobaana. Taani a woyniyaa gadiyaa shammana koyaas; shin i taassi bayzzikke yaagiis’ yaagidi zaariis.

Elzzaabeela: ‘Metootoppa; he gadiyaa ta neessi immana’ yaagaasu.

Yaatiyo gishshau, Elzzaabeela he bitanee Naabutee de'iyo kataman de'iya halaqatussi dabbadaabbiyaa xaafaasu. A etassi: ‘Naabutee kawuwaanne Xoossaa qanggiis giidi markkattiyaa amarida pattenna asata koyite. Yaatidi Naabuta katamaappe kessidi shuchchan caddi worite’ yaagaasu.

Naabutee hayqqidoogaa Elzzaabeela siyidosaarakka, Akaaba: ‘Ha''i baada a woyniyaa gadiyaa ekka’ yaagaasu. Elzaabeela hegaa mala iitabaa oottido gishshau, qaxxayettana bessees yaagikkii?

Kawiyo Elzzaabeelo

Hegaa gishshau, guyyeppe Yihooway o qaxxayanau Yeeha giyo bitaniyaa kiittiis. Elzzaabeela Yeehu yiyoogaa siyada ba ayfiyaa tiyetta giigada, ba meraa loyttada Yeeha naagana koyaasu. SHin Yeehu yiidi, Elzzaabeela maskkootiyaara xeelliyaaro be'idi, kawo keettan de'iya asata: ‘O duge oli aggite!’ yaagiis. Misiliyan neeni be'iyoogaadan, asati i giidoogaadan oottidosona. Eti o duge olin, a hayqqa aggaasu. Iita Kawee Elzzaabeeli wurssettay hegaa gidiis.

1 Kawotu 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Kawotu 9:30-37.Oyshata

 • Elzzaabeela oonee?
 • Kawuwaa Akaabi issi galla aybissi azzanidee?
 • Elzzaabeela Naabute woyniyaa gadiyaa ba azinaa Akaabassi immanau ay oottadee?
 • Yihooway Elzzaabeelo qaxxayanau oona kiittidee?
 • Neeni misiliyan be'iyoogaadan, Yeehu Elzzaabeeli kawo keettaa gakkiyo wode aybi hanidee?

Gujo oyshata

 • Koyro Kawotu 16:29-33nne 18:3, 4 nabbaba.

  Kawuwaa Akaaba wode Israa'eelen ubbabay ay keena iitee? (1 Kawotu 14:9)

 • Koyro Kawotu 21:1-16 nabbaba.

  Naabutee xalatettaanne Yihoowan ammanettiyoogaa waatidi bessidee? (1 Kawotu 21:1-3; Wogaabaa 25:23-28)

  Asi nuna azzanttiyo wode waati dandday aattanaakko Akaabappe ay tamaariyoo? (1 Kawotu 21:4; Roome 5:3-5)

 • Naa''antto Kawotu 9:30-37 nabbaba.

  Yeehu Yihoowa sheniyaa polanau mishettoogaappe ay tamaarana danddayiyoo? (2 Kawotu 9:4-10; 2 Qoronttoosa 9:1, 2; 2 Ximootiyoosa 4:2)