Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 60: Abigaalonne Daawita

Taarike 60: Abigaalonne Daawita

DAAWITAARA gayttanau yiya ha lo''iya maccaasiyaa oonakko eray? I sunttay Abigaalo. A lo''o akeekay de'iyo asa gidiyo gishshau, Daawiti issi iitabaa oottenna mala teqqaasu. SHin hegaa tamaaranaappe kase, Daawiti waaniiddi takkidaakko ane be'oos.

Daawiti Saa'oolappe baqatoogaappe guyyiyan, issi gonggolo giddon qosettiis. A ishanttinne a soo asati harati, he sohuwaa akko yiidosona. Muleera 400 gidiya attuma asay akko yin, Daawiti eta halaqa gidiis. Hegaappe Daawiti Moo'aaba kawuwaakko biidi: ‘Taani waananaakko be'ana gakkanaashin ta aayyiyonne ta aawaa ne matan wottashsharkkii’ yaagiis. Hegaappe Daawitinne a asati deretiyasan qosettiyoogaa doommidosona.

Daawiti Abigaaliira gayttidoy hegaappe simmiina. I azinaa Naabaali daro gadee de'iyo dure asa. Ayyo 3,000u dorssaynne 1,000u deeshshay de'ees. Naabaali meqeti baynna iita asa. SHin a machchiyaa Abigaala lo''obaa oottiyo ogiyaa eriya asanne keehippe mera lo''iya asa. Issi gallassi ubba, ba soo asaa hayquwaappe ashshaasu. Ane a waatada hegaadan oottidaakko be'oos.

Daawitinne a asati Naabaalassi kehabaa oottidosona. Eti a dorssata qohuwaappe naagidosona. Yaatiyo gishshau, issi gallassi Daawiti, Naabaali baassi kehanaadan oychchanau ba asatuppe amaridaageeta akko kiittiis. Daawita asati Naabaalakko yi gakkiyo wode, inne a oosanchchati dorssaa ikisiyaa meedoosona. Hegee bullachcha gallassa mala gidiyo gishshau, Naabaalassi miyo daro lo''obay de'ees. Yaatiyo gishshau, Daawita asati: ‘Nuuni neessi kehabaa oottida. Ne dorssatuppekka aybanne wuuqqibookko, ubba eta naagiyoogan maaddida. Hayyana ha''i nuussi miyo amaridabaa immarkkii’ yaagidosona.

Naabaali: ‘Taani intte mala asau ta qumaa immikke’ yaagiis. I keehi iita hanotan haasayiis; qassi Daawitakka cayiis. Asati Daawitakko simmi biidi hanidabaa assi yootin, Daawiti keehi yiillotiis. I ba asata ‘Intte bisuwaa bisuwaa gixxite!’ yaagiis. Eti Naabaalanne a son de'iya attuma asaa woranau denddidi biidosona.

Naabaali haasayido iitabaa siyida a asatuppe issoy, hanettidabaa Abigaalissi yootiis. Abigaala sohuwaara amarida qumaa giigissaasu. Hegaa amarida haretun caanada biyoogaa doommaasu. Daawita be'anne ba hariyaappe wodhdhada a sinttan ziggada: ‘Hay ta godau, ta azinay Naabaali giidobaa siyopparkkii. I eeyya; qaassi i oottiyoobikka eeyyabaa. Taani ehiido imotaa hayyanaa ekkada, hanida ubbabaa nuussi atto yaagarkkii’ yaagasu.

Abigaala Daawitayyo imotaa ehaasu

Daawiti: ‘Neeni lo''o qofaara de'iya maccaasa. Taani Naabaala worada a iitatettau ta haluwaa kiyennaadan ne teqqadassa. Ha''i ne soo saro simma’ yaagiis. Guyyeppe Naabaali hayqqin, Abigaala Daawita machchotuppe issinno gidaasu.

1 Sameela 22:1-4; 25:1-43.Oyshata

 • Misiliyan, Daawitakko gayttanau yiya maccaasee sunttay oonee? A ay mala asee?
 • Naabaali oonee?
 • Naabaali baassi kehanaadan Daawiti ba asatuppe amaridaageeta akko kiittidoy aybissee?
 • Naabaali Daawita asatussi woygidee? Daawiti hegau ay zaaro immidee?
 • Abigaala eranchcha asa gidiyoogaa waata bessadee?

Gujo oyshata

 • Koyro Sameela 22:1-4 nabbaba.

  Daawitantta so asay Kiristtaane ishatettan issoy issuwaa kaafana bessiyoogau ayba lo''o leemiso gidiyaaba oottidonaa? (Leemiso 17:17; 1 Tasalonqqe 5:14)

 • Koyro Sameela 25:1-43 nabbaba.

  Naabaali asa keehi toochchiya asa gididi qonccidoy aybissee? (1 Sameela 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Ha wodiyan Kiristtaane machchoti Abigaali leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoonaa? (1 Sameela 25:32, 33; Leemiso 31:26; Efisoona 5:24)

  Abigaala, Daawiti ayba naaˈˈu iita oosotuppe naagettanaadan oottadee? (1 Sameela 25:31, 33; Roome 12:19; Efisoona 4:26)

  Abigaala yootidobau Daawiti zaarido zaaroy ha wodiyan attuma asay macca asaa Yihoowagaadan xeellana mala waatidi maaddii? (Oosuwaa 21:8, 9; Roome 2:11; 1 PHeexiroosa 3:7)

Gujjada Eranawu

ETAAGAADAN AMMANITE

Abigaala Wozannaama Asa Gidiyoogaa Bessaasu

Abigaali aqo de’oy ufayssennaagaa gididoogaappe ay tamaarana danddayiyoo?