Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 65: Kawotettay SHaahettiis

Taarike 65: Kawotettay SHaahettiis

HA BITANEE ba maayuwaa ayssi pooshshiyaakko eray? Hegaadan i oottana mala Yihooway yootiis. He bitanee Akiiya geetettiya Xoossay kiittin hananabaa yootiyaagaa. Hananabaa yootiyaagee aybakko eray? I sinttappe hanana de'iyaabaa kasetidi Xoossay assi yootiyo asa.

Akiiyanne Robi'aama

Hagan Akiiyi Iyorbbaamassi odiiddi de'ees. Iyorbbaami, Solomoni ba keexxiyo oosotuppe amaridaageetu bolli sunttido asa. Akiiyi hagan ogiyan Iyorbbaamaara gayttidi, issi oorattabaa oottiis. I ba maayido ooratta maayuwaa qaaridi, 12 kessidi pooshshiis. I Iyorbbaama: ‘Tammu pooshota neeyyo ekka’ yaagiis. Akiiyi Iyorbbaamassi 10u pooshota aybissi immidaakko eray?

Yihooway Solomonappe a kawotettaa ekkanaagaa Akiiyi qonccissiis. Yihooway 10u zareta Iyorbbaamassi immanaagaa Akiiyi yootiis. Hegaa giyoogee, Solomona na'aa Robi'aami haaranau naa''u zaretu xallay attees yaagiyoogaa.

Akiiyi Iyorbbaamassi yootidobaa Solomoni siyidi, keehippe yiillotiis. I Iyorbbaama woranau koyiis. SHin Iyorbbaami Gibxxe biitti baqatiis. Guutta wodeppe guyyiyan Solomoni hayqqiis. I 40u layttaa kawotiis; shin ha''i a na'aa Robi'aami kawo gidiis. Iyorbbaami Gibxxen de'iiddi Solomoni hayqqidoogaa siyidi, Israa'eele biitti simmidi yiis.

Robi'aami lo''o kawo gidenna. I ubba ba aawaa Solomonappekka aadhdhidi asaassi iitiis. Iyorbbaaminne amarida hara erettida asati Kawuwaa Robi'aamakko biidi, asaassi kehanaadan a oychchidosona. SHin Robi'aami siyennan ixxiis. Ubba i kaseegaappekka aattidi yaa iitiis. Yaatiyo gishshau, asay Iyorbbaama 10u zaretu bolli kawoyidosona; shin Biniyaamanne Yihudaa zareti naa''ay Robi'aami bantta kawo gididi takkanaadan oottidosona.

Iyorbbaami ba asay Yerusalaame Yihoowa beeta maqidasiyaa biidi goynnanaadan koyibeenna. Hegaa gishshau, naa''u marata worqqaappe medhdhidi, 10u zaretu kawotettaa asay he maratussi goynnanaadan oottiis. Gam''ennan biittay danuwaaninne makkalan kumiis.

Naa''u zaretu kawotettankka metoy de'ees. Robi'aami kawotoosappe ichchashu laytta kumennan, Gibxxe kawoy Yerusalaame olanau yiis. I Yihoowa beeta maqidasiyaappe daro buquraa ekki efiis. Yaatiyo gishshau, beeta maqidasee keexettido wodeegaadan takkidoy guutta wode xalaalaassa.

1 Kawotu 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Oyshata

 • Misiliyan de'iya naa''u asatu sunttay oonee? Eti ay oottiya asee?
 • Akiiyi ba maayido maayuwaa waatidee? Hegau birshshettay aybee?
 • Solomoni Iyyorbbaama waatanau koyidee?
 • Asay Iyyorbbaama tammu zaretu bolli kawoyidoy aybissee?
 • Iyyorbbaami worqqaappe naa''u marata medhdhidoy aybissee? Hegaappe simmidi gam''ennan Israa'eele biittay waanidee?
 • Naa''u zaretu kawotettaynne Yerusalaamen de'iya Yihoowa beeta maqidasee waanidee?

Gujo oyshata

 • Koyro Kawotu 11:26-43 nabbaba.

  Iyyorbbaami ay mala asee? I Xoossaa higgiyaa naagiyaabaa gidikko, Yihooway assi ay oottanau qaalaa gelidee? (1 Kawotu 11:28, 38)

 • Koyro Kawotu 12:1-33 nabbaba.

  Aawatettaa bessenna ogiyan go'ettiyoogaa xeelliyaagan, Yelidaageetinne gubaa'e cimati Robi'aama iita leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoonaa? (1 Kawotu 12:13; Eranchchaa 7:7; 1 PHeexiroosa 5:2, 3)

  Ha wodiyan de'iya yelagati bantta de'uwan deexo kuushshaa kuuyiyo wode, ammanttiya kaaleto demmanau ookko xeellana bessii? (1 Kawotu 12:6, 7; Leemiso 1:8, 9; 2 Ximootiyoosa 3:16, 17; Ibraawe 13:7)

  Marassi goynniyo naa''u sohuwaa giigissanaadan Iyyorbbaama denttettiday aybee? Hegee Yihoowa bolli keehi ammano xayidoogaa bessidoy aybiinee? (1 Kawotu 11:37; 12:26-28)

  Tammu zaretu kawotettaa asay, tumu goynuwaa bolli makkalanaadan denttettiday oonee? (1 Kawotu 12:32, 33)