Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 63: Eranchcha Kawuwaa Solomona

Taarike 63: Eranchcha Kawuwaa Solomona

SOLOMONI kawotiyo wode keehippe yelaga na'a. I Yihoowa siiqees; qassi a aaway Daawiti a zorido lo''o zoriyaakka kaallees. Yihooway Solomonan daro ufayttidi issi qammi aymuwan assi: ‘Solomonaa, ta neeyyo ay immana mala koyay?’ yaagiis.

Yaagin Solomoni: ‘Yihoowau ta Xoossau, taani guutta na'a gidiyo gishshau waata haaranaakko erikke. Yaatiyo gishshau, ne asaa suure ogiyan haarana mala taayyo adhdhida eratettaa imma’ yaagidi zaariis.

Solomoni oychchidoban Yihooway ufayttiis. Yaatiyo gishshau Yihooway: ‘Neeni duretettaa woy neessi layttay aduqqana mala gidennan, aadhdhida eratettaa oychchido gishshau, neeppe kase de'ida oogaappenna aadhdhiya eratettaa ta neessi immana. Qassi neeni oychchabeenna duretettaanne bonchchuwaakka immana’ yaagiis.

Guutta wodiyaappe guyyiyan, naa''u maccaasati deexo metuwaa ekkidi Solomonakko yiidosona. Etappe issinna: ‘Ha maccaasiyaanne taaninne issi keettan de'oos. Taani issi attuma na'aa yelaas; naa''u gallassappe guyyiyan akka attuma na'aa yelaasu. Hegaappe issi qammi i na'ay hayqqiis. Yaatin, taani xiskkidaashin a ba hayqqida na'aa ta miyyiyan wottada ta na'aa baayyo ekkaasu. Taani beegottada hayqqida na'aa be'iyo wode, i ta na'aa gidennaagaa eraas’ yaagada yohuwaa qonccissada yootaasu.

He wode hankko maccaasiyaa: ‘CHii! Paxa de'iya na'ay taagaa, hayqqidaagee qassi iigaa’ yaagaasu. Koyro maccaasiyaa zaarada: ‘CHii! Hayqqida na'ay neegaa paxa de'iyaagee qassi taagaa!’ yaagaasu. Maccaasati hegaadan palamettidosona. Solomoni waataneeshsha?

Bisuwaa kiitti ehiissidi: ‘Paxa de'iya na'aa naa''ussan shaakkidi, etassi baggaa baggaa immite’ yaagiis.

Na'au tumu aayo gidiyaara: ‘CHii! Hayyanintta na'aa woranaappe iyyo immite!’ yaagada waassaasu. SHin hinkko maccaasiyaa: ‘Nu naa''aassikka immoppite; naa''ussan shaakkite’ yaagaasu.

Kawuwaa Solomoni deexo metuwaa giigissiis

Wurssettan Solomoni: ‘Na'aa woroppite! A koyro maccaaseeyyo immite. Na'aa aayyiyaa o’ yaagiis. Na'au tumu aayo gidiyaara ba na'aa keehippe siiqiyo gishshau hayqqiyoogaappe hara maccaaseessi immanau koyidoogan, Solomoni hegaa erana danddayiis. Solomoni merettida metuwaa waati giigissidaakko siydo wode, etau hegaa mala adhdhida eranchcha kawoy de'iyo gishshau asay ufayttiis.

Solomoni haariyo wode, biittay daro gisttiyaa, banggaa, woyniyaa, balassiyaanne hara kattaa mokkanaadan oottidi, Xoossay asaa anjjiis. Asay lo''o maayuwaa maayeesinne lo''o keettan de'ees. Oossinne gidi palahida lo''obay ubbay de'ees.

1 Kawotu 3:3-28; 4:29-34.Oyshata

 • Yihooway Solomona ay oychchidee? I woygidi zaaridee?
 • Yihooway Solomoni oychchidoban ufayttido gishshau, assi ay immanau qaalaa gelidee?
 • Naa''u maccaasati Solomonakko ayba deexo meto ekkidi yiidonaa?
 • Neeni misiliyan be'iyoogaadan, Solomoni he metuwaa waatidi giigissidee?
 • Solomoni haarido wodee ay malee? Hegaadan hanidoy aybissee?

Gujo oyshata

 • Koyro Kawotu 3:3-28 nabbaba.

  Ha wodiyan Xoossaa dirijjitiyan aawatetti imettido attumaasati, Solomoni 1 Kawotu 3:7n wozanappe woossido woosaappe ayba timirtte demmana danddayiyoonaa? (Mazamure 119:105; Leemiso 3:5, 6)

  Woossanau bessiyaabata xeelliyaagan, Solomona oyshay lo''o leemiso gididoy aybiinee? (1 Kawotu 3:9, 11; Leemiso 30:8, 9; 1 Yohaannisa 5:14)

  Solomoni naa''u maccaasatu giddon merettida palamaa giigissido ogee, Solomonappe Aadhdhiya Yesuus Kiristtoosi sinttappe haariyo wode aybi hananaagaa nuuni ammanettanaadan oottii? (1 Kawotu 3:28; Isiyaasa 9:6, 7; 11:2-4)

 • Koyro Kawotu 4:29-34 nabbaba.

  Solomoni akeeka wozanaa immanaadan Yihoowa woossin, Yihooway ay zaaridee? (1 Kawotu 4:29)

  Solomona eratettaa siyanau asay daafurido daafuraa be'iyo wode, Xoossaa Qaalaa xanna'iyoogaa nuuni aybidan xeellana bessii? (1 Kawotu 4:29, 34; Yohaannisa 17:3; 2 Ximootiyoosa 3:16)