Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 61: Daawiti Kawo Gidiis

Taarike 61: Daawiti Kawo Gidiis

SAA'OOLI zaarettidikka Daawita oyqqanau koyiis. Ba wotaaddaratuppe doorettida 3,000ta ekkidi, Daawita koshshaa kiyiis. Daawiti hegaa siyido wode, Saa'oolinne a asati qammi awan shemppiyaakko eranau xomoossiya asata kiittiis. Hegaappe Daawiti ba asatuppe naa''ata: ‘Intte giddoppe tanaara Saa'ooli de'iyoosaa baanay oonee?’ yaagidi oychchiis.

Daawiti Kawuwaa Saa'oola xeegees

Abishaayi: ‘Ta baana’ yaagidi zaariis. Abishaayi Daawita michchee Xaruuyi na'aa. Saa'oolinne a asati xiskkidaashin, Daawitinne Abishaayi leddaara asati shemppidosaa biidosona. Eti Saa'oola huuphessan de'iya, a tooraanne haatta gombbuwaa ekkidosona. Eti ubbay xiskkuwan kayro gishshau, ooninne siyibeenna woykko eta be'ibeenna.

Ha''i Daawitanne Abishaaya be'a. Haakki biidi issi deriyaa huuphiyaa saruwan gakkidosona. Daawiti ba qaalaa xoqqu oottidi Israa'eele olanchchatu halaqaa: ‘Abaneeraa, kawuwaa ne godaa aybissi naagikkii? A tooraynne haatta gombboy awan de'iyaakko ane xeella!’ yaagiis.

Saa'ooli xiskkuwaappe beegottiis. Hegee Daawita qaalaa gidiyoogaa i eridi: ‘Daawitaa, hegee nenee?’ yaagidi oychchiis. Saa'oolanne Abaneera ziqqasan de'iyaageeta be'ay?

Daawiti zaaridi Saa'oolassi: ‘Ee kawuwau ta godau’ yaagiis. Qassi Daawiti: ‘Ayssi ne tana oyqqanau koyay? Ta ay iitabaa oottidanaa? Kawuwau, ne tooray hageeho. Ne asatuppe issoy yiidi ekko’ yaagiis.

Kawuwaa Saa'oolanne Abaneera

Saa'ooli: ‘Taani mooraas. Taani eeyyabaa hanaas’ yaagiis. Hegaappe Daawiti ba ogiyaa biis; Saa'oolikka soo simmiis. SHin Daawiti ba wozanan: ‘Issi gallassi Saa'ooli tana worana. Taani Pilisxxeema biitti baqatana koshshees’ yaagidi qoppiis. I oottidoykka hegaadaana. Daawiti Pilisxxeemata cimmidi, i eta bagga gididabadan eti ammananaadan oottiis.

Amarida wodiyaappe guyyiyan, Pilisxxeemati Israa'eeletuura olettanau kiyidosona. He olan Saa'oolinne Yonaataani naa''aykka hayqqidosona. Hegan Daawiti keehippe azzaniis. Hegaappe i: ‘Ta ishaa Yonaataanaa, taani neeyyo azzanayis; ne taayyo daroppe al''o!’ yaagi zilaalidoogee de'iyo issi qarettiya zilaassaa xaafiis.

Hegaappe Daawiti Israa'eelen de'iya Kebroona katamaa simmiis. Saa'oola na'ay Yaabusttee kawotanaadan doorida asatunne Daawiti kawotanaadan koyiya asatu giddon olay denddiis. SHin wurssettan Daawite asay xooniis. Daawiti kawotiyo wode ayyo layttay 30. Laappun layttanne baggaa Kebroonan uttidi haariis. Ayyo yan yelettida attuma naatuppe amaridaageetu sunttay Aminoona, Abeseloomanne Adooniyaa.

Daawitinne a asati Yerusalaame geetettiya lo''iya katamaa kiyidi oyqqiyo wodee gakkiis. Daawita michchee Xaruuyi hara na'ay Yoo'aabi he olan sintta xeera gididi olettiis. Hegaa gishshau, Daawiti a ba olanchchatu halaqa oottiis. Ha''i Daawiti Yerusalaame kataman uttidi haariyoogaa doommiis.

1 Sameela 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Sameela 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Hanidabaa Odiya 11:1-9.Oyshata

 • Saa'ooli qammi shemppidosan xiskkidaashin, Daawitinne Abishaayi ay oottidonaa?
 • Daawiti Saa'oola ay oychchidee?
 • Daawiti Saa'oolappe shaakettidi au biidee?
 • Daawiti keehi azzanidi issi qarettiya zilaassaa xaafanaadan oottiday aybee?
 • Kebroonan kawotiyo wode Daawitassi layttay aappunee? A naatuppe amaridaageetu sunttay oonee?
 • Takkidi Daawiti awan kawo gididi haaridee?

Gujo oyshata

 • Koyro Sameela 26:1-25 nabbaba.

  Daawiti 1 Sameela 26:11n haasayidobay, ti'okiraase kaaletuwau ayba xeelay de'ana bessiyoogaa qonccissii? (Mazamure 37:7; Roome 13:2)

  Kehatetta-siiquwaa bessanau nuuni wozanappe baaxetishin, harati hegaa xaasayiyaabaa gidikko, Daawiti 1 Sameela 26:23n haasayidobay lo''o xeelaa oyqqidi de'anaadan nuna waatidi maaddana danddayii? (1 Kawotu 8:32; Mazamure 18:20)

 • Naa''antto Sameela 1:26 nabbaba.

  Ha wodiyan Kiristtaaneti Daawitanne Yonaataanaagaadan ‘issoy issuwaara wozanappe siiqettiyoogaa’ waatidi dichchana danddayiyoonaa? (1 PHeexiroosa 4:8; Qolasiyaasa 3:14; 1 Yohaannisa 4:12)

 • Naa''antto Sameela 5:1-10 nabbaba.

  Daawiti aappun layttau kawotidee? I haarido wodee naa''usan waani shaahettidee? (2 Sameela 5:4, 5)

  Daawita minotettaayyo gaasoy aybee? Hegee ha wodiyan nuuni ay hassayanaadan maaddii? (2 Sameela 5:10; 1 Sameela 16:13; 1 Qoronttoosa 1:31; Piliphphisiyuusa 4:13)

Gujjada Eranawu

INTTE NAATA TAMAARISSITE

Daawiti Yayyibeenna

Daawiti aybissi keehi xalidaakko eranau ha ufayssiyaa Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa nabbaba.