Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Taarike 59: Daawiti Baqatido Gaasuwaa

Taarike 59: Daawiti Baqatido Gaasuwaa

DAAWITI Gooliyaada wori simmin, Israa'eele olanchchatu halaqay Abaneeri a Saa'oolakko efiis. Saa'ooli Daawita keehi dosiis. Saa'ooli ba olanchchatu giddon a halaqa oottidi, kawo keettan de'anaadan ekki efiis.

Hegaappe guyyiyan, olanchchati Pilisxxeematuura olettidi simmiyo wode, maccaasay: ‘Saa'ooli sha'aa woriis; shin Daawiti tammu sha'aa woriis’ yaagidi yexxidosona. Daawitassi Saa'oolaagaappe daro bonchchoy immettido gishshau, hegee Saa'ooli a qanaatanaadan oottiis. SHin Saa'oola na'aa Yonaataani qanaatibeenna. I Daawita keehippe siiqees, qassi Daawitikka a siiqees. Yaatiyo gishshau, eti naa''ay audekka gidin issoy issuwaayyo lagge gididi de'anau qaalaa gelidosona.

Kawuwaa Saa'ooli tooran caddees

Daawiti diittaa loytti diixxiyo gishshau, Saa'ooli i diixxishin siyiyoogaa dosees. SHin issi gallassi qanaatee issi keehippe iitabaa Saa'oola oottisiis. Daawiti diittaa diixxishin Saa'ooli: ‘Taani a godaara gattada sikkana!’ yaagidi ba toora akko xonggiis. SHin Daawiti deshidi aattin, tooray a haliis. Hegaappe takkidi, Saa'ooli naa''anttuwaakka tooraa xonggidi Daawita haliis. Yaatiyo gishshau, ha''i Daawiti keehippe naagettana koshshiyoogaa eriis.

Saa'ooli gelido qaalaa hassayay? Gooliyaada woriya uraayyo ba na'iyo machcho oottidi immanau qaalaa geliis. Wurssettan Saa'ooli ba na'iyo Miikaalo Daawiti ekkana danddayiyoogaa yootiis shin, Daawiti koyro, morkke Pilisxxeematuppe 100ta worana koshshees. Ane hegaa qoppa! Saa'ooli Pilisxxeemati Daawita woranaagaa qoppidoogee qoncce. SHin eti Daawita woribookkona; yaatin Saa'oli ba na'iyo assi machcho oottidi immiis.

Issi gallassi Saa'ooli Yonaataanassinne ba ashkkaratu ubbaassi Daawita worana koyiyoogaa yootiis. SHin Yonaataani ba aawaassi: ‘Daawita qohoppa. I neeyyo aybanne balabaa oottibeenna. Hegaappe ubba i oottido ubbabay nena keehi maaddidaba. I Gooliyaada worido wode ba shemppuwau qarettibeennaagaa be'ada, neenikka ufayttadasa’ yaagiis.

Daawiti tooraappe baqatiis

Saa'ooli ba na'ay giidobaa siyidi, Daawita qohennaagau qaalaa geliis. Daawita simmanaadan oottin, i Saa'oolassi a son kase oottiyoogaadan zaarettidi oottiis. SHin issi gallassi Daawiti diittaa diixxishin, Saa'ooli zaarettidikka ba tooraa Daawitakko xonggiis. Daawiti deshidi aattin, tooray godaa caddiis. Hagee heezzantto! Ha''i Daawiti baqatanau bessiyoogaa eriis!

He galla qammi Daawiti ba soo biis. SHin Saa'ooli amarida asata Daawita woranaadan kiittiis. Miikaala ba aaway ay oottanau qoppidaakko eraasu. Yaatiyo gishshau ba azzinaayyo: ‘Hachchi qammi neeni baqatana xaykko, wontto hayqqaasa’ yaagaasu. He galla qammi Miikaala, Daawiti maskkootiyaara kiyidi baqatanaadan maaddaasu. Saa'ooli bana demmennaadan, Daawiti laappun layttau issisaappe harasan qosettidi de'iis.

1 Sameela 18:1-30; 19:1-18.Oyshata

 • Saa'ooli Daawita qanaatidoy aybissee? SHin Saa'oola na'ay Yonaataani dumma gididoy aybiinee?
 • Issi gallassi Daawiti Saa'oolassi diittaa diixxishin aybi hanidee?
 • Daawiti Saa'oola na'iyo Miikaalo machchanau koyro ay oottana bessiyoogaa Saa'ooli yootidee? Saa'ooli hegaa giidoy aybissee?
 • Misiliyan beettiyaagaadan, Daawiti Saa'oolassi diittaa diixxishin, heezzantto wodiyau hanidabay aybee?
 • Miikaala Daawita shemppoy attanaadan waata maaddadee? Hegaappe simmin Daawiti laappun layttau waanana koshshidee?

Gujo oyshata

 • Koyro Sameela 18:1-30 nabbaba.

  Yonaataani Daawita siiqido duuxxenna siiqoy ‘hara dorssatinne’ ‘amarida dorssa wudee’ issoy issuwaa siiqiyo siiquwaayyo waanidi leemiso gididee? (1 Sameela 18:1; Yohaannisa 10:16; Luqaasa 12:32; Zakkaariyaasa 8:23)

  Saa'oola laattanay Yonaataana gidiyoogaa qoppiyo wode, 1 Sameela 18:4y Yonaataani kawo gidanau doorettidaagaassi haarettidoogaa waati qoncciyan bessii?

  Qanaatee wolqqaama nagaran yeggana danddayiyoogaa Saa'oola leemisoy waati bessii? Hegee nuussi ayba seera oyqqidee? (1 Sameela 18:7-9, 25; Yaaqooba 3:14-16)

 • Koyro Sameela 19:1-17 nabbaba.

  Yonaataani 1 Sameela 19:4, 5n de'iyaagaa haasayido wode, waanidi bana metuwan yeggana danddayiyaaba hanidee? (1 Sameela 19:1, 6)